Bilwa Stotram

34.232.62.209

Bilwa Stotram

Bilwa ashtothara satha stotram 
(Prayer of one hundred and eight Bilwa) 

(Here is a very peculiar and rare prayer addressed to Lord Shiva. It has 108 stanzas , after chanting each, we are supposed to offer a life of Bilwa at the Head of Lord Shiva. 

 
1.Tridalam trigunakaram trinethrancha triyayudham, 
Trijanam papa samharam , eka bilwam shivarpanam 
 
2.Trshakair bilwapathraischa archithrair komala ssubhai, 
Thava poojam karishyami, eka bilwam shivarpanam. 
 
3.Sarva trilokya kartharam , Sarva trilokya pavanam, 
SArva trilokya hartharam , eka bilwam shivarpanam
 
4. Nagadhi raja valayam , Naga haarena bhooshitham, 
Naga kundala samyuktham , Eka bilvam Shivarpanam. 
 
5.Aksha mala dharam rudram , Parvathi preethivallabham, 
Chandrashekara meesanam , , Eka bilvam Shivarpanam. 
 
6.Trilochanam , dasa bhujam Durga dehardha dharinam , 
Vibhoothyapyarchitham devam, , Eka bilvam Shivarpanam. 
 
7.Trisoola dharinam devam, Nagabharana sundaram, 
Chandrashekaram eesaanam, , Eka bilvam Shivarpanam. 
 
8.Gangadharam ambika natham , phani mandala manditham, 
Kalakalam gireesam cha, , Eka bilvam Shivarpanam. 

9.Sudha spatika sangaasam , kshithi kandam, krupa nidhim, 
Sarveswaram sadhaa santham, , Eka bilvam Shivarpanam. 

10.Sachidhananda roopam cha paramananda mayam Shivam, 
Vaageswaram, chithakasam , , Eka bilvam Shivarpanam. 

11.Sibhivishtam, sahasraksham dundubhyascha nishanginam, 
Hiranya bahum Senaanyam, , Eka bilvam Shivarpanam. 

12.Arunam , vamanam tharam Vasthavyam chaiva vasthubham, 
Jyeshtam, kanishtam vaisantham, , Eka bilvam Shivarpanam. 

13.Harikesam, vanaadheesam Uchair gosham sanathanam, 
Aghora roopam Kumbham, , Eka bilvam Shivarpanam. 

14.Poorvajaavarajam yamyam , sookshma thaskara nayakam, 
Neelakandam Jaga anyamcha, , Eka bilvam Shivarpanam. 

15.Surasrayam, vishaahaaram varminancha varoodhinam, 
Mahasenam Mahaveeram, Eka bilvam Shivarpanam. 

16.Kumaram, kusalam Koobhyam vadhanyancha Maharatham, 
Dhouryaya varyancha divyancha, Eka bilvam Shivarpanam. 

17.Dasakarnam lalataksham , Pancha vakthram sada shivam, 
Asesha papa samharam Shambhum, Eka bilvam Shivarpanam.

18.Neelakandam, Jagat vandhyam , dheena nadham , Maheswaram, 
Mahapapa haram Shambhum, Eka bilvam Shivarpanam. 

19.Choodamanim krathavidhum valayeekrutha Vasukeem, 
Kailasanilayam Bheemam, Eka bilvam Shivarpanam. 

20.Karpura kundha davalam , narakarnava tharakam, 
Karunamrutha sindhumcha , Eka bilvam Shivarpanam. 

21.Mahadevam ,Mahathmanam , bhujangadhipa kankanam, 
Maha papa haram devam , Eka bilvam Shivarpanam. 

22.Bhoothesam , kanda parasum , vamadevam , pinakinam, 
Vame Shakthi daram sreshtam , Eka bilvam Shivarpanam. 

23.Phaalekshanam, viroopaksham Sri Kandam , bhaktha vathsalam, 
Neela lohitham Gadwangam , Eka bilvam Shivarpanam. 

24.Kailasa vasinam, bheemam, kadoram, Tripuranthakam, 
Vrushangam, Vrushabharoodam ,Eka bilvam Shivarpanam. 

25.Samapriyam , swaramayam, Basmodhoolidha vigraham, 
Mrutyunjayam , loka nadham, Eka bilvam Shivarpanam. 

26.Daridrya dukha haranam , ravi chandra analekshanam, 
Mrugapanim , Chandra moulim , Eka bilvam Shivarpanam. 

27.Sarva loka mayakaram , SArva lokaika saakshinam, 
Nirmalam, Nirgunakaram, Eka bilvam Shivarpanam. 

28.SArva thathwathmakam , sambham , sarva Thathwa vidhoorakam, 
Sarva Thathwa swaroopancha, Eka bilvam Shivarpanam. 

29.Sarva loka gurum , sthanam , Sarva loka vara pradham, 
Sarva lokaika nethrancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

30.Manmathodharanam , saivam , bhavam, bhargam , parathmakam, 
Kamalpriya poojyancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

31.THejomayam, Mahabheemam, Umesam , Basmalepanam, 
Bhavaroga vinasancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

32.Swargapavarga phaladham Raghunadha phala pradham, 
Naga raja suthaa kantham , Eka bilvam Shivarpanam. 

33.Manjeera pada yugalam , shubha lakshana lakshitham, 
Phani raja virajam cha, Eka bilvam Shivarpanam. 

34.Niramayam, niradharam , nissangam , nishprapanchakam , 
Thejo roopam, Maharoudhram, , Eka bilvam Shivarpanam. 

35.SArva lokaika pitharam, , sarva lokaika matharam, 
SArva lokaika nathamcha, , Eka bilvam Shivarpanam. 

36. Chithrambaram, nirabhasam , Vrushabeswara vahanam, 
Neelagreevam , panchavakthram , , Eka bilvam Shivarpanam. 

37.Rathna kanjuka Rathnesam , Rathna kundala manditham, 
Navarathna kireedam cha , , Eka bilvam Shivarpanam. 

38. Divya rathananguli karna , rathnabhara bhooshitham, 
Nanaa rathnam mani mayam, , Eka bilvam Shivarpanam. 

39.Rathnanguleeya vilasad kara saka nakha prabham, 
Bhaktha manasa geham cha, , Eka bilvam Shivarpanam.

40.Vamanga bhaga vilasad Ambika veekshana priyam, 
Pundareeka nibheshamcha , , Eka bilvam Shivarpanam. 

41.Sampoorna kamadham , soukhyam , Bhaktheshta phala poorakam, 
Soubhahyadham, hithakaram, , Eka bilvam Shivarpanam. 

42.Aprameya gunadharam , Veda kruth roopa vigraham, 
Dharma Adharma pravruthancha , , Eka bilvam Shivarpanam. 

43.Nanaa Sasthra gunobhedham, Sphuran mangala vigraham, 
Vidhya viyodha rahitham, , Eka bilvam Shivarpanam. 

44.Gowri vilasa sadanam, jeevam jeeva pithamaham, 
Kalpantha bhairavam shubram , Eka bilvam Shivarpanam. 

45.Sukhadam Sukha nasancha dukhadam Dukha nasanam, 
Dukha avadanam Badram cha , Eka bilvam Shivarpanam. 

46.Sukha roopam, roopa nasam, sarva dharma phala pradam, 
Atheendriyam maha mayam , Eka bilvam Shivarpanam. 

47.Sarva pakshi mrugakaram , Sarva pakshi mrugadhipam, 
Sarva paksha mrugadharam, , Eka bilvam Shivarpanam. 

48.Jeevadhyaksham , jeeva vandhyam , Jeeva jevana rakshakam, 
Jeeva kruth, jeeva haranam , , Eka bilvam Shivarpanam. 

49.Viswathmanam, viswa vandhyam , vajrathma vajra hasthakam, 
Vajresam , vajra bhoosham cha , Eka bilvam Shivarpanam. 

50.Ganadhipam, ganadhyakham , pralaya anala nasakam, 
Srithendriyam , veera bhadram , Eka bilvam Shivarpanam. 

51.Trayambakancha mrudam soolam , arishta varga nasanam, 
Jithendriyam, Veerabhadram, , Eka bilvam Shivarpanam. 

52.Kundhendhu sankha davalam , bhaga nethra abhijwalam, 
Kalagni rudram, sarvajnam, , Eka bilvam Shivarpanam. 

53.Khambu greevam Khambhu kandam, dhairyatham, dhairyvardhakam, 
Sardhoola , sarmavasanam, Eka bilvam Shivarpanam. 

54.Jagat uthpathi hethumcha , Jagat pralaya karinam, 
Poornananda swaroopancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

55.Swarna kesancha mahat thejam , punya Sravana keerthanam, 
Brahmanda nayakam , dharam , Eka bilvam Shivarpanam. 

56.Mandhara moola nilyam , Mandhara kusuma priyam, 
Vrundharaka Priya tharam , Eka bilvam Shivarpanam. 

57.Mahendriyam, Maha bahum, Viswasa pari poorakam, 
Sulabhasulabham labhyam , Eka bilvam Shivarpanam. 

58.Bheejadharam , bheejaroopam , nirbheejam , bheeja vrudhitham, 
Paresam , bheeja nasamcha , Eka bilvam Shivarpanam. 

59.Yugakaram , yugadheesam , Yugakruth, yuga nasaka, 
Yugesam , yuga nasancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

60.Durjadim , pingala jadam , jada mandala manditham, 
Karpoora gowram Gowreeesam , Eka bilvam Shivarpanam. 

61.Suraavaasam , janaavaasam, yogeesam , yoga pungavam, 
Yogadham , yogeenaam simham , Eka bilvam Shivarpanam. 

62.Uthamanuthamam , thathwam , andhakasura soodhanam, 
Bhaktha kalpa dhrumam sthavyam , Eka bilvam Shivarpanam. 

63.Vichithramalyavasanam , divya chandana charchitham, 
Vishnu brahmadhi vandhyam cha , Eka bilvam Shivarpanam. 

64.Kumaram, pitharam devam , sitha chandra kalanidhim, 
Brahma shatrum, jagan mithram , Eka bilvam Shivarpanam. 

65.Lavanyam, madhurakaram , karuna rasa varidhim, 
Broovor madhye sahasrarchim , Eka bilvam Shivarpanam. 

66.Jadadharam pavakaksham , rukshesam , bhuvana nayakam, 
Kamadham sarvadha gamyam , Eka bilvam Shivarpanam. 

67. Shivam santham , uma nadham , maha dhyana parayanam, 
Jnanapradham , kruthivasam , Eka bilvam Shivarpanam.

68. Vasukyuraga haramcha , lokanugraha karinam, 
Jnanapradham kruthidharam , Eka bilvam Shivarpanam. 

69.Sasanga dharinam bhargam , sarva lokaika sankaram, 
Shuddhancha saswatham nithyam , Eka bilvam Shivarpanam. 

70.SAranagatha dheenarthi , parithrana parayanam, 
Gambheerancha vashatkaram , Eka bilvam Shivarpanam. 

71.Bhoktharam, Bhojanam , bhojyam, jhetharam jithamanasam, 
Karanam, karaanam jishnum , Eka bilvam Shivarpanam. 

72.Kshethragnam, kshethrapalancha , prathaika prayojanam, 
Vyomakesam, bheemavesham , Eka bilvam Shivarpanam. 

73.BHavajam, tharunobhedham kshobishtam yama nasakam, 
Hiranya garbham , hemangam , Eka bilvam Shivarpanam. 

74.Daksham, chamunda janakam , mokshadham , mokshadayakam, 
Hiranyadham , Hema roopancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

75.Maha smasana nilayam , prachanna spatika prabham, 
Vedaswam , veda roopancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

76.Sthiram swa dharma manapam , brahmanancha asrayam vibhum, 
Jagan nivasam prathamam , Eka bilvam Shivarpanam. 

77.Rudraksha malabharanam , rudraksha Priya vathsalam, 
Rudraksha bhaktha samsthavyam , Eka bilvam Shivarpanam. 

78.Phaneendra vilasad kandam, , bhujangabharana priyam, 
Dakshadwara vinasancha, , Eka bilvam Shivarpanam. 

79.Nagendra vilasad karnam maheendra valayavrutham, 
Muni vandhyam, muni sreshtam , Eka bilvam Shivarpanam. 

80.Mrugendra charma vasanam , muneenaam yeka jeevanam, 
Sarva devadhi poojyancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

81.Nidhanesam dhanadheesam , apamruthyu vinasanam, 
Linga moorthimalingakhyam , , Eka bilvam Shivarpanam. 

82.Bhaktha kalyanadham vyastham Veda vedantha samsthutham, 
Kalpa kruth kalpa nasancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

83.Ghora pathaka dhavagnim , janma karma vivarjitham, 
Kapala malabharanam , Eka bilvam Shivarpanam. 

84.Mathanga charma vasanamn , virad roopa vidharakam, 
Vishnukraantham ananthancha , Eka bilvam Shivarpanam. 

85.Yagna karma phaladyaksham , Yagna vigna nasakam, 
Yagnesam , yagnaaya bhokthaaram , Eka bilvam Shivarpanam. 

86.Kalaatheetham , trikalagnam , dushta nigraha karakam, 
Yogi manasa poojyam cha , Eka bilvam Shivarpanam. 

87.Mahonnatham , Mahakasam , Mahodharam , Maha bhujam, 
Mahovakthram , maha vrutham , Eka bilvam Shivarpanam. 

88. Sunethram sulaladancha sarvam bheema parakramam, 
Maheswaram Shivadhamam , Eka bilvam Shivarpanam. 

89.Samastha jagad aadharam , samastha guna parakam, 
Sathyam, Sathya gunopetham , Eka bilvam Shivarpanam. 

90.Magha Krishna chaturdasyam , poojarthancha Jagat guro, 
Durlabham sarva devaanaam , Eka bilvam Shivarpanam. 

91.Thathrabhi durlabham manye nabho mase indhu vasare , 
Prathoshakale poojayam , , Eka bilvam Shivarpanam. 

92.Salagrameshu vipraanaam thadaga , satha kopayo. 
Kodi kanya maha dhanam , Eka bilvam Shivarpanam. 

93.Darsanam bilwa vrukshasya , sparsanam papa nasanam, 
Aghora papa samharam , Eka bilwam Shivarpanam. 

94.Thulasi bilwa Nirgundim Jambheeramalakam thadha, 
Aghora papa samharam , Eka bilwam Sivarrpanam. 

95.Aganda bilwapathraischa poojayeth nandikeswaram , 
Muchyathe sarva papebhya, Eka Bilwam Shivarpanam. 

96.Salangrutham sadaa vrunde kanya sahasrakam, 
Samrajya pruthwi dhanam , yeka bilwam shivarpanam. 

97.Dasa koti thurangaanaam Aswamedha sahasrakam, 
Sa vathsa koti dhenunaam , Eka bilwam Shivarpanam. 

98.Chathur veda sahasrani Bharathathi puranakam, 
Samrajya pruthwi dhanam , eka bilwam Shivarpanam. 

99.Sarva rathnamayam Merum , Kanchanam divya vasthrakam, 
Thulabharam sathavartham , eka bilwam Shivarpanam. 

100.Kasikshethra nivasancha , kala Bhairava darsanam, 
Prayagamadhavam drushtwa , eka bilwam Shivarpanam. 

101.Ashtothara satha slokai stora aaradhyai poojayeth sthadha, 
TRisandhyam mokshamapnothi , Eka bilwam Shivarpanam. 

102.Dandhi koti saharaanaam , bhoo Hiranya sahasrakam, 
SArva krathu mayam punyam, eka bilwam Shivarpanam. 

103.Puthra pouthradhikam bhogam bhukthwa chathraya thepsidham, 
Anthyecha Shiva sayujyam, eka bilwam Shivarpanam. 

104.Vipra koti sahasranaam , vitha dhanancha yath phalam, 
Thath phalam prapnuyath , eksa bilwam Shivarpanam. 

105.Thwa nama keerthanam thathwath , thava padambhujam bhajeth, 
Jeevan muktho bhaven nithyam , eka bilwam Shivarpanam. 

106.Aneka dhana phaladham , anantha sukrthadhikam, 
Theerthayathakhilam punyam, eka bilwam Shivarpanam. 

107.Twam maam palaya sarvathra pada dhyana krutham thava , 
Bhavanam saankaram nithyam, Eka bilwam Shivarpanam. 

108.Ashtothara satham bilwam yorchithe linga masthake, 
Atharvoktham vadeth yamsa , eka bilwam Shivarpanam. 

109.Eka kalam paden nithyam sarva shathru vinasanam, 
Dwikalam paden nithyam, Eka bilwam shivarpanam 

110.Trikale paden nithyam mano vaancha phala pradham, 
Achirath karya sidhincha , labhate na samasaya. 

111.Eka kalam, dwi kalam vaa tri kalam paden nara, 
Lakshmi prapathi shiva vasa, shivena sahamodhathe, 

112.Koti janma krutham papam archanena vinasyathi, 
Saptha janma krutham papam sravanena vinasyathi. 

113.Janmanthra krutham papam sravanena vinasyathi, 
Diva Rathri krutham papam darsanena vinasyathi.. 

114.Kshane kshane krutham papam smaranena vinasyathi, 
Pusthakam dharayeth dehe ana arogyam bhaya nasanam. 

115.Thryaothachatthara satha slokai sangatitham varam, 
Eka bilwarpana stotram ya padethshiva sannidhou, 

116. sa sarva sidhi maapnothi ayur keerthim cha sinthathi, 
SArvai sampoojyathe loke shiva loke maheeyathe. 

117.Ashtaayam somavare cha pradhosha shiva rathrishu, 
AArdhraayaam guru vare cha tridalai bilwa pathrai 

118 Ashtothra satham karyam archanam Shiva masthake , 
Thena swargamavapnothi Shiva sayujyamaapnuyath. 

Ithi Shiva rahasye , Gowri Narayana Samvadhe, 
Bilwashtothra satham stotram sampoornam. 

 

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna