భగవద్గీత సూక్తి

3.89.204.127
ఆశ లేనివాడు, ఇంద్రియములను నిగ్రహించు వాడు 
ఏ వస్తువును పరిగ్రహించని వాడు 
శరీర మాత్రము చేత కర్మము చేసినను 
పాపము పొందడు. 

Quote of the day

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever.…

__________Mahatma Gandhi