Margabandhu Stotram

3.235.137.159

Margabandhu Stotram 
(Prayer to the God of the path) 


Shambho Maha deva deva, Shiva 
Shambho Maha deva devesa Shambho, 
Shambho Mahadeva deva. 
Phalavanamrath kireetam, 
Phala nethrachisha, Dagdha pancheshu Keetam, 
Soolahathaaraathikootam, Shudhamradhendu choodam, 
Bhaje Margabandhum (Shambho Mahadeva deva…) 1 

Ange virjangu jangam, 
Abhra Ganga tharangabhi Ramothamangam, 
Omkaravati kurangam, Sidha samsevathangrivyagram, 
Bhaje Margabandum (Shambho Mahadeva…) 2 


Nithyam, Chidanada roopam, 
Ninhutha sesha lokesa vairi prathapam, 
Kartheswaragendrachapam, krithivasam, 
Bhaje divya sanmarga bandhum (Shambo mahadeva deva…) 3 


Kandarpa darpagna meesam, 
Kala kantam Mahesam Maha vyoma kesam, 
Kundabhadandam Suresam, Koti surya prakasam, 
Bhajhe Marga bandhum. (Shambho mahadeva deva…) 4 


Mandara Bhutherydaram, Mandaragendrasaaram, Mahagouryudooram, 
Sindhoora dhoora pracharam, Sindhoorajathi dheeram
Bhaje Margabandhum (Shambho Mahadeva deva…) 5 


Phala Sruthi 

Appayyajjwendra Geetham stotra rajam, 
Patedhyasthu Bhakthya prayane, 
Thasyartha sidhim Vidathe , marga madhye 
Abhayam chaashuthosho Mahesa (Shambho Maha deva Shambho…)

Quote of the day

Let us be a little humble; let us think that the truth may not perhaps be entirely with us.…

__________Jawaharlal Nehru