Gayatri Chalisa

100.24.115.215

1.Hreem Sreem kleem medhaa , prabhaa, jeevan , jyothi prachanda , 
Santhi kanthi jagruth pragathi rachanaa Shakthi akhand. 

2.Jagat Janani , mangal karini , Gayathri , sukhadham, 
Pranava om savithri swadhaa , swahaa , puran , kaam. 

3.Bhoor bhuva suva om yutha janani , 
Gayatri nitha kalimala dahani 

4.Akshara chovees parama punithaa , 
Inme bhase sashtra sruthi Geetha. 

5.Saswatha satho guni satharoopa, 
Sathya Sanathana shudha anoopa 

6.Hamsarooda sithambhar dhari, 
Swarnba kanthi suchi gagana bihari 

7.Pusthaka pushpa kamandalu Malaa , 
Shubra varna thanu , nayana vishaala. 

8.Dhyana dharath pulakitha hoi, 
Sukha upajatha dukh durmathi ko. 

9.Kamadhenu thum sura tharu chaya , 
Niraakaar ki adbutha mayaa 

10 Thumhari saran gahai jo koi, 
Tharai sakal sankat so sdi. 

11.Saraswathi.Lakshmi thum , Kali, 
Dhipai thumhari jyothi nirali 

12.Thumhari mahimaa paar na pavai , 
Jo sharada , shatha mukha guna gavai. 

13.Char veda ki mathu punitha , 
THumhi brahmani Gauri Sita 

14.Maha manthra jithne jag maahin, 
Kou Gayatri sama nahi 

15.Sumeerath hiya mein jaan prakasai, 
AAlas pap avidhya nasai 

16.Srushti bheeja jag janani Bhavani, 
Kaala Rathri varada kalyani 

17.Brahma Vishnu , Rudra sura jethe , 
Thum so pave surathaa thethe 

18.Thum bhakthan ki bhakth thumharo, 
Janinihi puthra pran se pyare . 

19.Mahima a parampaar thumhari, 
Jay jay jay tripadhaa , bhaya haari 

20.Pooritha sakala jnan vijnaan, 
Thum sama adhika jag mein aaanaa 

21.Thumahi hi jaani kuch rahai na sesha, 
Thumahi paaya kuch rahai na klesa. 

22.Jaantha thumahi , thumahi vyahai jayee , 
Paaras parsi kudhathu suhai. 

23.Thumahari Shakthi dhipai sab ttai, 
Maatha thum sab tair samai 

24,Gruha Nakshtra Brahmanda ghanere, 
Sab gathivaan thumhare prer 

25.Sakala Srishti ki prana vidatha , 
Paalak, poshak naashak thraathaa. 

26.Matheswari dhayaa vratha dhaari , 
Thum san there paathki baari 

27.Japar krupaa Thumari hoi, 
Thaapar Kripa kare sab koi. 

28. Mandha budhi they budhi bala pavai , 
Rogi roga rahitha ho jave. 

29. Daridra mitai katai sab peera , 
Nasai dukh harai bhava bheera. 

30 . Griha klesa chitha chinthaa bhaari, 
Naasai Gayathri bhaya haari. 

31.SAnthathi heena susanthathi paaven, 
Sukha sampathi yutha modh maanave. 

32.Bhootha pisascha sabai bhaya kaaven, 
Yamakai dhootha nikata nahi aaven. 

33.Jo sadhavaa sumire chitha lai, 
Akshaya suhaga sadhaa suck daai. 

34. Ghar var Sukha pradha lahai kumaari , 
Vidhavaa rahe Sathya Vrutha dhaari 

35.Jayathi jayathi Jagadhambhaa Bhavani, 
Thum sama aur dayalu na dhaani. 

36.Jo sadguru se Shiksha pave , 
So Sadana ko saphala banaven. 

37. Sumiranaa karai Suruchi bada bhagi, 
Lahai manoradha grahee viraagi. 

38.Ashta sidhi , nava nidhi ke dathaa , 
Saba samartha Gayathri maatha. 

39.Rishi muni , yathi thapaswi ,yogi, 
AArath arthi chinthitha bhogi. 

40.Jo jo sharana thumhari aaven , 
So so mana vanchitha phala paaven. 

41.Bala budhi vidhyaa sheela swabhavu, 
Dhana vaibhava yasa theja uchavu. 

42.Sakala bhaden upajay such nana , 
Jo yah paat karai dharee dhyana. 

 

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna