Lord Ganesh Sahasra Namavali

3.215.177.171

1. OM GANESHWARAI NAMAH
2. OM GANAKRIDYA NAMAH
3. OM GANNATHAYA NAMAH
4. OM GANADHIPAYA NAMAH
5. OM EKADUMSHRAYA NAMAH
6. OM VAKRATUNDAYA NAMAH
7. OM GAJAVAKRAYA NAMAH
8. OM MAHODARAYA NAMAH
9. OM LAMODARAYA NAMAH
10. OM DHUMRAVARANAYA NAMAH
11. OM VIKATAYA NAMAH
12. OM VIGHNANAYAKAYA NAMAH
13. OM SUMUKHAYA NAMAH
14. OM DOORMUKHAYA NAMAH
15. OM BUDDHAYA NAMAH
16. OM VIGHNARAJAYA NAMAH
17. OM GAJANANAYA NAMAH
18. OM BHIMAYA NAMAH
19. OM PRAMODAYA NAMAH
20. OM AANODAYA NAMAH
21. OM SURANANDAYA NAMAH
22. OM MODOTHKATAYA NAMAH
23. OM HAYRAMBHAYA NAMAH
24. OM SHAMBARAYA NAMAH
25. OM LAMBAKARNAYA NAMAH
26. OM MAHABALAYA NAMAH
27. OM NANDANAYA NAMAH
28. OM ALAMPATAYA NAMAH
29. OM ABHIRVEY NAMAH
30. OM MEGHNADAYA NAMAH
31. OM GANANJAYAYA NAMAH
32. OM VINAYKAYA NAMAH
33. OM VIRUPAKSHAYA NAMAH
34. OM DHEERASHURAYA NAMAH
35. OM VARPRADAYA NAMAH
36. OM MAHA GANADIPATHYE NAMAH
37. OM BUDDHIPRIYAYA NAMAH
38. OM SHIPRA PRASADANAYA NAMAH
39. OM RUDRA PRIYAYA NAMAH
40. OM GANADHYAKSHAYA NAMAH
41. OM UMA PUTRAYA NAMAH
42. OM AKUNASHANAYA NAMAH
43. OM KUMARA GURAVE NAMAH
44. OM EESHANAPUTRAYA NAMAH
45. OM MOOSHIKAVAHANAYA NAMAH
46. OM SIDDHI PRADAYA NAMAH
47. OM SIDDI PATHAYE NAMAH
48. OM SIDDHAYA NAMAH
49. OM SIDDHI VINAYAKAYA NAMAH
50. OM AVIGHNAYA NAMAH
51. OM TUMBARVE NAMAH
52. OM SIMHAVANAYA NAMAH
53. OM MOHINI PRIYAYA NAMAH
54. OM KATANKATAYA NAMAH
55. OM RAJA PUTRAYA NAMAH
56. OM SHAALAKAYA NAMAH
57. OM SAMMITAYA NAMAH
58. OM AMITAYA NAMAH
59. OM KUSHMAANDA SAMBHOOTHYA NAMAH
60. OM DHURJAYAYA NAMAH
61. OM DHURLABAYA NAMAH
62. OM JAYAYA NAMAH
63. OM BHOOPATAYE NAMAH
64. OM BHOOVANESHAYA NAMAH
65. OM BHOOTANAM PATAYE NAMAH
66. OM AVYAYA NAMAH
67. OM VISHWAKATHRE NAMAH
68. OM VISHWA MUKHAYA NAMAH
69. OM VISHWA RUPAYA NAMAH
70. OM NIDHYE NAMAH
71. OM GHRUNYE NAMAH
72. OM KAVAYE NAMAH
73. OM KAVINA MRUSHBHAYA NAMAH
74. OM BHRAMANAYA NAMAH
75. OM BHRAMANASPATYE NAMAH
76. OM JYESHTA RAJAYA NAMAH
77. OM NIDDI PATHAYE NAMAH
78. OM NIDDHI PRIYA PATI PRIYAYA NAMAH
79. OM HIRANMAY PURANTHASTHAYA NAMAH
80. OM SURYA MANDALA MADHYA GAYA NAMAH
81. OM KARAHA-TADH-VASTHA SINDHU SALILAYA NAMAH
82. OM PUSHDANTA-BHIDE NAMAH
83. OM UMANGKELIKUTUALIDHE NAMAH
84. OM KIRITITHE NAMAH
85. OM MUKTIDAYA NAMAH
86. OM KULAPALANAYA NAMAH
87. OM KUNDALINE NAMAH
88. OM HAARINE NAMAH
89. OM VANMALINE NAMAH
90. OMAYAYA NAMAH
91. OM VYUUKHYAHATYDTYATSHRIYE NAMAH
92. OM PADAHATIJITAKSHITI NAMAH
93. OM SADHYOJAATSVARNAMUJYAMEKILINE NAMAH
94. OM DUDIRMITHRITE NAMAH
95. OM DUSWAPNAHRITE NAMAH
96. OM PRASHANAYA NAMAH
97. OM GUNINE NAMAH
98. OM NAADPRATITHISTAYA NAMAH
99. OM SURUPAYA NAMAH
100. OM SARVANETRADHIVASAYA NAMAH
101. OM SARVA VEERAASANASTHRAYA NAMAH
102. OM PITAMBARAYA NAMAH
103. OM KHANDARADAYA NAMAH
104. OM KHANDENDUKRUTSHEKHARYA NAMAH
105. OM CHITRANGDASHYAMDASHNAYA NAMAH
106. OM BHAALACHANDRAYA NAMAH
107. OM CHATURBHURJAYA NAMAH
108. OM YOGADHIPAYA NAMAH
109. OM TARAKASTAYA NAMAH
110. OM PURSHAYA NAMAH
111. OM GAJKARNAKAYA NAMAH
112. OM GANADHIRAJAYA NAMAH
113. OM VIJAYAASTHIRAYA NAMAH
114. OM GANAPATIDWAJINE NAMAH
115. OM DEVADEVAYA NAMAH
116. OM SMARA PRANADIPKAYA NAMAH
117. OM VAYUKILAKAYA NAMAH
118. OM VIPPASCHIDVARDAYA NAMAH
119. OM NANDONANDBHINAALHAKAYA NAMAH
120. OM VARAHARDANAYA NAMAH
121. OM MRITUNJAYA NAMAH
122. OM VYAGHRAJINAMBARAYA NAMAH
123. OM ECCHASHAKTIDHARYA NAMAH
124. OM DEVATDHRATE NAMAH
125. OM DYATAVIMARDANAYA NAMAH
126. OM SHAMBHUVAKRROBDHYA NAMAH
127. OM SHAMBUKOPAGNE NAMAH
128. OM SHAMBUHASYABHUVE NAMAH
129. OM SHAMBUTEJESE NAMAH
130. OM SHIVSHOKHAARINE NAMAH
131. OM GAURISUMUKAVAHAYA NAMAH
132. OM UMANGMALJAYA NAMAH
133. OM GAURI TEJO BHUVE NAMAH
134. OM YAGNA KAYAYA NAMAH
135. OM SWARDHUMIBHAVAYA NAMAH
136. OM MAHANADAYA NAMAH
137. OM GIRIVARSHMANE NAMAH
138. OM SHUBANAYA NAMAH
139. OM SARVATMANE NAMAH
140. OM SARVADEVATMANE NAMAH
141. OM BRAHMA MURTHYE NAMAH
142. OM KUKUPSHRUTYE NAMAH
143. OM BRAHMADKUMBHAYA NAMAH
144. OM BHALAYA NAMAH
145. OM SATYASHIRORUHAYA NAMAH
146. OM JAGAZAMADHLOYMESHNIMESHAYA NAMAH
147. OMDRUSHE NAMAH
148. OM GIRIDREKARDAYA NAMAH
149. OM GHARMAGHARMESHTAYA NAMAH
150. OM SAMBRUHITATAYA NAMAH
151. OM VANIJIVHAYA NAMAH
152. OM GRAHATSHARDASHNAYA NAMAH
153. OM VASVANASIKAYA NAMAH
154. OM KULACHALANSAYA NAMAH
155. OMAKARGHANTAYA NAMAH
156. OM RUDRASHIROGHARAYA NAMAH
157. OM NADINANDBHUJAYA NAMAH
158. OM SARVAYANGULIYAKAYA NAMAH
159. OM TARKANSAKAYA NAMAH
160. OM BHRUMDHYASANSTHITHKARAYA NAMAH
161. OM BRAHMAVIDYAMADOTKAYA NAMAH
162. OM MANABHAYA NAMAH
163. OM SHRIHRIDHAYA NAMAH
164. OM MERU PRUSHTAYA NAMAH
165. OM ARNAVODARAYA NAMAH
166. OM KRUKRISTA YAKSHA GANDHARVA RAKSHA KINNARA MAANUSHAYA NAMAH
167. OM PRITHVIKATYE NAMAH
168. OM SRISHTILINGAYA NAMAH
169. OM SHELORVE NAMAH
170. OM DASRAJAANOKAYA NAMAH
171. OM PATALAJHANGAYA NAMAH
172. OM MUNIPADAYE NAMAH
173. OM KALANGHOSTHTAYA NAMAH
174. OM TRIYATNAVE NAMAH
175. OM JYOTINARNDA LA LALANGULAYA NAMAH
176. OM HRIPADAYALANIRSHALAYA NAMAH
177. OM HRIPADMAKARNIKASHALIVIYATKELISARVOVARAYA NAMAH
178. OM SADBHAKTDHYANIGADAYA NAMAH
179. OM PUJAVARINIVIRTAYA NAMAH
180. OM PRATAPINE NAMAH
181. OM KASHYAPSUTAYA NAMAH
182. OM GANPAYA NAMAH
183. OM VISHTPINE NAMAH
184. OM BALINE NAMAH
185. OM YASHVASINE NAMAH
186. OM DHARMIKAYA NAMAH
187. OM SVOJHASE NAMAH
188. OM PRATHMAYA NAMAH
189. OM PRATHAMESHVARAYA NAMAH
190. OM CHINTAMANIDVIPATYE NAMAH
191. OM VANALAYAYA NAMAH
192. OM RATNAMANDAPAMDHYASTAYA NAMAH
193. OM RATNA SINHA SHRAYAYA NAMAH
194. OM TRIVASHIVODHRUTPADAYA NAMAH
195. OM JWALINI MAULILALITAYA NAMAH
196. OM NANDANANDITPITHSHRIYE NAMAH
197. OM BHOGADA BOO SHITASANAYA NAMAH
198. OM SAKAMDAYINIPITAYA NAMAH
199. OM SPHURDURGRASANASHRAYA NAMAH
200. OM TEJOVATISHIRRORATNAYA NAMAH
201. OM SATYANITYAVATHAMSTHITHAYA NAMAH
202. OM SAVIGNANASHINI PITAYA NAMAH
203. OM SARVASHAKTAYAMBIJASHRAYA NAMAH
204. OM LIPIPADAMASANADHARAYA NAMAH
205. OM VANIHADHAMTRAYASHRAYA NAMAH
206. OM UNNATPRAPADAYA NAMAH
207. OM GUDAGULPHAYA NAMAH
208. OM SAVAVRUTPASHIRNKAYA NAMAH
209. OM PINJHANGAYA NAMAH
210. OM SHLISHTAJHANVE NAMAH
211. OM STHULORVE NAMAH
212. OM PRONMATKATYE NAMAH
213. OM NIMNANABHAYA NAMAH
214. OM STHOOLKUKSHAVE NAMAH
215. OM PINVAKSHAVE NAMAH
216. OM BRIHUTBHUJAYA NAMAH
217. OM PINASKANDAYA NAMAH
218. OM KAMBUKANTAYA NAMAH
219. OM LAMBOVASTHAYA NAMAH
220. OM LAMBANASIKAYA NAMAH
221. OM BHAGNAVAMARDAYA NAMAH
222. OM TUNGASAVYADANTAYA NAMAH
223. OM MAHAHANVE NAMAH
224. OM HRASVANETRATRAYA NAMAH
225. OM SHOORPAKARNAKAYA NAMAH
226. OM NIBIDMASTAYA NAMAH
227. OM STABKAKAARKUMBHARGRAYA NAMAH
228. OM RATNAMAULYE NAMAH
229. OM NIRANGKUSHAYA NAMAH
230. OM SARPAHARKATISUTRAYA NAMAH
231. OM SARPAYAGNOPAVITVE NAMAH
232. OM SARPAKOTIRKATAYA NAMAH
233. OM SARPAGREVAYAKATANGAYA NAMAH
234. OM SARPAKAKSHODARABANDHAYA NAMAH
235. OM SARRPARAJOTARIYAKAYA NAMAH
236. OM RAKTAYA NAMAH
237. OM RAKTAMBHARADARAYA NAMAH
238. OM RAKTAMALYAVIBHUSHANAYA NAMAH
239. OM RAKTAKSHENAYA NAMAH
240. OM RAKTAKARAYA NAMAH
241. OM RAKTALVOSHTAPALLAVAYA NAMAH
242. OM SHVETAYA NAMAH
243. OM SHVETAMDHARAYA NAMAH
244. OM SHVETMALYAVIBHUSHNAYA NAMAH
245. OM SHVETATPATRARUCHIRAYA NAMAH
246. OM SHVETCHAAMRAVIJITAYA NAMAH
247. OM SARVAVYAYASAMPURANALAKSHNA LAK****AYA NAMAH
248. OM SARVANBHARANSHOBHADAYA NAMAH
249. OM SARVASHOBHASAMVITAYA NAMAH
250. OM SARVAMANGALMAANGLAYA NAMAH
251. OM SARVAKARNAKARNAYA NAMAH
252. OM SARVA DHAIKAKARAYA NAMAH
253. OM SHANGIRNE NAMAH
254. OM BIJAPURINE NAMAH
255. OM GADADHRAYA NAMAH
256. OM IKSHULCHAAPADHARAYA NAMAH
257. OM SHOOLINE NAMAH
258. OM CHAKRAPANYE NAMAH
259. OM SAROJABHRUTE NAMAH
260. OM PAASHINE NAMAH
261. OM DHRITDPALAYA NAMAH
262. OM SHAALIMANJARIBHRUTE NAMAH
263. OM SVANDANTABHRUTE NAMAH
264. OM KALPAVALLIDHARAYA NAMAH
265. OM VISHWEBHAYADAIKARAYA NAMAH
266. OM VASINE NAMAH
267. OM AKSHAMALADHARAYA NAMAH
268. OM GYANA MUDRAVATE NAMAH
269. OM MUDGARAYUDHAYA NAMAH
270. OM PURNA PATRINE NAMAH
271. OM KAMBUDHARAYA NAMAH
272. OM VIDHYUTISAMUDKAYA NAMAH
273. OM MATRULINGADHARYA NAMAH
274. OM CHUTKALIKABHRUTE NAMAH
275. OM KOOTHARVATYE NAMAH
276. OM PUSHKAR STASVARNAGHATIPURNA-RATNABHI VARSHAKAYA NAMAH
277. OM BHARATI SUNDARI NATHAYA NAMAH
278. OM VINAYAKRATIPRIYAYA NAMAH
279. OM MAHALKSHMI PRIYATAMAYA NAMAH
280. OM SIDDHA LAKSHMI MANORAMAYA NAMAH
281. OM RAMA RAAMESHWARA PURUVANGAYA NAMAH
282. OM DAKSHINO UMAMAMAHESWARAYA NAMAH
283. OM MAHIVARAHA VAMANGAYA NAMAH
284. OM AAMODAMODJANAYA NAMAH
285. OM RATI KANDARPASCHIMAYA NAMAH
286. OM SPRAMOD PRAMODANAYA NAMAH
287. OM SAMEDHITSMRUDHYE NAMAH
288. OM BHUDHI SIDDHI PRAVARTKAYA NAMAH
289. OM DATTASAUMUKHASUMUKHAYA NAMAH
290. OM KANTHIKANDLITASHRAYA NAMAH
291. OM MANDANAVATYASHRITANGRAHYE NAMAH
292. OM KRUTDAUMUKHYADUMURKHAYA NAMAH
293. OM VIGHNASAMPALLVOPGHANYA NAMAH
294. OM SEVONNIDRAMADRAVYAYA NAMAH
295. OM VIGHNAKRUTIGHANCHARNAYA NAMAH
296. OM DRAVINISHAKTI SATKRUTAYA NAMAH
297. OM TRIVAPRASANAYANAYA NAMAH
298. OM JWALINIPALINILEKDHRUSHYE NAMAH
299. OM MOHINIMOHANAYA NAMAH
300. OM BHOGDAYINIKANTIMANDITAYA NAMAH
301. OM KAMINIKANTAVAKRASHRIYE NAMAH
302. OM ADHISHTAVAVASUNDHRAYA NAMAH
303. OM VASANDHARAMDONDHAMAHA-SHANGNIDHIPRABHAVE NAMAH
304. OM SARVA SADGURU SAMNVEYAYA NAMAH
305. OM SHOCHISKESHAHAHRIDYASHRAYA NAMAH
306. OM ESHAANMURGHNE NAMAH
307. OM DEVENDRASHIKHAYE NAMAH
308. OM PAVANANDAYA NAMAH
309. OM AGRAPRATYEGRANAYANAYA NAMAH
310. OM DIVYASTRANAPRAYOGRIDE NAMAH
311. OM AIRAVATADISVAARSHA VARNAVARNPRIYAYA NAMAH
312. OM VAJRAYADASTRAPARIVARAYA NAMAH
313. OM GANACHANDASAMASHRAYA NAMAH
314. OM JAYAYPARIVARAYA NAMAH
315. OM VIJAYAVIJAYAVAHAYA NAMAH
316. OM AJITACHIRTPABJAYA NAMAH
317. OM NITYANITYAWANTISITAYA NAMAH
318. OM VILASINIKRUTLAASAYA NAMAH
319. OM SHAUNDISAUNDARY AMANDITAYA NAMAH
320. OM ANANTAANANTSUKHDAYA NAMAH
321. OM SUMANGALSUMANGALAYA NAMAH
322. OM ICCHASHAKTINYANSHAKTIKRIYA-SHAKTINIVE****AYA NAMAH
323. OM SUBHAGASHANSHRITPADAYA NAMAH
324. OM LALITA LALITASHRAYA NAMAH
325. OM KAMINIKAMANAYA NAMAH
326. OM KAMMALINI KELILALATAYA NAMAH
327. OM SARASWATASHRAYA NAMAH
328. OM GAURINANDANAYA NAMAH
329. OM SHREENIKETANAYA NAMAH
330. OM GURU GUPTAPADYA NAMAH
331. OM VACHASIDDHAYA NAMAH
332. OM VAGHIESHWARIPATYE NAMAH
333. OM NALINIKAAMUKAYA NAMAH
334. OM VAMRAMAYA NAMAH
335. OM JYESTHMANORAMAYA NAMAH
336. OM RAUDRIMUDRIPADABJAYA NAMAH
337. OM HUMBIJAYA NAMAH
338. OM TUNGA SHAKTIKAYA NAMAH
339. OM VISHWADIJANNATRANAYA NAMAH
340. OM SWAHASHAKTEYE NAMAH
341. OM SAKILKAYA NAMAH
342. OM AMRITABIDH KRUVASAYA NAMAH
343. OM MADDHURNITLOCHANAYA NAMAH
344. OM UCHISTGANYA NAMAH
345. OM UCHISTGANESHAYA NAMAH
346. OM GANAGANAYAKAYA NAMAH
347. OM SARVAKALIKASANSADHIYE NAMAH
348. OM NITYASHAIVAYA NAMAH
349. OM DIGAMBARAYA NAMAH
350. OM AANPAYAYA NAMAH
351. OM ANANTDRUSTAYA NAMAH
352. OM APREMAYA NAMAH
353. OM AJRAMARAYA NAMAH
354. OM AANAVILAYA NAMAH
355. OM APRATIRAYAYA NAMAH
356. OM AHACHUTAYA NAMAH
357. OM AMRITAYA NAMAH
358. OM AKSHARYA NAMAH
359. OM APRATKARAYA NAMAH
360. OM AKSHAYAYA NAMAH
361. OM AJAAYAYA NAMAH
362. OM ANADHARAYA NAMAH
363. OM ANAAMAYAYA NAMAH
364. OM AMALAYA NAMAH
365. OM AMOGHSIDDHYE NAMAH
366. OM ADVAITAYA NAMAH
367. OM AGHORAYA NAMAH
368. OM APRAMITANAYA NAMAH
369. OM ANANAKARAYA NAMAH
370. OMYAGRIBALGHNYAYA NAMAH
371. OM AYAKTALAKSHANAYA NAMAH
372. OM ADHARPITHAYA NAMAH
373. OM MADHARAYA NAMAH
374. OM MADHAR RADHEYA NAMAH
375. OM AAKHOKETANAYA NAMAH
376. OM ASHA PURKAYA NAMAH
377. OM AAKHO MAHA RATHAYA NAMAH
378. OM IKSHU SAGARMADHYASTAYA NAMAH
379. OM IKSHU BHAKSHAN LALSAYA NAMAH
380. OM IKSUCHAAPTRIEKSHRIYE NAMAH
381. OM IKSHUCHAAPNIVESVITAYA NAMAH
382. OM INDRA GOPA SAMASHRIYE NAMAH
383. OM INDRANILA SAMDHYUTYE NAMAH
384. OM INDIVARDALSHAMAYA NAMAH
385. OM INDUMANDALNIRMALAYA NAMAH
386. OM INDHMAPRIYAYA NAMAH
387. OM IDABHAGAYA NAMAH
388. OM IRADHAMNE NAMAH
389. OM INDIRAPRIYAYA NAMAH
390. OM ISWAKU VIGHNA VIDHWANISE NAMAH
391. OM ITIKARTAYATEPISTAYA NAMAH
392. OM ISHAANMAULAYE NAMAH
393. OM ISHAANAYE NAMAH
394. OM ISHAANSUTAYA NAMAH
395. OM ITIGHNE NAMAH
396. OM ISHNATRAYA KALPANTAYA NAMAH
397. OM IHMAMATRA VIVAJITAYA NAMAH
398. OM UPENDRAYA NAMAH
399. OM UDDABHRUNMAULAYE NAMAH
400. OM UNDERKABALIPRIYAYA NAMAH
401. OM UNNATANNAYA NAMAH
402. OM UTHHUNGAYA NAMAH
403. OM UDARRAVIDASHARGRANE NAMAH
404. OM URJSWATE NAMAH
405. OM USHMAMALAMDAYA NAMAH
406. OM UHAPOHADURASDAYA NAMAH
407. OM RUJAGUSAAMA SAMBHOTHAYE NAMAH
408. OM SIDDI BHUDDI PRADAYKAYA NAMAH
409. OM RUTHUCHITHAIKA SULABHAYA NAMAH
410. OM RINTRAYA VIMOCHKAYA NAMAH
411. OM LUPTA VIGHNAYASVABHAKTANAM NAMAH
412. OM LUPTA SHAKTAYA SURDVISHA NAMAH
413. OM LUPTA VIMUKASHRIYE NAMAH
414. OM LUPTA VIPSHOT NASHANAYA NAMAH
415. OM EKAR APEETA MADHYASAYA NAMAH
416. OM EKPAADKRUTASMAYA NAMAH
417. OM EKITAKHILDYASHRIYE NAMAH
418. OM EDHITHAKHILAMSSHRREYAYA NAMAH
419. OM AISHWARIAM NIDHYE NAMAH
420. OM AISHWARAYAYA NAMAH
421. OM EHIKAMUSHKIMPRADAYA NAMAH
422. OM ERAMBHDASMUNMESHAYA NAMAH
423. OM ERAWATNIBHANNAYA NAMAH
424. OMKAR VACHAYA NAMAH
425. OMKARAYA NAMAH
426. OM OJASWATE NAMAH
427. OM OSHDHIPATYE NAMAH
428. OM AUDHARYANIDHYE NAMAH
429. OM AAUDYATDHURAYA NAMAH
430. OM AAUNATYANISWANAYA NAMAH
431. OM ANKUSHAYASURNAGANAM NAMAH
432. OM ANKUSHAYASURVIDHIVISHAM NAMAH
433. OM AASAMVASTA DRIGANTAVADHE VASHE NAMAH
434. OM KAMANDALOODHARAYA NAMAH
435. OM KALPAYA NAMAH
436. OM KARPADANE NAMAH
437. OM KALBHANNAYA NAMAH
438. OM KARMASHAKSHINE NAMAH
439. OM KARMAKARTYE NAMAH
440. OM KARMA KARMAPHALPRADYA NAMAH
441. OM KADAMGOLKAKARAYA NAMAH
442. OM KUSHMANDGANNAYAKAYA NAMAH
443. OM KARUNYADHEYAYA NAMAH
444. OM KAPILAYA NAMAH
445. OM KADHAKAYA NAMAH
446. OM KATISUTRADHROOTHE NAMAH
447. OM KARVAYA NAMAH
448. OM KHADAGAPRIYAYA NAMAH
449. OM KHADAGKHANTANTASAYA NAMAH
450. OM KHANIMARLAYA NAMAH
451. OM KHALVAATSHRUNGNILAYAYA NAMAH
452. OM KHATVANGHINE NAMAH
453. OM KHADURASDAYA NAMAH
454. OM GUNADHAYAYA NAMAH
455. OM GAHANAYA NAMAH
456. OM GASTHAYA NAMAH
457. OM GADYA PADYA SURDHARNAVAYA NAMAH
458. OM GADYA GAANA PRIYAYA NAMAH
459. OM GARJAYA NAMAH
460. OM GEETGIRVANAPURVAJAYA NAMAH
461. OM GHYACHAARRATAYA NAMAH
462. OM GHUYHAYA NAMAH
463. OM GHUYAGAMANIRUPITHAYA NAMAH
464. OM GHUHASHAYA NAMAH
465. OM GHUABDHISYAYA NAMAH
466. OM GURUGMAVAHAYA NAMAH
467. OM GURORGURVE NAMAH
468. OM GHANTAGHARGHARIKAMALINE NAMAH
469. OM GHANTAKUMBHAYA NAMAH
470. OM GHATODHARAYA NAMAH
471. OM CHANDAYA NAMAH
472. OM CHANDESWARA SURUDE NAMAH
473. OM CHANDISHAYA NAMAH
474. OM CHANDA VIKRAMAYA NAMAH
475. OM CHARACHARPATYE NAMAH
476. OM CHINTAMANI CHARVANLALSAYA NAMAH
477. OM CHANDSE NAMAH
478. OM CHANDVOPUSE NAMAH
479. OM CHANDODURLAKSHAYA NAMAH
480. OM CHANDAVIGHRAHAYA NAMAH
481. OM JAGADHYONAYE NAMAH
482. OM JAGADHSHAKSHINE NAMAH
483. OM JAGADISHAYA NAMAH
484. OM JAGAN MAYAYA NAMAH
485. OM JAPAYA NAMAH
486. OM JAPPARAYA NAMAH
487. OM JASHYAYA NAMAH
488. OM JAPYAYA NAMAH
489. OM JHINVASIMNHASANAPRABHVE NAMAH
490. OM ZHALAZALOLSADANAZHANKARIBH-RAMARA KULAYA NAMAH
491. OM TANKHARSPHARSAURAVAYA NAMAH
492. OM TANKHKARIMANINUPURAYA NAMAH
493. OM TADHVIPALLAVANTHANSTA SARVA MANTREK SIDDHIDAYA NAMAH
494. OM DINDIMUNDAYA NAMAH
495. OM DAKINISHAYA NAMAH
496. OM DAMARAYA NAMAH
497. OM DINDIMPRIYAYA NAMAH
498. OM DHAKKAANINADMUDITAYA NAMAH
499. OM DHAUKAYA NAMAH
500. OM DHUNDI VINAYAKAYA NAMAH
501. OM TATVANAAMPRAMAYATATVAYA NAMAH
502. OM TATVAMPADNIRUPITAYA NAMAH
503. OM TARKANTARA SAMSTHANAYA NAMAH
504. OM TARKAYA NAMAH
505. OM TARKANTKAYA NAMAH
506. OM STHANWAY NAMAH
507. OM STHANUPRIYAYA NAMAH
508. OM STHATTRE NAMAH
509. OM STHAVARAYAJUNGMAYAJAGTE NAMAH
510. OM DAKSHA YADHAPRAMATHNAYA NAMAH
511. OM DAATRE NAMAH
512. OM DANVAMOHANANAYA NAMAH
513. OM DAYA VATYE NAMAH
514. OM DIVYA VIBHAYAYA NAMAH
515. OM DANDABHRUTE NAMAH
516. OM DANDANAYAKAYA NAMAH
517. OM DANTHAPRABHINNABHRAMALAYA NAMAH
518. OM DYATTYA VAARNADARNAYA NAMAH
519. OM DRASTAMLAGNADVIPGHATAYA NAMAH
520. OM DEVARTHA NRUGJAKRUTYE NAMAH
521. OM DHANDHANYAPATYE NAMAH
522. OM DHANYAYA NAMAH
523. OM DHANDAYA NAMAH
524. OM DHARNIDHARAYA NAMAH
525. OM DHANYEKPRAKATAYA NAMAH
526. OM DHYEYAYA NAMAH
527. OM DHYANAYA NAMAH
528. OM DHYANPARAYANA NAMAH
529. OM NANDYAYA NAMAH
530. OM NANDIPRIYA NAMAH
531. OM NADAYA NAMAH
532. OM NADMADHYAPRATHISTAYA NAMAH
533. OM NISKALAYA NAMAH
534. OM NIRMALAYA NAMAH
535. OM NITYAYA NAMAH
536. OM NITYANITYAYA NAMAH
537. OM NIRMAYAYA NAMAH
538. OMNE NAMAH
539. OM PARASMAYEDHAMNE NAMAH
540. OM PARMATMANYE NAMAH
541. OM PARSMAYEPADAYA NAMAH
542. OM PARATPARAYA NAMAH
543. OM PASHUPATYE NAMAH
544. OM PASHUPASHIVIMOCHKAYA NAMAH
545. OM PURNANANDAYA NAMAH
546. OM PARANADAYA NAMAH
547. OM PURANANDAYA NAMAH
548. OM PURANPUROSHTAMAYA NAMAH
549. OM PADMAPRASNYENAYA NAMAH
550. OM PRANANPRANMOCHANAYA NAMAH
551. OM PRAMANPRATYATIYAYA NAMAH
552. OM PRANATATINIVARNAYA NAMAH
553. OM PHALHASTAYA NAMAH
554. OM PHANIPATYE NAMAH
555. OM PHETKARAYA NAMAH
556. OM PHANITPRIYAYA NAMAH
557. OM BAANARCHITANGIYIGULAYA NAMAH
558. OM BAALKELIKUTUHALINE NAMAH
559. OM BRAHMANE NAMAH
560. OM BRAHMARCHITPADAYA NAMAH
561. OM BRAHMACHAARINE NAMAH
562. OM BRAHMASPATHAYE NAMAH
563. OM BHRUHASPATYE NAMAH
564. OM BRUHATHAMAYA NAMAH
565. OM BRAHMAPARAYA NAMAH
566. OM BRAHMANNYA NAMAH
567. OM BRAHMA VATHRIYAYA NAMAH
568. OM BHRINANADAYAGRAYACHITKARAYA NAMAH
569. OM BRAHMANDAVALIMEKHALAYA NAMAH
570. OM BROOKSHEPADATTA LAKSHMI KAYA NAMAH
571. OM BHARGAYA NAMAH
572. OM BHADRAYA NAMAH
573. OM BHYAPHAYA NAMAH
574. OM BHAGWATE NAMAH
575. OM SULABHAYA NAMAH
576. OM BHUTIDAYA NAMAH
577. OM BHUTIBHUSHANANAYA NAMAH
578. OM BHAVYAYA NAMAH
579. OM BHOOTALYAYA NAMAH
580. OM BHOGADHATHRE NAMAH
581. OM BHRUMADHYE GOCHARAYE NAMAH
582. OM MANTHRAYA NAMAH
583. OM MANTHRAPATHYE NAMAH
584. OM MANTHRINE NAMAH
585. OM MADAMATHHAMANOHARAYA NAMAH
586. OM MEKHLAVATE NAMAH
587. OM MANDAGATYE NAMAH
588. OM MATITKAMALEKSHANAYA NAMAH
589. OM MAHABALAYA NAMAH
590. OM MAHA VEERYA NAMAH
591. OM MAHA PRANAYA NAMAH
592. OM MAHA MANASE NAMAH
593. OM YAGNAYEYA NAMAH
594. OM YADNYAPATYE NAMAH
595. OM YADNYAGOPTRE NAMAH
596. OM YADNYAPHALPRADAYA NAMAH
597. OM YASHASKARAYA NAMAH
598. OM YOGAGAMYAYA NAMAH
599. OM YAGNIKAYA NAMAH
600. OM YACHAKPRIYAYA NAMAH
601. OM RASAYA NAMAH
602. OM RASPRIYAYA NAMAH
603. OM RASYAYA NAMAH
604. OM RANJKAYA NAMAH
605. OM RAVANARCHITAYA NAMAH
606. OM RAKSHORAKSHAKARAYA NAMAH
607. OM RATHNAGHARBHAYA NAMAH
608. OM RAJYASUKHPRADYA NAMAH
609. OM LAKSHAYA NAMAH
610. OM LAKSHAPRADYA NAMAH
611. OM LALSHYAYA NAMAH
612. OM LAYASTHAYA NAMAH
613. OM LADDUKPRIYAYA NAMAH
614. OM LAANAPARAYA NAMAH
615. OM LAASAYPRIYA NAMAH
616. OM LABHKULLOKAVISHRUTAYA NAMAH
617. OM VARANYAYA NAMAH
618. OM VANNIVADANAYA NAMAH
619. OM VANDYAYA NAMAH
620. OM VEDANTGOCHARAYA NAMAH
621. OM VIKARTRE NAMAH
622. OM VISHWATASCHYACHAKSHUSHE NAMAH
623. OM VIDHATRE NAMAH
624. OM MUKHAYA NAMAH
625. OM VAAMDEVAYA NAMAH
626. OM VISHWANETRE NAMAH
627. OM VAJRIVAJRANIVANAYA NAMAH
628. OM VISHWABANDANVISHKAMBHA-DHARAYA NAMAH
629. OM VISHWEWARPRABHAVE NAMAH
630. OM SHABDHABRAHMANE NAMAH
631. OM SHAMPRAPAYAYA NAMAH
632. OM SHAMBHUSHAKTIGANESHWARAYA NAMAH
633. OM SHASTRE NAMAH
634. OM SHIKHAGRANILAYA NAMAH
635. OM SHARANYAYA NAMAH
636. OM SHIKRESWARAYA NAMAH
637. OM SHADHRUTUKUSUMASTRAGVINE NAMAH
638. OM SHADADHARAYA NAMAH
639. OM SHADAKSHARAYA NAMAH
640. OM SAMSARA VAIDHYAYA NAMAH
641. OM SARVAGRAYA NAMAH
642. OM SARVBHESHEJBHESJAYA NAMAH
643. OM SRUSHTISTITILAYAYA BHEDANAYA NAMAH
644. OM SURKUNJARBHEDNAYA NAMAH
645. OM SINDHURITMAHAKUMBHAYA NAMAH
646. OM SADSVAYADKTIDAYAKAYA NAMAH
647. OM SAKSHINE NAMAH
648. OM SAMUDRMANTHANAYA NAMAH
649. OM SVASWAMVEDAYA NAMAH
650. OM SVADAKSHINAYA NAMAH
651. OM SWATANTRAYA NAMAH
652. OM SATYASANKALPAYA NAMAH
653. OM SAAMGAANARTAYA NAMAH
654. OM SUKHINE NAMAH
655. OM HAMSAYA NAMAH
656. OM HASTAPISHACHISAYA NAMAH
657. OM HAVANAYA NAMAH
658. OM HAVYAKAVYABHUJE NAMAH
659. OM HAVYAYA NAMAH
660. OM HUTATPRIYAYA NAMAH
661. OM HARSHAYA NAMAH
662. OM HRULEKHAMANTRAMADHYAGAYA NAMAH
663. OM KSHETRADHIPAYA NAMAH
664. OM KSHAMABHATRE NAMAH
665. OM KSHAMAPARARAYANAYA NAMAH
666. OM SHIPRAKSHEMKARAYA NAMAH
667. OM SHEMANANDAYA NAMAH
668. OM SHONISURDHURBHAYA NAMAH
669. OM DHARMAPADAYA NAMAH
670. OM ARTHDAYA NAMAH
671. OM KAAMDAATRE NAMAH
672. OM SAUBHAGYAVARDHANAYA NAMAH
673. OM VIDYAPRADAYA NAMAH
674. OM VIBHAVDAYA NAMAH
675. OM BHUKIMUKTIPHALPRADAYA NAMAH
676. OM AABHIRUPRAKARAYA NAMAH
677. OM VIRSHRIPRADAYA NAMAH
678. OM VIJAYPRADAYA NAMAH
679. OM SARVAVASHYAKARAYA NAMAH
680. OM GARBHADOSHGHNE NAMAH
681. OM PUTRA PAUTRADAYA NAMAH
682. OM MEDHADAYA NAMAH
683. OM KIRTIDAYA NAMAH
684. OM SHOKAHARINE NAMAH
685. OM DORHAGYANAASHINANAYA NAMAH
686. OM PRATIVADIMUKHASTAMBHAYA NAMAH
687. OM RUSHTACHIPRASASNAYA NAMAH
688. OM PARABHICHAARASHAMNAYA NAMAH
689. OM DUKHBHANJANKARKAYA NAMAH
690. OM LAVAYA NAMAH
691. OM TRUTE NAMAH
692. OM KAALAYAI NAMAH
693. OM KALAYAI NAMAH
694. OM KASTAYE NAMAH
695. OM NIMISHAYA NAMAH
696. OM TATPARAYA NAMAH
697. OM KSHANAYA NAMAH
698. OM GHATAYE NAMAH
699. OM MUHURTAYA NAMAH
700. OM PRAHARAYA NAMAH
701. OM DIVA NAMAH
702. OM NAKTA NAMAH
703. OM AHARNISHAM NAMAH
704. OM PAKSHAYA NAMAH
705. OM MASAYA NAMAH
706. OM AYANAYA NAMAH
707. OM VARSHAYA NAMAH
708. OM YUGAYA NAMAH
709. OM KALPAYA NAMAH
710. OM MAHALAYA NAMAH
711. OM RASHAYE NAMAH
712. OM TARAYE NAMAH
713. OM TITHAYE NAMAH
714. OM YOGAYA NAMAH
715. OM VARAYA NAMAH
716. OM VAARAYA NAMAH
717. OM KARNAYA NAMAH
718. OM KAARANAYA NAMAH
719. OM AAUMSHAKAYA NAMAH
720. OM LAGNAYA NAMAH
721. OM HORAYAYE NAMAH
722. OM KAALCHAKRAYA NAMAH
723. OM MERAVE NAMAH
724. OM SAPTARSHIBHYO NAMAH
725. OM DHRUVAYA NAMAH
726. OM RAHAVE NAMAH
727. OM MANDAYA NAMAH
728. OM KAVAYE NAMAH
729. OM JIYAYA NAMAH
730. OM BUDHAYA NAMAH
731. OM BHAUMAYA NAMAH
732. OM SHASHINE NAMAH
733. OM RAVAYE NAMAH
734. OM KAULAYA NAMAH
735. OM SPASHTHE NAMAH
736. OM SHRUSTYE NAMAH
737. OM STHITYE NAMAH
738. OM STHAVARJUNGMANCHYATE NAMAH
739. OM BHUVE NAMAH
740. OM ADRUPBHYO NAMAH
741. OM AGNAYE NAMAH
742. OM MARUTE NAMAH
743. OMNE NAMAH
744. OM AHANGKRUTYE NAMAH
745. OM PRAKRUTYE NAMAH
746. OM PUNSE NAMAH
747. OM BRAHMNE NAMAH
748. OM VISHNAWE NAMAH
749. OM SHIVAYA NAMAH
750. OM RUDRAYA NAMAH
751. OM ISHAYA NAMAH
752. OM SHAKTYE NAMAH
753. OM SADASHIVAYA NAMAH
754. OM TRIDASHEBHYO NAMAH
755. OM PITRUBHYO NAMAH
756. OM SIDHEBHO NAMAH
757. OM YAKSHYEBHYO NAMAH
758. OM RAKSHYOBHYO NAMAH
759. OM KINNAREBHYO NAMAH
760. OM SADHYEBHYO NAMAH
761. OM VIDYADHAREBHYO NAMAH
762. OM BHOOTEBHYO NAMAH
763. OM MANYUSHEBHYO NAMAH
764. OM PASHUBHYO NAMAH
765. OM KHAGEBHYO NAMAH
766. OM SAMUDREBHYO NAMAH
767. OM SARASIDBHYO NAMAH
768. OM SHAILEBHYO NAMAH
769. OM BHOOTAYA NAMAH
770. OM BHAVYAYA NAMAH
771. OM BHAVODBHAVAYA NAMAH
772. OM SANGHKHYAYA NAMAH
773. OM PATANJALAYA NAMAH
774. OM YOGAYA NAMAH
775. OM PURANEBHYO NAMAH
776. OM SHRUTHAYE NAMAH
777. OM SMRUTHAYE NAMAH
778. OM VEDANGEBHYO NAMAH
779. OM SADACHAARAYA NAMAH
780. OM MIMAWSAYE NAMAH
781. OM NYAYVISTARAYA NAMAH
782. OM AYURVEDAYA NAMAH
783. OM DHANURVVEDAYA NAMAH
784. OM GANDHARVAYA NAMAH
785. OM KAVYANATKAYA NAMAH
786. OM VAIKHANSAYA NAMAH
787. OM BHAGVATAYA NAMAH
788. OM SATVATAYA NAMAH
789. OM PANCHARANKAYA NAMAH
790. OM SHAIVAYA NAMAH
791. OM PASHUPATAYA NAMAH
792. OM KAALAMUKHAYA NAMAH
793. OM BHAIRAVSHASANAYA NAMAH
794. OM SHAAKTAYA NAMAH
795. OM VAINAYAKAYA NAMAH
796. OM SAURAYA NAMAH
797. OM JAINAYA NAMAH
798. OM AARHATASAUNHITAYA NAMAH
799. OM SATYE NAMAH
800. OM AASATYE NAMAH
801. OM AYAKTAYA NAMAH
802. OM VYAKTYA NAMAH
803. OM SACHETHANAYA NAMAH
804. OM ACHETHANAYA NAMAH
805. OM VANDHAYA NAMAH
806. OM MOKSHAYA NAMAH
807. OM SUMUKHAYA NAMAH
808. OM BHOGAYA NAMAH
809. OM AMOGAYA NAMAH
810. OM AYOGAYA NAMAH
811. OM SATYAYA NAMAH
812. OM AANAVE NAMAH
813. OM MAHATE NAMAH
814. OM SWATHIT NAMAH
815. OM HU NAMAH
816. OM FAUT NAMAH
817. OM SVADHA NAMAH
818. OM SVAHA NAMAH
819. OM SHRAUSHNAAM NAMAH
820. OM VOWSHNAAM NAMAH
821. OM VASHANAAM NAMAH
822. OM NAMO NAMAH
823. OM GYANAYA NAMAH
824. OM VIGNYANAYA NAMAH
825. OM ANANDAYA NAMAH
826. OM BODHAYA NAMAH
827. OM SAMVIDE NAMAH
828. OM SHAMAYA NAMAH
829. OM YAMAYA NAMAH
830. OM EKASMAYE NAMAH
831. OM EKASHDHARAYA NAMAH
832. OM EKASHPARANARAYANAYA NAMAH
833. OM EKAGRADHIYE NAMAH
834. OM EKAVIRAYA NAMAH
835. OM EKANEKSWAROOPDHRUSHE NAMAH
836. OM DWI RUPAYA NAMAH
837. OM DWI BHUJAYA NAMAH
838. OM VYADHAKSHAYA NAMAH
839. OM DWIRADAYA NAMAH
840. OM DWIPAVAKSHAKAYA NAMAH
841. OM DWEMATURAYA NAMAH
842. OM DWIDANAYA NAMAH
843. OM DWANDANTITAYA NAMAH
844. OM DWAYATIGAYA NAMAH
845. OM TRIDHAMNE NAMAH
846. OM TRIKARAYA NAMAH
847. OM TRETRARIVARGAPHALDAYA NAMAH
848. OM TRIGUNATMANE NAMAH
849. OM TRILOKDAYE NAMAH
850. OM TRISHAKTISHAYA NAMAH
851. OM TRILOCHANAYA NAMAH
852. OM CHATURBHAHARVE NAMAH
853. OM CHATHURDANTHAYA NAMAH
854. OM CHATURTAMANE NAMAH
855. OM CHATURMUKHAYA NAMAH
856. OM CHATUVIRDHOPAYAMAYAYA NAMAH
857. OM CHATURVARNASHRAMASHRAYA NAMAH
858. OM CHATU VIRDHAV CHOVRUTTI PARIVRUTTIPRAVARTKAYA NAMAH
859. OM CHATURTHI PUJAN PRITAYA NAMAH
860. OM CHATURTHI TITHI SAMBHAVAYA NAMAH
861. OM PANCHAKSHARATMANE NAMAH
862. OM PANCHATMANE NAMAH
863. OM PANCHASYAYA NAMAH
864. OM PANCHKRUTYAKRUTE NAMAH
865. OM PANCHADHARAYA NAMAH
866. OM PANCHAVARANAYA NAMAH
867. OM PANCHAKSHARPARAYANAYA NAMAH
868. OM PANCHATALAYA NAMAH
869. OM PANCHAKARAYA NAMAH
870. OM PANCHAPRANAVBHAVITAYA NAMAH
871. OM PANCHABHRAMAYASPHURTYE NAMAH
872. OM PANCHAVARANVARITAYA NAMAH
873. OM PANCHABHAKSHAPRIYAYA NAMAH
874. OM PANCHABANAYA NAMAH
875. OM PANCHASHIVATMAKAYA NAMAH
876. OM SHASTAKONPITAYA NAMAH
877. OM SHASHTACHAKRADHAMNE NAMAH
878. OM SHADADHVANTVIDHWANSINE NAMAH
879. OM SHANMUKHAYA NAMAH
880. OM SHANMUKHBHRAVE NAMAH
881. OM SHASTASHAKLIPARIVARITAYA NAMAH
882. OM SHADAVAIRIVARGAVIDHWANSE NAMAH
883. OM SHADURRBHAYABHANJANAYA NAMAH
884. OM SHASTATKARDURAYA NAMAH
885. OM SHASTAKARMANIRTAYA NAMAH
886. OM SHADRASHASRAYA NAMAH
887. OM SAPTAPATHALACHARANAYA NAMAH
888. OM SAPTASWARLOKAMUKUTAYA NAMAH
889. OM SAPTASAPTHIVARAPRADAYA NAMAH
890. OM SAPTANGRAJYASUKHDAYA NAMAH
891. OM SAPTARSHIGANMANDITAYA NAMAH
892. OM SAPTACHANDONIDHYE NAMAH
893. OM SAPTASVARASHRAYA NAMAH
894. OM SAPTADHIKELIKASARAYA NAMAH
895. OM SAPTAGATRUNISHEVITAYA NAMAH
896. OMODAMADAYA NAMAH
897. OM AASTAMURTIDHEYAMURTYE NAMAH
898. OM AASTAPRAKURTIKARNAYA NAMAH
899. OM AASTANGYOGPHALBHUVE NAMAH
900. OM AASTPATHRABUJASANAYA NAMAH
901. OM AASTASHAKTISAMRUDHISHRIYE NAMAH
902. OM AASHTAYEAISHWARIYAPRADAYKAYA NAMAH
903. OM AASTAPHITOPPHITSHRIYE NAMAH
904. OM AASTAMATRUSAMAVRUTAYA NAMAH
905. OM AASTABHAIRAVSEVVYAYA NAMAH
906. OM AASTAVASUVANDHAYA NAMAH
907. OM AASTAMURTIBHRUTE NAMAH
908. OM AASTACHAKRASPHURANMURTYE NAMAH
909. OM AASTADRAVYAHAVIMPRIYAYA NAMAH
910. OM NAVANAGASANADHYASINE NAMAH
911. OM NAVANIDHYANUSHASITRE NAMAH
912. OM NAVADWARPURADHARAYA NAMAH
913. OM NAVADHARNIKETANAYA NAMAH
914. OM NAVANARAYAN****AYA NAMAH
915. OM NAVADURGANISHEVITAYA NAMAH
916. OM NAVANATHAMAHANATHAYA NAMAH
917. OM NAVNAGVIBHUSNAYA NAMAH
918. OM NAVRATNAVICHITRANGAYA NAMAH
919. OM NAVASHAKTISHIRODHRUTAYA NAMAH
920. OM DASHATMAKAYA NAMAH
921. OM DASHABHUJAYA NAMAH
922. OM DASHADIKAPATIVANDITAYA NAMAH
923. OM DASHAARDHAYAYA NAMAH
924. OM DASHAPRANAYA NAMAH
925. OM DASHENDRIYANIYAAMKAYA NAMAH
926. OM DASHAKSHARMAHAMANTRAYA NAMAH
927. OM DASHASHAVYAPIVIGRAHAYA NAMAH
928. OM EKADASHADIBHIRUDREMSTUTAYA NAMAH
929. OM DWADASHDANDADODARNDAYA NAMAH
930. OM DWADSHANTANIKETANAYA NAMAH
931. OM TRAYODASBHIDABHINNAVISHWE-DEVADHIDEVATAYA NAMAH
932. OM CHATUSHENDRAVARDAYA NAMAH
933. OM CHATUDARSHAMANUPRABHAVE NAMAH
934. OM CHATUDARSHADIVIDYADHYAYA NAMAH
935. OM CHATUDARSHAJAGATPRABHAVE NAMAH
936. OM PANCHADASHAYA NAMAH
937. OM PANCHADASH****ANSHUNIMARLAYA NAMAH
938. OM SHODADHARANILAYA NAMAH
939. OM SHODASSWARMATHRUKAYA NAMAH
940. OM PRODSHANTPADAVASAYA NAMAH
941. OM SHODSHENDUKALATHMAKAYA NAMAH
942. OM KAALSAPTADASHYE NAMAH
943. OM SAPTADASHAYA NAMAH
944. OM SAPTADASHAKSHARAYA NAMAH
945. OM AASHTADASHDVIPAPATHAYE NAMAH
946. OM AASTADASHAPURANAKRUTE NAMAH
947. OM AASTADASHOSDHISRUSTHYE NAMAH
948. OM AASTADASHVIDHISMRUTAYA NAMAH
949. OM AASHTADASHALIPIYASHTI-MSAMISTHANYANKOVIDAYA NAMAH
950. OM EKAVINSHAYAPUNSE NAMAH
951. OM EKAVINSHTANGULLIPALLAVAYA NAMAH
952. OM CHATUVIRSHATITATVATMANE NAMAH
953. OM PANCHAVINSHASHAKYAPURUSHAYA NAMAH
954. OM SAPTAVINSHANITARESHAYA NAMAH
955. OM SAPTAVINSHANTIYOGAKRUTE NAMAH
956. OM DWATRISHATBHAIRAVADHISHAYA NAMAH
957. OM CHATUNISHTRASHANMAMAHRI-DAYA NAMAH
958. OM SHASTATRINSHATTATVASAMBHOOTYE NAMAH
959. OM AASTATRINSHATKALANATVE NAMAH
960. OM NAVODEKONPANCHASHAN-MARUDVARGANIRGARLAYA NAMAH
961. OM PANCHASHDAKSHARSHRENYE NAMAH
962. OM PANCHASADRUDRAVIGRAHAYA NAMAH
963. OM PANCHASADVISHNUSHAKTISHAYA NAMAH
964. OM PANCHASHAMATRUKALAYA NAMAH
965. OM DVIPANCHASADVAPUSHRENYE NAMAH
966. OM TRISHASTAYAKSHARSANSHRAYA NAMAH
967. OM CHATRUMSHASTAYARNANINETRE NAMAH
968. OM CHATUSHSHASTIKALRIDHYE NAMAH
969. OM CHATUSHSHASHTIMAHASIDDHIYOGI-NIVRINDHVANDITAYA NAMAH
970. OM AASTASHASTIMAHATRITHSHEKTRA-BHAIRAVBHAVANAYA NAMAH
971. OM MANTRATHAMANE NAMAH
972. OM SHAANVATYADHIKPHRABHAVE NAMAH
973. OM SHATANANDAYA NAMAH
974. OM SHATDHRUTYE NAMAH
975. OM SHATPATRAYATEKSHANAYA NAMAH
976. OM SHATANIKAYA NAMAH
977. OM SHATMAKHAYA NAMAH
978. OM SHATDHARAVYUDHAYA NAMAH
979. OM SAHASTRAPATRANILAYA NAMAH
980. OM SAHASTRAPHANMUSHNAYA NAMAH
981. OM SAHASTRASHIRNEPURSHAYA NAMAH
982. OM SAHASTRASHAKASHAYA NAMAH
983. OM SAHASTRAPADYE NAMAH
984. OM SAHASTRANAAMSANSTUTAYA NAMAH
985. OM SAHASTRAKSHAPALAPAHAYA NAMAH
986. OM DASHASAHASTRAPHANBHRIPHANI-RAAJKRUTASANAYA NAMAH
987. OM AASTAISAHASTRAYADHMAHAR-SHISTOTRAYANITRATAYA NAMAH
988. OM LAKSHADISHPRIYADHAVAYA NAMAH
989. OM MAYAYA NAMAH
990. OM CHATURLAKSHAJAPPRITAYA NAMAH
991. OM CHATURLAKSHPRAKASITAYA NAMAH
992. OM CHATUR****ILAKSHANAJIVANA-DEHASANSTHITAYA NAMAH
993. OM KOTISURYAPRATIKASHAYA NAMAH
994. OM KOTICHANDRASHUNIRMALAYA NAMAH
995. OM SHIVABHAVADHYUSTAKOTINAYA-KDHURANDHARAYA NAMAH
996. OM SAPTAKOTIMAHAMANTRAMANTRA-TAVAYADHYUTE NAMAH
997. OM TRAYASINTRASHATKOTISURSHRENI-PRANATPADUKAYA NAMAH
998. OM ANANTATMANE NAMAH
999. OM ANANTASHRIYE NAMAH
1000. OM ANANTHANANTHA SAUKYADAYA NAMAH

Quote of the day

Time is not measured by the passing of years but by what one does, what one feels, and what one achieves.…

__________Jawaharlal Nehru