మసీదు పక్కన నంది

18.232.59.38
కాశీలో మసీదు పక్కన నంది ఒక పక్కకి చూస్తూ ఉంటది. ఎందుకో తెలుసా...?
 
ఆ నంది విశ్వేశ్వరుని ఒరిజినల్ mandir వైపు చూస్తోంది.. ఆ మందిర్ అప్పుడు మసీదు గా మార్చాడు ఓరంగజేబు.. ఆ మందిర్ పూజారి ఆ విశ్వేశ్వర లింగము కాపాడటానికి లింగము తో సహా ఆ నంది ప్రక్కనే ఉన్న బావిలో దూకారుట.. ఇప్పుడు ఉన్న ఆలయం అహల్యభాయ్ అనే రాణి కట్టించారు..
 
ఎప్పటి కైనా ఆ విశ్వేశ్వరును తన ప్రధాన ఆలయము లోకి రాక పోతాడా అని ఆ నంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నట్టు గా ఉంటుంది..
 
ఆ దృశ్యము ఎంతో భావోద్వేగము గా ఉంటుంది..
ఆ ఆలయ పునః నిర్మాణము జరగాలి . ఆ పరమేశ్వరుడు పునః ప్రవేశం యోగి గారి ఆధ్వర్యములో నెరవేరాలని ఆశిస్తున్నాము ..
 
ఓం నమః శివాయ..
హర హర మహాదేవ.

Quote of the day

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.…

__________Mahatma Gandhi