Navagraha Stothram

3.239.129.91

Surya(Sun)


Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim 
Tamognam Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram 


 

Chandra(Moon)

Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam 
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam 

 


Kuja (Mars)

Dharanee garbha sambhootam,Vidyut Kaanti Sama-prabham 
Kumaram Shakti Hastam,Tham Mangalaam Pranamamyamaham 

 


Budha(Mercury)

Priyangu kalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham 
Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham 


Guru(Jupiter)

Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham, 
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim 

 


Shukra(Venus)

HimaKundha Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum 
Sarv aShastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyamham 

 


Sani(Saturn)

Neelanjanasamaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam 
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram 


Rahu

 

 


Ketu

Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam 
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamya-ham 

Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Nama.

 


Phala Sruthi


Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi
Nara Naari Nrupaanam cha Bhaved, Duswapna naasanam,
Iswaryamathulam Teshama arogyam Pushti Vardhanam.
Graha Nakshatraja Peeda, taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi