శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి

3.234.244.105

శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి 

ఓం భైరవాయ నమః
ఓం భూతనాథాయ నమః
ఓం భూతాత్మనే నమః
ఓం క్షేత్రదాయ నమః
ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః
ఓం క్షత్రియాయ నమః
ఓం విరాజే నమః
ఓం స్మశాన వాసినే  నమః
ఓం మాంసాశినే నమః
ఓం సర్పరాజసే నమః
ఓం స్మరాంకృతే నమః
ఓం రక్తపాయ నమః
ఓం పానపాయ నమః
ఓం సిద్ధిదాయ నమః
ఓం సిద్ధ సేవితాయ నమః
ఓం కంకాళాయ నమః
ఓం కాలశమనాయ నమః
ఓం కళాయ నమః
ఓం కాష్టాయ నమః
ఓం తనవే నమః
ఓం కవయే నమః
ఓం త్రినేత్రే నమః
ఓం బహు నేత్రే నమః
ఓం పింగళ లోచనాయ నమః
ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖడ్గపాణయే నమః
ఓం కంకాళినే నమః
ఓం ధూమ్రలోచనాయ నమః
ఓం అభీరవే నమః
ఓం నాధాయ నమః
ఓం భూతపాయ నమః
ఓం యోగినీపతయే నమః
ఓం ధనదాయ నమః
ఓం ధనహారిణే నమః
ఓం ధనవతే నమః
ఓం ప్రీత భావనయ నమః
ఓం నాగహారాయ నమః
ఓం వ్యోమ కేశాయ నమః
ఓం కపాలభ్రుతే నమః
ఓం కపాలాయ నమః
ఓం కమనీయాయ నమః
ఓం కలానిధయే నమః
ఓం త్రిలోచనాయ నమః
ఓం త్రినేత తనయాయ నమః
ఓం డింభాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శాంతజనప్రియాయ నమః
ఓం వటుకాయ నమః
ఓం వటు వేషాయ నమః
ఓం ఘట్వామ్గవరధారకాయ నమః
ఓం భూతాద్వక్షాయ నమః
ఓం పశుపతయే నమః
ఓం భిక్షుదాయ నమః
ఓం పరిచారకాయ నమః
ఓం దూర్తాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం హరిణాయ నమః
ఓం పాండులోచనాయ నమః
ఓం ప్రశాంతాయ నమః
ఓం శాంతిదాయ నమః
ఓం సిద్ధి దాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః
ఓం ప్రియబాంధవాయ నమః
ఓం అష్ట మూర్తయే నమః
ఓం నిధీశాయ నమః
ఓం జ్ఞానచక్షువే నమః
ఓం తపోమయాయ నమః
ఓం అష్టాధారాయ నమః
ఓం షడాధరాయ నమః
ఓం సత్సయుక్తాయ నమః
ఓం శిఖీసఖాయ నమః
ఓం భూధరాయ నమః
ఓం భూధరాధీశాయ నమః
ఓం భూత పతయే నమః
ఓం భూతరాత్మజాయ నమః
ఓం కంకాళాధారిణే నమః
ఓం ముండినే నమః
ఓం నాగయజ్ఞోపవీతవతే నమః
ఓం జ్రుంభనోమోహన స్తంధాయ నమః
ఓం భీమ రణ క్షోభణాయ నమః
ఓం శుద్ధనీలాంజన ప్రఖ్యాయ నమః
ఓం దైత్యజ్ఞే నమః
ఓం ముండభూషితాయ నమః
ఓం బలిభుజే నమః
ఓం భలాంధికాయ నమః
ఓం బాలాయ నమః
ఓం అబాలవిక్రమాయ నమః
ఓం సర్వాపత్తారణాయ నమః
ఓం దుర్గాయ నమః
ఓం దుష్ట భూతనిషేవితాయ నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం కలానిధయే నమః
ఓం కాంతాయ నమః
ఓం కామినీవశకృతే నమః
ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయ నమః
ఓం వైశ్యాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం వైద్యాయ నామ
ఓం మరణాయ నమః
ఓం క్షోభనాయ నమః
ఓం జ్రుంభనాయ నమః
ఓం భీమ విక్రమః
ఓం భీమాయ నమః
ఓం కాలాయ నమః
ఓం కాలభైరవాయ నమః

ఇత శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna