శ్రీ దేవీ షట్కం

3.235.236.13
శ్రీ దేవీ షట్కం
 
॥ శ్రీదేవీషట్కం అథవా మాతఙ్గీషట్కమ్ ॥
 
శ్రీగణేశాయ నమః ।
అమ్బ శశిబిమ్బవదనే కమ్బుగ్రీవే కఠోరకుచకుమ్భే ।
అమ్బరసమానమధ్యే శమ్బరరిపువైరిదేవి మాం పాహి ॥ ౧॥
 
కున్దముకులాగ్రదన్తాం కుఙ్కుమపఙ్కేన లిప్తకుచభారాం ।
ఆనీలనీలదేహామమ్బామఖిలాణ్డనాయకీం వన్దే ॥ ౨॥
 
సరిగమపధనిసతాన్తాం వీణాసఙ్క్రాన్తచారుహస్తాం తామ్ ।
శాన్తాం మృదులస్వాన్తాం కుచభరతాన్తాం నమామి శివకాన్తాం ॥ ౩॥
 
అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటఙ్కాం ।
వీణావాదనవేలాకమ్పితశిరసం నమామి మాతఙ్గీమ్ ॥ ౪॥
 
వీణారసానుషఙ్గం వికచమదామోదమాధురీభృఙ్గమ్ ।
కరుణాపూరితరఙ్గం కలయే మాతఙ్గకన్యకాపాఙ్గమ్ ॥ ౫॥
 
దయమానదీర్ఘనయనాం దేశికరూపేణ దర్శితాభ్యుదయామ్ ।
వామకుచనిహితవీణాం వరదాం సఙ్గీత మాతృకాం వన్దే ॥ ౬॥
 
మాణిక్యవీణా ముపలాలయన్తీం మదాలసాం మఞ్జులవాగ్విలాసామ్ ।
మహేన్ద్రనీలద్యుతికోమలాఙ్గీం మాతఙ్గకన్యాం మనసా స్మరామి ॥ ౭॥
 
॥ ఇతి శ్రీకాలికాపురాణే దేవీషట్కం అథవా మాతఙ్గీషట్కం సమాప్తమ్ ॥

Quote of the day

I suppose leadership at one time meant muscles; but today it means getting along with people.…

__________Mahatma Gandhi