Indrakshi Sthothram

3.235.137.159

Arogyatha Matha Indrakshi Sthothram


Asya Indrakshi Sthothra Maha Mandrasya,
Sasi purandara rishi.
Anushtup Chanda.
Indrakshi Durga devatha, 
Lakshmi Beejam. 
Bhuvaneswari Sshakthi, 
Bhavani Keelagam,
Mama Indrakshi prasad sidhyarthe Jape Viniyoga.

Indrakshyai angushtabhyam Nama
Mahalakshmyai tharjaneebhyam nama
Maheswaryai madhyamabhyam nama
Kathyayinyai kanishtikabhyam nama
Koumaryai kara thala kara prushtabhyam nama

Indrakshyai hrudayaya nama
Mahalashmyai Sirase swaha
Maheswaryai Shikhaya vashat
Ambujakshyai kavachaya hum
Kathyayinyai nethra thrayaya vaushat
Kaumaryai asthraya phat
Bhoorbhu vaswarom ithi Dig Bandha

DhyanamNethraanam dasapi sathai Parivrutham,
Athyugra sarmaambharam,
Hemaabham mahathim 
vilambhitha sikam,
Ammuktha kesanwitham,
Kanda manditha pada padma yugalam,
Nagendra kumbha sthaneem.
Indrakshim parichindayami,
Manasa kalbhoktha siddhi pradham.

Indarkshim dwibhujam devim peetha vasthra dwayanvitham,

Vama hasthe vajradaraam dakshane navara pradham.

Indrakshi noumi yuvathim nanalankara bhooshitham,
Prasanna vadanam poshaam aamsaro gava sevitham.

Indraana poorvada Padhu,

Agneyaam thadeswari
Koumari Dakshine padhu, Nairruthyam pathu parvathi,
Varahi paschime pathu, Vayavye naarasimhyabhi,
Udeechyam kaala rathri, maam isanyam sarva sakthaa,
Bhirvayu oordhwam Sa, pathu padhwatho vaishnavi thada
Evam dasa dhiso raksheth sarvadha bhuvaneswari.

Sthothram


Indrakshi naama saa devi daiathas samudhahrudha,
Gouri, Sakambhari devi durga naama neethi visrutha.
 

Nithyananda, nirahara, nishkalayai namosthude,
Kathyayani mahadevi chandrakanda mahathapa.

Savithri saa cha Gayathri Brahmani brhama Vadini,

Narayani, Bhadra Kali, Rudrani, Krisha Pingala
 

Agni Jwala Roura Mukhi Kaala Rathri, Thapaswini,
Meghaswana Sahasraksi, Vikaarangi, jadodhari

Mahodari Mukthakesi, gora roopa, Mahabala,
Ajithabhadradhananda, roga harthreem shiva priya.

Bhavani, paravathi, durga, haimavathi, ambika, Shiva,
Shiva bhavani rudrani sankaradha sareerini.

Iravatha Gajarooda Vajrahastha Varapradha, Tripadha basmapraharana trishira rakthalochana


Nithya sakalakalyani sarvaiswarya pradhayini,
Dakshayani Padmahastha Bharathi Sarva mangala

Durjati, vikati Gori, asthangi, narabhojini,
Bramari Kanchi Kamakshi Kwanan Manikhya noopuraa.

Shivaa shiva roopa Shiva shakthi parayani,
Mrutyunjayi mahamayi sarva roga nivarini.
 


Indrakshi Gayathri

Basmayudhaya vidmahe, raktha nethraya deemahi,
Thanno jwarahara prachoidayath

Indrakshi Prarthana

Om Iym Hrim Srim Kleem Kloom Indrakshyai Nama,
Om namo bhagawathi, Indrakshi, Mahalakshmi, Sarva jana sammohini, Kalarathri, Narasimhi, Sarva Shathru samharini, Anale, Abhaye, Ajithe. Aparajithe, 
Mahasimhavahini, Mahishasura Mardhani,
Hana hana, Mardhaya mardhaya, Maaraya maaraya, Soshaya soshaya Dhahaya dhahaya,
Maha grahan samhara samhara.

Samvatsara Jwara, jwaralabha jwara, sarva jwara, sarvanga jwaraan,
Nasaya nasaya, Hara hara, Hana hana, Dhaha dhaha, pasa pasa, Thadaya thadaya, aakarshaya aakarshaya, Vidwweshaya vidweshaya, sthambhaya sthambhaya, mohaya mohaya, uchadaya uchadaya Hum Phat Swaha.

OM hrim om namo bhagawathi,trilokya lakshmi, Sarva jana vasangari, Sarva dushta graha sthambini, Kamkali, Kamaroopini, Kalaroopini, Goraroopini, Para manthra, para yanthra Prabhedhini, Prathipada vidwamsini, Parapaladuraga vimardini, Sathru karaschedini, Sathru mamsa bhakshini, Sakala dushta jwara nivarini, Bhoota pretha pisacha Brahma rakshasa Yaksha Yamadhootha Saakini, Dakini, Kamini, Sthambhini, Mohini, Vasankari, Kukshiroga, Siro roga, Nethra Roga, Kshata Apasmara, Kushtaathi Maharoga nivarini, Mama sarva rogam Nasaya nasaya.
Hraam Hram, Hrum Hraim Hara Hoom Phat swaha

Om Namo Bhagawathi, Maheswari, Maha Chinthamani, Durge, Sakala Siddeshwari, Sakala Jana Mano Harini, Kaala Kaalarathra maha gora rupe, Prathivada viswaroopini, Madhu soodhani, Maha Vishnu Roopini, Siras shoola, Kati Soola, Anga soola, Parswa Soola, Nethra Soola, Karna soola, Paksha soola, Pandu roga, Kamiladeena,Samhara samhara Nasaya nasaya.

Vaishnavi Brahmastrena, Vishnu Chakrena, rudra Soolena, Yama dhandena, Varuna pasena, Vasava vajrena, Sarvan areen panchaya panchaya, rajayashma, Kshaya roga, Thapa jwara nivarini, Mama sarva jwaram Nasya nasaya

Phalasruthi


Narayana Uvacha,


Etayir Nama Sathai, Divya Sthutha Chakrena Dheematha,
Ayur Arogyam Iswaryam Apamruthyu Bhayapaham.
 

Narayana Said,

Kshaya Apasmara Kushtadhi Thapa Jwara nivaranam,
Chora Vyagra Bhayam, Thathra Seetha Jwara Nivaranam.

Sathamavrthayed yasthu muchyua devyathi bandhanath,
Avarthayan sahasrathu labhathe vanchitham phalam.

Ethath Stothram maha punyam Japed Ayush vardanam,
Vinasaya cha roganam Apmruthyu haraya.
 

Ashta thorbhi samayuktho nana yudha visaradhe,
Bhootha pretha pisasehemyo Roga rathi mukahi rabu,
Nagebhya visha Yanthrebhya Abhicharai Maheswari,Raksha Maam, Raksha Maam Nithyam prathyaham Poojitha maya.

Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake,

Sarnye Thryambike devi Narayani namosthuthe.

Sree Indrakshi Sthothram Sampoornam.

Quote of the day

Let us be a little humble; let us think that the truth may not perhaps be entirely with us.…

__________Jawaharlal Nehru