Prana Pranaya Sthavam

3.235.176.80

Kandarpa kodi ramyaya,
Sphuradindeevara twishe,
Jagan mohana leelaya,
Namo Gopendra soonave., 1

Krishna lakrutha haraya,
Krishna lavanya shaline,
Krushna kulakareendraya,
Krushnaya karavai nama., 2

Sarvananda kadambaya,
Kadamba kusuma sruje,
Nama premavalambaya,
Pralambareeka neeyase., 3

Kundala sphura damsaya,
Vamsayatha mukha sriye,
Radha manasa hamsaya,
Vrujaothamsayathe nama, 4

Nama Shikanda choodaya,
Danda manditha panaye,
Kundala krutha pushpaya,
Pundarikekshanaya they., 5

Radhika prema madhweeka,
Madhri mudhithantharam,
Kandarpa vrunda soundaryam,
Govindam abhi vadaye., 6

Srungara rasa srungaram,
Karnigaratha karnigam,
Vande sriya navabraanam,
Vibranam vibramam harim., 7

Sadhwee vrutha mani vraatha,
Pasyatho hara venave,
Kalhara krutha choodaya,
Sankha chooda bidhe nama., 8

Radhikadhara bandhooka,
Makaranda madhu dwajam,
Daithya sindhura pareendram,
Vande gopendra nandanam., 9

Barhendraayudha ramyaya,
Jaga jjevana dhayine,
Radha vidhyudwathangaya,
Krishnambodhavya they nama., 10

Premanda vallavee vrunda,
Lochanendivarendhave,
Kashmeera thilakadyaya,
Nama Peethambaraya they., 11

Geeravana samadhor dhama,
Dhavanirvana neeradham,
Kanduki krutha sailendram,
Vande Gokula Bhandavam., 12

Dainyarnave nimagnosmi,
Mandu grava bharadhithe,
Drushte karunya paarena,
Mayi Krishna krupaam kuru., 13

Adharopya aparadha nama,
Aviveka hathopyaham,
Thath karunya pratheekshosmi,
Praseeda mayi madhava., 14

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi