శివ లింగానికి చుట్టుకున్న పాము

100.26.179.251

 

శివ లింగానికి చుట్టుకున్న పాము 

ఇదేకదా నాగాభరణం అంటే!! శివలింగానికి పాము చుట్టుకొని ఉండగా రుత్వికులు ఆ శివలింగానికి అభిషేకం చేసే దృశ్యం ఎంత కన్నుల పండుగగా ఉందొ.. 

ఓం నమః శివాయ హరహర మహాదేవ్


శివ స్తుతి 

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై "న" కారాయ నమః శివాయ || 1 ||

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ |
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ 
తస్మై "మ" కారాయ నమః శివాయ || 2 ||

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ |
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై "శి" కారాయ నమః శివాయ || 3 ||

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ |
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై "వ" కారాయ నమః శివాయ || 4 ||

యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై "య" కారాయ నమః శివాయ || 5 ||

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే || 

Quote of the day

Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous…

__________Chanakya