Shiva Shadakshara Stotram-II

34.204.168.209

 

Shiva Shadakshara Stotram-II
 

Omkara samgnatha samastha veda,
Purana punyagama poojithaya,
ongara roopa Priya darshanaya,
Omkara roopaya nama shivaya.., 1

Nana jaraa vyadhi vinasanaya,
Nadhaya lokaya jagat hithaya,
Nana kalanjana nidarsanaya,
Thasmai nakaraya nama shivaya.., 2

Mathsarya doshanthaka sambhavaya,
Mathu pithu dukha nivaranaya,
Maheswari sookshma varaya nithyam,
Thasmai makaraya namashivaya.., 3

Seela vratha Jnana druda vruthaya,
Sheela suvarnaya samuthsukaya,
Seegraya nithyam sura sevithaya,
Thasmai shikaraya namashivaya.., 4

Vamardha vidhyuth prathima prabhaya,
Vacha mana karma vimochanaya,
Vageeswari sookshma varaya nithyam,
Thasmai vakaraya namashivaya.., 5

Yaksho ragendradhi sura vruthaya,
Yakshangana janma vilochanaya,
Yaksheshu lokeshu jagath hithaya,
Thasmai yakaraya namashivaya.., 6

Uthphulla neeloth pala lochanayai,
Krusanu chandraka vilochanaya,
Nireeswarayai nikhileswaraya,
Namashivayai cha namashivaya.., 7

Quote of the day

If you want to go east, don't go west.…

__________Ramakrishna