శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని అష్టోత్తర శత నామావళి

54.165.57.161

శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని అష్టోత్తర శత నామావళి  

ఓం మహత్యై నమః ।
ఓం చేతనాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం మహాగౌర్యై నమః ।
ఓం మహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహోదరాయై నమః ।
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః ।
ఓం మహాకాల్యై నమః ।
ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం మహాసుధాయై నమః । 10 ।

ఓం మహానిద్రాయై నమః ।
ఓం మహాముద్రాయై నమః ।
ఓం మహాదయాయై నమః ।
ఓం మహాలక్ష్మై నమః ।
ఓం మహాభోగాయై నమః ।
ఓం మహామోహాయై నమః ।
ఓం మహాజయాయై నమః ।
ఓం మహాతుష్ట్యై నమః ।
ఓం మహాలాజాయై నమః ।
ఓం మహాతుష్టాయై నమః । 20 ।

ఓం మహాఘోరాయై నమః ।
ఓం మహాధృత్యై నమః ।
ఓం మహాకాన్త్యై నమః ।
ఓం మహాకృత్యై నమః ।
ఓం మహాపద్మాయై నమః ।
ఓం మహామేధాయై నమః ।
ఓం మహాబోధాయై నమః ।
ఓం మహాతపసే నమః ।
ఓం మహాధనాయై నమః ।
ఓం మహారవాయై నమః । 30 ।

ఓం మహారోషాయై నమః ।
ఓం మహాయుధాయై నమః ।
ఓం మహాబన్ధనసంహార్యై నమః ।
ఓం మహాభయవినాశిన్యై నమః ।
ఓం మహానేత్రాయై నమః ।
ఓం మహావక్త్రాయై నమః ।
ఓం మహావక్షసే నమః ।
ఓం మహాభుజాయై నమః ।
ఓం మహామహిరుహాయై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః । 40 ।

ఓం మహాచయాయై నమః । 
ఓం మహానఘాయై నమః ।
ఓం మహాశాన్త్యై నమః ।
ఓం మహాశ్వాసాయై నమః ।
ఓం మహాపర్వతనన్దిన్యై నమః ।
ఓం మహాబ్రహ్మమయ్యై నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం మహాసారాయై నమః ।
ఓం మహాసురఘ్న్యై నమః ।
ఓం మహత్యై నమః । 50 ।

ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం చర్చితాయై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం మహాక్షాన్త్యై నమః ।
ఓం మహాభ్రాన్త్యై నమః ।
ఓం మహామన్త్రాయై నమః ।
ఓం మహామయ్యై నమః ।
ఓం మహాకులాయై నమః ।
ఓం మహాలోలాయై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః । 60 | 

ఓం మహాఫలాయై నమః ।
ఓం మహానిలాయై నమః ।
ఓం మహాశీలాయై నమః ।
ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం మహాకలాయై నమః ।
ఓం మహాచిత్రాయై నమః ।
ఓం మహాసేతవే నమః ।
ఓం మహాహేతవే నమః ।
ఓం యశస్విన్యై నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః । 70 ।

ఓం మహాసధ్యాయై నమః ।
ఓం మహాసత్యాయై నమః ।
ఓం మహాగత్యై నమః ।
ఓం మహాసుఖిన్యై నమః ।
ఓం మహాదుఃస్వప్ననాశిన్యై నమః ।
ఓం మహామోక్షప్రదాయై నమః ।
ఓం మహాపక్షాయై నమః ।
ఓం మహాయశస్విన్యై నమః ।
ఓం మహాభద్రాయై నమః ।
ఓం మహావాణ్యై నమః । 80 ।

ఓం మహారోగవినాశిన్యై నమః ।
ఓం మహాధరాయై నమః ।
ఓం మహాకరాయై నమః ।
ఓం మహామార్యై నమః ।
ఓం ఖేచర్యై నమః ।
ఓం మహాక్షేమఙ్కర్యై నమః ।
ఓం మహాక్షమాయై నమః ।
ఓం మహైఅశ్వర్యప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం మహావిషఘ్న్యై నమః । 90 ।

ఓం విశదాయై నమః ।
ఓం మహాదుర్గవినాశిన్యై నమః ।
ఓం మహావర్షాయై నమః ।
ఓం మహతప్యాయై నమః ।
ఓం మహాకైలాసవాసిన్యై నమః ।
ఓం మహాసుభద్రాయై నమః ।
ఓం సుభగాయై నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం మహాసత్యాయై నమః ।
ఓం మహాప్రత్యఙ్గిరాయై నమః ।
ఓం మహానిత్యాయై నమః । 100 ।

ఓం మహానిత్యాయై నమః |
ఓం మహాప్రళయకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహామత్యై నమః |
ఓం మహామంగళకారిణ్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం మహామాత్రే నమః |
ఓం మహాపుత్రాయై నమః | 108 |

Quote of the day

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever.…

__________Mahatma Gandhi