భగవద్గీత సూక్తి

18.232.38.214
ఇంద్రియ నిగ్రహము కల దేహధారి 
సమస్త కర్మలను మనస్సుచే త్యజించి 
తొమ్మిది ద్వారములు కల శరీరమునందు 
హాయిగా ఉంటాడు. 

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda