Margabandhu Stotram

3.237.200.21

Margabandhu Stotram 
(Prayer to the God of the path) 


Shambho Maha deva deva, Shiva 
Shambho Maha deva devesa Shambho, 
Shambho Mahadeva deva. 
Phalavanamrath kireetam, 
Phala nethrachisha, Dagdha pancheshu Keetam, 
Soolahathaaraathikootam, Shudhamradhendu choodam, 
Bhaje Margabandhum (Shambho Mahadeva deva…) 1 

Ange virjangu jangam, 
Abhra Ganga tharangabhi Ramothamangam, 
Omkaravati kurangam, Sidha samsevathangrivyagram, 
Bhaje Margabandum (Shambho Mahadeva…) 2 


Nithyam, Chidanada roopam, 
Ninhutha sesha lokesa vairi prathapam, 
Kartheswaragendrachapam, krithivasam, 
Bhaje divya sanmarga bandhum (Shambo mahadeva deva…) 3 


Kandarpa darpagna meesam, 
Kala kantam Mahesam Maha vyoma kesam, 
Kundabhadandam Suresam, Koti surya prakasam, 
Bhajhe Marga bandhum. (Shambho mahadeva deva…) 4 


Mandara Bhutherydaram, Mandaragendrasaaram, Mahagouryudooram, 
Sindhoora dhoora pracharam, Sindhoorajathi dheeram
Bhaje Margabandhum (Shambho Mahadeva deva…) 5 


Phala Sruthi 

Appayyajjwendra Geetham stotra rajam, 
Patedhyasthu Bhakthya prayane, 
Thasyartha sidhim Vidathe , marga madhye 
Abhayam chaashuthosho Mahesa (Shambho Maha deva Shambho…)

Quote of the day

Life is like a game of cards. The hand you are dealt is determinism; the way you play it is free will.…

__________Jawaharlal Nehru