భగవద్గీత సూక్తి - ప్రకృతి విభజన

34.204.193.85

భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అని ఎనిమిది విధములుగా ప్రకృతి విభజింపబడినది. 

Quote of the day

There is poison in the fang of the serpent, in the mouth of the fly and in the sting of a scorpion; but the wicked man is saturated with it.…

__________Chanakya