శివ స్తోత్రం - కల్కి కృతం

3.239.58.199
శివ స్తోత్రం - కల్కి కృతం
 
గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం భూతావాసం వాసుకీకణ్ఠభూషమ్ ||
త్ర్యక్షం పఞ్చాస్యాదిదేవం పురాణం వన్దే సాన్ద్రానన్దసన్దోహదక్షమ్ ||౧||
 
యోగాధీశం కామనాశం కరాళం గఙ్గాసఙ్గక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్ ||
జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం మహాకాళం చన్ద్రభాలం నమామి ||౨||
 
శ్మశానస్థం భూతవేతాళసఙ్గం నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ ||
వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే యస్య క్రోధోద్భూతలోకోఽస్తమేతి ||౩||
 
యో భూతాదిః పఞ్చ భూతైః సిసృక్షుస్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః ||
ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో బ్రహ్మానన్దే క్రీడతే తం నమామి ||౪||
 
స్థితౌ విష్ణుః సర్వజిష్ణుః సురాత్మా లోకాన్సాధూన్ ధర్మసేతూన్బిభర్తి ||
బ్రహ్మాద్యంశే యోఽభిమానీ గుణాత్మా శబ్దాద్యఙ్గైస్తం పరేశం నమామి ||౫||
 
యస్యాజ్ఞయా వాయవో వాన్తి లోకే జ్వలత్యగ్నిః సవితా యాతి తప్యన్ ||
శీతాంశుః ఖే తారకాసఙ్గ్రహశ్చ ప్రవర్తన్తే తం పరేశం ప్రపద్యే ||౬||
 
యస్య శ్వాసాత్సర్వధాత్రీ ధరిత్రీ దేవో వర్షత్యమ్బుకాలః ప్రమాతా ||
మేరుర్మధ్యే భువనానాం చ భర్తా తమీశానం విశ్వరూపం నమామి ||౭||
 
ఇతి శ్రీకల్కిపురాణే కల్కికృతం శివస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma