కాత్యాయనీస్తుతి

44.192.25.113
కాత్యాయనీస్తుతి
 
శ్రీరామ ఉవాచ
నమస్తే త్రిజగద్వన్ద్యే సఙ్గ్రామే జయదాయిని ।
ప్రసీద విజయం దేహి కాత్యాయని నమోఽస్తు తే ॥ ౧॥
 
సర్వశక్తిమయే దుష్టరిపునిగ్రహకారిణి ।
దుష్టజృమ్భిణి సఙ్గ్రామే జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౨॥
 
త్వమేకా పరమాశక్తిః సర్వభూతేష్వవస్థితా ।
దుష్టాన్సంహర సఙ్గ్రామే జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౩॥
 
రణప్రియే రక్తభక్షే మాంసభక్షణకారిణి ।
ప్రపన్నార్తిహరే యుద్ధే జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౪॥
 
ఖట్వాఙ్గాసికరే ముణ్డమాలాద్యోతితవిగ్రహే ।
యే త్వాం స్మరన్తి దుర్గేషు తేషాం దుఃఖహరా భవ ॥ ౫॥
 
త్వత్పాదపఙ్కజాద్దైన్యం నమస్తే శరణప్రియే ।
వినాశాయ రణే శత్రూన్ జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౬॥
 
అచిన్త్యవిక్రమేఽచిన్త్యరూపసౌన్దర్యశాలిని ।
అచిన్త్యచరితేఽచిన్త్యే జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౭॥
 
యే త్వాం స్మరన్తి దుర్గేషు దేవీం దుర్గవినాశినీమ్ ।
నావసీదన్తి దుర్గేషు జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౮॥
 
మహిషాసృక్ప్రియే సఙ్ఖ్యే మహిషాసురమర్దిని ।
శరణ్యే గిరికన్యే మే జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౯॥
 
ప్రసన్నవదనే చణ్డి చణ్డాసురవిమర్దిని ।
సఙ్గ్రామే విజయం దేహి శత్రూన్ జహి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౦॥
 
రక్తాక్షి రక్తదశనే రక్తచర్చితగాత్రకే ।
రక్తబీజనిహన్త్రీ త్వం జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౧॥
 
నిశుమ్భశుమ్భసంహన్త్రి విశ్వకర్త్రి సురేశ్వరి ।
జహి శత్రూన్ రణే నిత్యం జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨॥
 
భవాన్యేతత్సర్వమేవ త్వం పాలయసి సర్వదా ।
రక్ష విశ్వమిదం మాతర్హత్వైతాన్ దుష్టరాక్షసాన్ ॥ ౧౩॥
 
త్వం హి సర్వగతా శక్తిర్దుష్టమర్దనకారిణి ।
ప్రసీద జగతాం మాతర్జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౪॥
 
దుర్వృత్తవృన్దదమిని సద్వృత్తపరిపాలిని ।
నిపాతయ రణే శత్రూఞ్జయం దేహి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౫॥
 
కాత్యాయని జగన్మాతః ప్రపన్నార్తిహరే శివే ।
సఙ్గ్రామే విజయం దేహి భయేభ్యః పాహి సర్వదా ॥ ౧౬॥
 
ఇతి శ్రీమహాభాగవతేమహాపురాణే శ్రీరామకృతా కాత్యాయనీస్తుతిఃసమాప్తా

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna