Pratah Prarthana to Ayyappa

3.235.74.77


Loka Veeram, Maha poojyam, sarvam raksha karam vibhum,

Parvathy hrudayanandam, Sastharam Pranamamyaham.

 


Vipra poojyam, Viswa vandhyam, Vishnur shambho priyam Sutham,

Kshipra prasada niratham Sastharam Pranamamyaham.

 

Quote of the day

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.…

__________Mahatma Gandhi