అపరాజితాస్తోత్రమ్

100.24.115.215
అపరాజితాస్తోత్రమ్
 
శ్రీత్రైలోక్యవిజయా అపరాజితాస్తోత్రమ్ ।
 
ఓం నమోఽపరాజితాయై ।
ఓం అస్యా వైష్ణవ్యాః పరాయా అజితాయా మహావిద్యాయాః
 
వామదేవ-బృహస్పతి-మార్కణ్డేయా ఋషయః ।
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుబ్బృహతీ ఛన్దాంసి ।
లక్ష్మీనృసింహో దేవతా ।
ఓం క్లీం శ్రీం హ్రీం బీజమ్ ।
హుం శక్తిః ।
సకలకామనాసిద్ధ్యర్థం అపరాజితవిద్యామన్త్రపాఠే వినియోగః ।
ఓం నీలోత్పలదలశ్యామాం భుజఙ్గాభరణాన్వితామ్ ।
శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశాం చన్ద్రకోటినిభాననామ్ ॥ ౧॥
 
శఙ్ఖచక్రధరాం దేవీ వైష్ణ్వీమపరాజితామ్
బాలేన్దుశేఖరాం దేవీం వరదాభయదాయినీమ్ ॥ ౨॥
 
నమస్కృత్య పపాఠైనాం మార్కణ్డేయో మహాతపాః ॥ ౩॥
 
మార్కణ్డేయ ఉవాచ -
శృణుష్వం మునయః సర్వే సర్వకామార్థసిద్ధిదామ్ ।
అసిద్ధసాధనీం దేవీం వైష్ణవీమపరాజితామ్ ॥ ౪॥
 
ఓం నమో నారాయణాయ, నమో భగవతే వాసుదేవాయ,
నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్రశీర్షాయణే, క్షీరోదార్ణవశాయినే,
శేషభోగపర్య్యఙ్కాయ, గరుడవాహనాయ, అమోఘాయ
అజాయ అజితాయ పీతవాససే,
 
ఓం వాసుదేవ సఙ్కర్షణ ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ,
హయగ్రీవ, మత్స్య కూర్మ్మ, వారాహ నృసింహ, అచ్యుత,
వామన, త్రివిక్రమ, శ్రీధర రామ రామ రామ ।
వరద, వరద, వరదో భవ, నమోఽస్తు తే, నమోఽస్తుతే, స్వాహా,
 
ఓం అసుర-దైత్య-యక్ష-రాక్షస-భూత-ప్రేత-పిశాచ-కూష్మాణ్డ-
సిద్ధ-యోగినీ-డాకినీ-శాకినీ-స్కన్దగ్రహాన్
ఉపగ్రహాన్నక్షత్రగ్రహాంశ్చాన్యా హన హన పచ పచ
మథ మథ విధ్వంసయ విధ్వంసయ విద్రావయ విద్రావయ
చూర్ణయ చూర్ణయ శఙ్ఖేన చక్రేణ వజ్రేణ శూలేన
గదయా ముసలేన హలేన భస్మీకురు కురు స్వాహా ।
 
ఓం సహస్రబాహో సహస్రప్రహరణాయుధ,
జయ జయ, విజయ విజయ, అజిత, అమిత,
అపరాజిత, అప్రతిహత, సహస్రనేత్ర,
జ్వల జ్వల, ప్రజ్వల ప్రజ్వల,
విశ్వరూప బహురూప, మధుసూదన, మహావరాహ,
మహాపురుష, వైకుణ్ఠ, నారాయణ,
పద్మనాభ, గోవిన్ద, దామోదర, హృషీకేశ,
కేశవ, సర్వాసురోత్సాదన, సర్వభూతవశఙ్కర,
సర్వదుఃస్వప్నప్రభేదన, సర్వయన్త్రప్రభఞ్జన,
సర్వనాగవిమర్దన, సర్వదేవమహేశ్వర,
సర్వబన్ధవిమోక్షణ,సర్వాహితప్రమర్దన,
సర్వజ్వరప్రణాశన, సర్వగ్రహనివారణ,
సర్వపాపప్రశమన, జనార్దన, నమోఽస్తుతే స్వాహా ।
 
విష్ణోరియమనుప్రోక్తా సర్వకామఫలప్రదా ।
సర్వసౌభాగ్యజననీ సర్వభీతివినాశినీ ॥ ౫॥
 
సర్వైంశ్చ పఠితాం సిద్ధైర్విష్ణోః పరమవల్లభా ।
నానయా సదృశం కిఙ్చిద్దుష్టానాం నాశనం పరమ్ ॥ ౬॥
 
విద్యా రహస్యా కథితా వైష్ణవ్యేషాపరాజితా ।
పఠనీయా ప్రశస్తా వా సాక్షాత్సత్త్వగుణాశ్రయా ॥ ౭॥
 
ఓం శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥ ౮॥
 
అథాతః సమ్ప్రవక్ష్యామి హ్యభయామపరాజితామ్ ।
యా శక్తిర్మామకీ వత్స రజోగుణమయీ మతా ॥ ౯॥
 
సర్వసత్త్వమయీ సాక్షాత్సర్వమన్త్రమయీ చ యా ।
యా స్మృతా పూజితా జప్తా న్యస్తా కర్మణి యోజితా ।
సర్వకామదుఘా వత్స శృణుష్వైతాం బ్రవీమి తే ॥ ౧౦॥
 
య ఇమామపరాజితాం పరమవైష్ణవీమప్రతిహతాం
పఠతి సిద్ధాం స్మరతి సిద్ధాం మహావిద్యాం
జపతి పఠతి శృణోతి స్మరతి ధారయతి కీర్తయతి వా
న తస్యాగ్నివాయువజ్రోపలాశనివర్షభయం,
న సముద్రభయం, న గ్రహభయం, న చౌరభయం,
న శత్రుభయం, న శాపభయం వా భవేత్ ।
 
క్వచిద్రాత్ర్యన్ధకారస్త్రీరాజకులవిద్వేషి-విషగరగరదవశీకరణ-
విద్వేషోచ్చాటనవధబన్ధనభయం వా న భవేత్ ।
ఏతైర్మన్త్రైరుదాహృతైః సిద్ధైః సంసిద్ధపూజితైః ।
 
ఓం నమోఽస్తుతే ।
అభయే, అనఘే, అజితే, అమితే, అమృతే, అపరే,
అపరాజితే, పఠతి, సిద్ధే జయతి సిద్ధే,
స్మరతి సిద్ధే, ఏకోనాశీతితమే, ఏకాకిని, నిశ్చేతసి,
సుద్రుమే, సుగన్ధే, ఏకాన్నశే, ఉమే ధ్రువే, అరున్ధతి,
గాయత్రి, సావిత్రి, జాతవేదసి, మానస్తోకే, సరస్వతి,
ధరణి, ధారణి, సౌదామని, అదితి, దితి, వినతే,
గౌరి, గాన్ధారి, మాతఙ్గీ కృష్ణే, యశోదే, సత్యవాదిని,
బ్రహ్మవాదిని, కాలి, కపాలిని, కరాలనేత్రే, భద్రే, నిద్రే,
సత్యోపయాచనకరి, స్థలగతం జలగతం అన్తరిక్షగతం
వా మాం రక్ష సర్వోపద్రవేభ్యః స్వాహా ।
 
యస్యాః ప్రణశ్యతే పుష్పం గర్భో వా పతతే యది ।
మ్రియతే బాలకో యస్యాః కాకవన్ధ్యా చ యా భవేత్ ॥ ౧౧॥
 
ధారయేద్యా ఇమాం విద్యామేతైర్దోషైర్న లిప్యతే ।
గర్భిణీ జీవవత్సా స్యాత్పుత్రిణీ స్యాన్న సంశయః ॥ ౧౨॥
 
భూర్జపత్రే త్విమాం విద్యాం లిఖిత్వా గన్ధచన్దనైః ।
ఏతైర్దోషైర్న లిప్యేత సుభగా పుత్రిణీ భవేత్ ॥ ౧౩॥
 
రణే రాజకులే ద్యూతే నిత్యం తస్య జయో భవేత్ ।
శస్త్రం వారయతే హ్యేషా సమరే కాణ్డదారుణే ॥ ౧౪॥
 
గుల్మశూలాక్షిరోగాణాం క్షిప్రం నాశ్యతి చ వ్యథామ్ ॥
శిరోరోగజ్వరాణాం న నాశినీ సర్వదేహినామ్ ॥ ౧౫॥
 
ఇత్యేషా కథితా విద్యా అభయాఖ్యాఽపరాజితా ।
ఏతస్యాః స్మృతిమాత్రేణ భయం క్వాపి న జాయతే ॥ ౧౬॥
 
నోపసర్గా న రోగాశ్చ న యోధా నాపి తస్కరాః ।
న రాజానో న సర్పాశ్చ న ద్వేష్టారో న శత్రవః ॥౧౭॥
 
యక్షరాక్షసవేతాలా న శాకిన్యో న చ గ్రహాః ।
అగ్నేర్భయం న వాతాచ్చ న స్ముద్రాన్న వై విషాత్ ॥ ౧౮॥
 
కార్మణం వా శత్రుకృతం వశీకరణమేవ చ ।
ఉచ్చాటనం స్తమ్భనం చ విద్వేషణమథాపి వా ॥ ౧౯॥
 
న కిఞ్చిత్ప్రభవేత్తత్ర యత్రైషా వర్తతేఽభయా ।
పఠేద్ వా యది వా చిత్రే పుస్తకే వా ముఖేఽథవా ॥ ౨౦॥
 
హృది వా ద్వారదేశే వా వర్తతే హ్యభయః పుమాన్ ।
హృదయే విన్యసేదేతాం ధ్యాయేద్దేవీం చతుర్భుజామ్ ॥ ౨౧॥
 
రక్తమాల్యామ్బరధరాం పద్మరాగసమప్రభామ్ ।
పాశాఙ్కుశాభయవరైరలఙ్కృతసువిగ్రహామ్ ॥ ౨౨॥
 
సాధకేభ్యః ప్రయచ్ఛన్తీం మన్త్రవర్ణామృతాన్యపి ।
నాతః పరతరం కిఞ్చిద్వశీకరణమనుత్తమమ్ ॥ ౨౩॥
 
రక్షణం పావనం చాపి నాత్ర కార్యా విచారణా ।
ప్రాతః కుమారికాః పూజ్యాః ఖాద్యైరాభరణైరపి ।
తదిదం వాచనీయం స్యాత్తత్ప్రీత్యా ప్రీయతే తు మామ్ ॥ ౨౪॥
 
ఓం అథాతః సమ్ప్రవక్ష్యామి విద్యామపి మహాబలామ్ ।
సర్వదుష్టప్రశమనీం సర్వశత్రుక్షయఙ్కరీమ్ ॥ ౨౫॥
 
దారిద్ర్యదుఃఖశమనీం దౌర్భాగ్యవ్యాధినాశినీమ్ ।
భూతప్రేతపిశాచానాం యక్షగన్ధర్వరక్షసామ్ ॥ ౨౬॥
 
డాకినీ శాకినీ-స్కన్ద-కూష్మాణ్డానాం చ నాశినీమ్ ।
మహారౌద్రిం మహాశక్తిం సద్యః ప్రత్యయకారిణీమ్ ॥ ౨౭॥
 
గోపనీయం ప్రయత్నేన సర్వస్వం పార్వతీపతేః ।
తామహం తే ప్రవక్ష్యామి సావధానమనాః శృణు ॥ ౨౮॥
 
ఏకాన్హికం ద్వ్యన్హికం చ చాతుర్థికార్ద్ధమాసికమ్ ।
ద్వైమాసికం త్రైమాసికం తథా చాతుర్మాసికమ్ ॥ ౨౯॥
 
పాఞ్చమాసికం షాఙ్మాసికం వాతిక పైత్తికజ్వరమ్ ।
శ్లైష్పికం సాత్రిపాతికం తథైవ సతతజ్వరమ్ ॥ ౩౦॥
 
మౌహూర్తికం పైత్తికం శీతజ్వరం విషమజ్వరమ్ ।
ద్వ్యహిన్కం త్ర్యహ్నికం చైవ జ్వరమేకాహ్నికం తథా ।
క్షిప్రం నాశయేతే నిత్యం స్మరణాదపరాజితా ॥ ౩౧॥
 
ఓం హౄం హన హన, కాలి శర శర, గౌరి ధమ్,
ధమ్, విద్యే ఆలే తాలే మాలే గన్ధే బన్ధే పచ పచ
విద్యే నాశయ నాశయ పాపం హర హర సంహారయ వా
దుఃఖస్వప్నవినాశిని కమలస్థితే వినాయకమాతః
రజని సన్ధ్యే, దున్దుభినాదే, మానసవేగే, శఙ్ఖిని,
చక్రిణి గదిని వజ్రిణి శూలిని అపమృత్యువినాశిని
విశ్వేశ్వరి ద్రవిడి ద్రావిడి ద్రవిణి ద్రావిణి
కేశవదయితే పశుపతిసహితే దున్దుభిదమని దుర్మ్మదదమని ।
శబరి కిరాతి మాతఙ్గి ఓం ద్రం ద్రం జ్రం జ్రం క్రం
క్రం తురు తురు ఓం ద్రం కురు కురు ।
 
యే మాం ద్విషన్తి ప్రత్యక్షం పరోక్షం వా తాన్ సర్వాన్
దమ దమ మర్దయ మర్దయ తాపయ తాపయ గోపయ గోపయ
పాతయ పాతయ శోషయ శోషయ ఉత్సాదయ ఉత్సాదయ
బ్రహ్మాణి వైష్ణవి మాహేశ్వరి కౌమారి వారాహి నారసింహి
ఐన్ద్రి చాముణ్డే మహాలక్ష్మి వైనాయికి ఔపేన్ద్రి
ఆగ్నేయి చణ్డి నైరృతి వాయవ్యే సౌమ్యే ఐశాని
ఊర్ధ్వమధోరక్ష ప్రచణ్డవిద్యే ఇన్ద్రోపేన్ద్రభగిని ।
 
ఓం నమో దేవి జయే విజయే శాన్తి స్వస్తి-తుష్టి పుష్టి- వివర్ద్ధిని ।
కామాఙ్కుశే కామదుఘే సర్వకామవరప్రదే ।
సర్వభూతేషు మాం ప్రియం కురు కురు స్వాహా ।
ఆకర్షణి ఆవేశని-, జ్వాలామాలిని-, రమణి రామణి,
ధరణి ధారిణి, తపని తాపిని, మదని మాదిని, శోషణి సమ్మోహిని ।
నీలపతాకే మహానీలే మహాగౌరి మహాశ్రియే ।
మహాచాన్ద్రి మహాసౌరి మహామాయూరి ఆదిత్యరశ్మి జాహ్నవి ।
యమఘణ్టే కిణి కిణి చిన్తామణి ।
సుగన్ధే సురభే సురాసురోత్పన్నే సర్వకామదుఘే ।
యద్యథా మనీషితం కార్యం తన్మమ సిద్ధ్యతు స్వాహా ।
 
ఓం స్వాహా ।
ఓం భూః స్వాహా ।
ఓం భువః స్వాహా ।
ఓం స్వః స్వహా ।
ఓం మహః స్వహా ।
ఓం జనః స్వహా ।
ఓం తపః స్వాహా ।
ఓం సత్యం స్వాహా ।
ఓం భూర్భువః స్వః స్వాహా ।
 
యత ఏవాగతం పాపం తత్రైవ ప్రతిగచ్ఛతు స్వాహేత్యోమ్ ।
అమోఘైషా మహావిద్యా వైష్ణవీ చాపరాజితా ॥ ౩౨॥
 
స్వయం విష్ణుప్రణీతా చ సిద్ధేయం పాఠతః సదా ।
ఏషా మహాబలా నామ కథితా తేఽపరాజితా ॥ ౩౩॥
 
నానయా సదృశీ రక్షా। త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
తమోగుణమయీ సాక్షద్రౌద్రీ శక్తిరియం మతా ॥ ౩౪॥
 
కృతాన్తోఽపి యతో భీతః పాదమూలే వ్యవస్థితః ।
మూలాధారే న్యసేదేతాం రాత్రావేనం చ సంస్మరేత్ ॥ ౩౫॥
 
నీలజీమూతసఙ్కాశాం తడిత్కపిలకేశికామ్ ।
ఉద్యదాదిత్యసఙ్కాశాం నేత్రత్రయవిరాజితామ్ ॥ ౩౬॥
 
శక్తిం త్రిశూలం శఙ్ఖం చ పానపాత్రం చ విభ్రతీమ్ ।
వ్యాఘ్రచర్మపరీధానాం కిఙ్కిణీజాలమణ్డితామ్ ॥ ౩౭॥
 
ధావన్తీం గగనస్యాన్తః పాదుకాహితపాదకామ్ ।
దంష్ట్రాకరాలవదనాం వ్యాలకుణ్డలభూషితామ్ ॥ ౩౮॥
 
వ్యాత్తవక్త్రాం లలజ్జిహ్వాం భృకుటీకుటిలాలకామ్ ।
స్వభక్తద్వేషిణాం రక్తం పిబన్తీం పానపాత్రతః ॥ ౩౯॥
 
సప్తధాతూన్ శోషయన్తీం క్రూరదృష్ట్యా విలోకనాత్ ।
త్రిశూలేన చ తజ్జిహ్వాం కీలయన్తీం ముహుర్ముహుః ॥ ౪౦॥
 
పాశేన బద్ధ్వా తం సాధమానవన్తీం తదన్తికే ।
అర్ద్ధరాత్రస్య సమయే దేవీం ధాయేన్మహాబలామ్ ॥ ౪౧॥
 
యస్య యస్య వదేన్నామ జపేన్మన్త్రం నిశాన్తకే ।
తస్య తస్య తథావస్థాం కురుతే సాపి యోగినీ ॥ ౪౨॥
 
ఓం బలే మహాబలే అసిద్ధసాధనీ స్వాహేతి ।
అమోఘాం పఠతి సిద్ధాం శ్రీవైష్ణవీమ్ ॥ ౪౩॥
 
శ్రీమదపరాజితావిద్యాం ధ్యాయేత్ ।
దుఃస్వప్నే దురారిష్టే చ దుర్నిమిత్తే తథైవ చ ।
వ్యవహారే భేవేత్సిద్ధిః పఠేద్విఘ్నోపశాన్తయే ॥ ౪౪॥
 
యదత్ర పాఠే జగదమ్బికే మయా
విసర్గబిన్ద్వఽక్షరహీనమీడితమ్ ।
తదస్తు సమ్పూర్ణతమం ప్రయాన్తు మే
సఙ్కల్పసిద్ధిస్తు సదైవ జాయతామ్ ॥ ౪౫॥
 
తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశాసి మహేశ్వరి ।
యాదృశాసి మహాదేవీ తాదృశాయై నమో నమః ॥ ౪౬॥
 
ఇస స్తోత్ర కా విధివత పాఠ కరనే సే సబ ప్రకార కే రోగ తథా
సబ ప్రకార కే శత్రు ఔర సబ బన్ధ్యా దోష నష్ట హోతా హై ।
విశేష రూప సే ముకదమేం మేం సఫలతా ఔర రాజకీయ కార్యోం మేం
అపరాజిత రహనే కే లియే యహ పాఠ రామబాణ హై ।

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna