భగవద్గీత సూక్తి

3.236.8.46
ఇంద్రియ నిగ్రహము కల దేహధారి 
సమస్త కర్మలను మనస్సుచే త్యజించి 
తొమ్మిది ద్వారములు కల శరీరమునందు 
హాయిగా ఉంటాడు. 

Quote of the day

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.…

__________Mother Teresa