నీ లీలలు మనోహరం

3.236.107.249

సూర్య .......!
చంద్రాగ్నుల తేజంతో 
సంచరించే ఓ వినాయకా ....!
నీ నడకయేకాదు నీ కర్మలు కూడా గొప్పవే !!
నీవు ఎటు పాదం మోపుతే జగత్తు అటు నడుస్తుంది ఎక్కడైనా ఒక లోకోత్తర
కార్యం జరిగితే ఆ మహాక్రమానికి
ప్రారంభం నీవే కదా !!

అంతర్గత భీషణ సౌందర్యాన్ని
ప్రతి హృదయంలో సంచరింపచేసే
మహా తేజుడయిన బిజయగణపతివై
మాపై కాంతులు వర్షించు గణనాయకా !
లోక కళ్యాణ కార్యాలకోసమే అవతరించిన
నీ శుభాంగుని శోభలు సంరక్షించుగాక. !!

నిన్ను చూడడానికి 
కోమలుడుగానే కనిపిస్తావు
లంబోదరుడుగానే సాక్షాత్కారిస్తావు
ఓ . మహాగణపతి నీ లీలలు మనోహరంగా 
సువ్యవస్థితంగా కనిపిస్తున్నాయి 
మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి 
విఘ్ననాయకునిలా 
ఎంతో వ్యాకుల పడతావు

గొప్ప తపస్సుకు ఫలితంగా మాత్రమే 
మీ శ్రేష్ఠతను మేము సాధించుకోగలం
ఈ పదునాలుగు లోకాల సామర్థ్యం
స్థిరత్వం దృఢత్వం నీవే కదా ఓ గణపతీ

. సింధూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం.
లంభోదరం పద్మదలే నివష్టమ్
బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిధ్యాయుతం
తం ప్రణమామి దేవమ్ !! 
 ఓం గం గణాధిపతయే నమః 

Quote of the day

The earth is supported by the power of truth; it is the power of truth that makes the sun shine and the winds blow; indeed all things rest upon truth.…

__________Chanakya