Sadhana Panchakam

3.239.129.91

Vedo nithya madheeyatham, thadhuditham karma swanushtiyatham,
Thenesaya vidheeyatham apachithi kamye mathisthyajyatham,
Papougha paridhooyatham bhava sukhe doshonusandheeyatham,
Athmecha vyavaseeyatham nijagruhathoornam vinirgamyatham., 1

Sanga sathsu vidheeyatham, bhagawatho bhakthir druda a dheeyatham,
Santhyabhi paricheeyatham, drudatharam karmasu santhyajyatham,
Sadvidhwaupasarpyatham prathi dhinam thath padukha sevyatham,
Brahmaikaksharamarthyatham sruthi siro vakhyam samakarnyatham., 2

Vakhyarthascha vicharyatham, sruthi sira paksha samasreeyatham,
Dustharkkal suviramyatham, sruthi matha stharko anusandheeyatham,
Brahmaivasmi vibhavyatham ahara harghava parithyajyatham,
Deheham athirujjadyatham budha janair vadha parithyajyatham., 3

Kshuvyadhischa chikithsyatham prathidhinam bhikshoushadham bhujyatham,
Swadhannam na thu yachyatham, vdhi vassal prapthena sandhushyatham
Seethoshnadhi vishahyatham nathu vrudhaa vakhyam samucharyatham,
Oudaseenya mabheepsytam jana krupa naishturyath srujyatham., 4

Ekanthe sukhamaasyatham, parathare chetha samadheeyatham,
Poornathma susameekshyatham, jagadhidham thadbhadhidham drusyatham,
Prak karma pravilopyatham, cithi balanna apyutharai slishyatham,
Prabhadhandhwiha bhujyadham adha para brabrahmathmana stheeyatham., 5

Ya sloka panchakamidham padathe manushya,
Sanchithyanudhinam sthirathamupethya,
Thasyasu samsruthi dhavanala theevra ghora,
Thapa prasanthi muyathi chithi prasadhal., 6

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi