శ్రీలక్ష్మీ ప్రాప్త్యార్థ గణేశస్తుతి

34.204.193.85
శ్రీలక్ష్మీ ప్రాప్త్యార్థ గణేశస్తుతి
 
ఓం నమో విఘ్నరాజాయ సర్వసౌఖ్య ప్రదాయినే !
దుష్టదారిద్ర్య వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే !!
లంబోదరం మహావీర్యం నాగయజ్ఞోప శోభితమ్ !
అర్థచన్ద్రధరం దేవం విఘ్న వ్యూహ
వినాశనమ్ !!
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రోం హ్రః హేరంబాయ
నమో నమః
సర్వసిద్ధి ప్రదో సిత్వం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదోభవః
చిన్తితార్థ ప్రదస్త్వం సతతం మోదక ప్రియః
సిన్దూరారుణ వస్త్రైశ్చ పూజితో వరదాయకః
ఇదం గణపతి స్తోత్రం యః పఠేత్ భక్తిమాన్ నరః
తస్యదేహంచ గేహంచ స్వయం లక్ష్మీర్న
ముచ్యతి !!
 
ముద్గల పురాణోక్త
గణేశన్యాసం
 
దక్షిణ హస్తే వక్రతుండాయ నమః
వామహస్తే శూర్ప కర్ణాయ నమః
ఓష్ఠే విఘ్నేశాయ నమః
సంపుటే గజాననాయ నమః
దక్షిణ పాదే లంబోదరాయ నమః
వామపాదే ఏకదంతాయ నమః
చిబుకే బ్రాహ్మణస్పతయే నమః
దక్షిణ నాసికాయాం వినాయకాయ నమః
వామనాసికాయాం జ్యేష్ఠరాజయ నమః
దక్షిణ నేత్రే కపిలాయ నమః
వామనేత్రే కపిలాయ నమః
దక్షిణ కర్ణే ధరణీ ధరాయ నమః
వామకర్ణే ఆశాపూరకాయ నమః
నాభే మహూదరాయ నమః
హృదయే ధూమ్రకేతవే నమః
లలాటే మయూరేశాయ నమః
దక్షిణ బాహౌ స్వానన్ద వాస కారకాయ నమః
వామబాహౌ సచ్చిత సుఖధామ్నే నమః

Quote of the day

When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator.…

__________Mahatma Gandhi