Adithya hrudayam -Aditya hridayam

3.239.129.91

Asya sree adithya hrudaya sthothra maha manthasya Agasthyo bhagawan rishi, anushtup chanda, Sree Adithyathma Soorya narayano devatha sarva jaya sidhyarthe jape viniyoga

Adha dyanam

Jayathu jayathu soorya saptha lokaika deepam,
Kirana samitha papam klesa dukhasya nasam,
Aruna nigama gamyam chadhi adithya moorthim,
Sakala bhuvana vandhyam, bhaskaram tham namami., 1-2

Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham,
Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham.
Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam,
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi., 3

Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam,
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi., 4 

Adithya hrudayam punyam, sarva sathru vinasanam,
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham., 5 

Sarva mangala mangalyam, sarva papa pranasanam,
Chinthasoka prasamanam, ayur vardhanamuthamam., 6 

Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham,
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram., 7 

Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana,
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi., 8 

Esha brahma cha Vishnuscha shiva skanda prajapathi,
Mahendro, dhandha kalo yama somo hyapam pathi., 9 

Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho, manu,
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara., 10 

Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman,
Suvarna sadrusa bhanu, hiranya retha divakara., 11 

Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman,
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman., 12

Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi,
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana., 13 

Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga,
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama., 14 

Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana,
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava., 15 

Nakshtra gruha tharanam adhipo, viswa bhaavana,
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe., 16 

Nama poorvaya giraye, paschimayadraye nama,
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama., 17 

Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama,
Namo nama sahasramso adithyaya namo nama., 18 

Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama,
Nama padma prabhodaya, marthandaya namo nama., 19 

Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase,
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama., 20 

Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane,
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama., 21 

Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane,
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine., 22 

Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha,
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi., 23 

Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha,
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam., 24 

Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha,
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu., 25 

Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha,
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava., 26 

Poojaswaikegro deva devam jagat pathim,
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi., 27 

Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi,
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham., 28 

Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada,
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan., 29 

Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan,
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan., 30 

Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath,
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath., 31 

Adharavira vadha nireekshya ramam,
Mudhithamana paramam prahrushyamana,
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa,
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi., 32 

Phalasruti

Sooryam sundara loka nadham amrutham vedantha saram shivam,
Gnanam brahma mayam suresha mamalam lokaika chitham swayam.

Bhano bhaskara marthanda, chanda rasmai, divakara,
Ayur arogyam aiswaryam vidhyam dehi namosthuthe.

Anyadha saranam nasthi thwameva saranam mama,
Thasmath karunya bhavena raksha raksha maha prabho.

Ithi srimad Valmeekhi Ramayane Yudha Kande,
Sapthothara sathathama sargathmakam,
Adhithya hrudaya sthothram samaptham,

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi