Dasharatha Shani Stotram

3.239.129.91

Shani Shodasanama stotra


Kona shanaischaro mandah chhayaa hridayanandanah
Maargandaja sudhaasouri neelavastraan janadyutih
Abrahmanah kroorakroora karmaatangi grahanaayakah
Krishnodharmaanujah shantah shushkodara varapradah

Shani Dasanaama Stotra
Konastha pingalobabhruh
Krishnoroudraantakoyamah
Souri, shanaischaro mandah
Pippaladishu sansthitah

Dasaratha Shani Stotram

Om. asya shree shanaishchara stotrasya
dashratha rishi
shanaish-charo-devata
trishtup chandahah
shanaish-chara preety-arthe jape viniyogah
dasharatha uvacha

kono-antaka roudra-yama-tha babhruh
krishnah shanih pingala manda sourih
nityam smrito yo harate cha peedam
tasmai namah shree ravi-nandanaya

sura asurah kim purusha ragendra
gandharva vidyadhara panna-gash cha
peedyanti sarve vishama-stitena
tasmai namah shree ravi-nandanaya

nara narendra pashavo mrigendra
vanyas-cha ye keeta-patanga-bringah
peedyanti sarve vishama-stitena
tasmai namah shree ravi-nandanaya

desah-cha durgani vanani Yatra
sena-nivesah pura-pattnani
peedyanti sarve visham-stitena
tasmai namah shree ravi-nandanaya

tilairya-vair-masha gudanna danaih
iohena neelambara danato va
preenati mantrair-nijavasare cha
tasmai namah shree ravi-nandanaya

prayaga-koole Yamuna tate cha
sarasvati punya-jale guhayam
yo yoginam dhyana-gatopi sookshmas
tasmai namah shree ravi-nandanaya

anya-pradeshat swagriham pravishtas
tadeeya-vare sa narah sukhe syat
grihad gato yo na punah prayati
tasmai namah sri ravi-nandanaya

srashta swayam-bhoor bhuvana trayasya
trata hareesho harate pinakee
ekas tridhah rig yajuh sama murtis
tasmai namah sri ravi-nandanaya

konasthah pingala babruh
krishno roudroantako yamah
sourih shanaish-charo manday
pippalandena sam stutah

etani dasha-namani
pratar-uthaya yah pathet
shanaishchara-krita peeda
na kadachid bhavishyati
Harih Om

Dhyaathwa Saraswatim Devim Gananatham Vinayakam.
Raja Dasharathah sthothram Saureridhamathakaroth.
Namo Neela mayukhaya Neelothpala nibhaya cha,
Namo Nirmaansa dehaaya Deergha shmashru jataaya cha,
Namo Vishaala nethraaya Shushkodhara bhayaanaka
Namah parushagathraya sthularomaaya Vai namah
Namo nithyam Kshudhaarthaaya Nithyathapthaya Vai namah
Namah Kaalaagni rupaaya Krthaanthaka namoshthuthe,
Nameste Kotaraakshaaya Durnireekshyaaya Vai namah
Namo Ghoraaya Raudraaya Bheeshanaaya Karaaline
Nameste Sarva bhakshaaya Valeemukha namosthuthe
Surya putra namestesthu bhaskare bhaya dhayaka
Adho-drushte namasthubhyam vapuhshyaama namosthuthe
Namo Manda-gathe thubhyam nisthrinshaaya namo namah
Thapasa dagdha-dehaya nithyam yogarathaya cha
Namesthe gyaana nethraya kashyapathmaja sunave
Thushto dadasi Vai raajyam rushto harasi Thathkshanaath
Devaasura manushyaashcha pasupakshisareesrpaah
Thvaya vilokithaah saure dainyamaashu Vrjanti cha
Brahmaa shakro yamashchaiva rishayah saptha-tharakaah
Rajya bhrashtaashcha t’e sarve thava drishtyaa vilokithaah
Deshaa nagara graamaa dweepashechai vaadrayasththaa
Raudra Dhrushtyaa t’u ye drushtaah kshayam gacchanti thath kshanaath
Prasaadam Kuru me saure varaartheham thavaashrithah
Saure kshamasvaaparaadham sarvabhutha hithaayacha

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi