శ్రీశివస్తోత్రమ్

3.239.58.199
॥ శ్రీశివస్తోత్రమ్ - స్వామీ వివేకానన్దవిరచితమ్ ॥
 
ఓం నమః శివాయ ।
 
నిఖిలభువనజన్మస్థమభఙ్గప్రరోహాః
అకలితమహిమానః కల్పితా యత్ర తస్మిన్ ।
సువిమలగగనాభే ఈశసంస్థేఽప్యనీశే
మమ భవతు భవేఽస్మిన్ భాసురో భావబన్ధః ॥
 
నిహతనిఖిలమోహేఽధీశతా యత్ర రూఢా
ప్రకటితపరప్రేమ్నా యో మహాదేవ సంజ్ఞః ।
అశిథిలపరిరమ్భః ప్రేమరూపస్య యస్య
ప్రణయతి హృది విశ్వం వ్యాజమాత్రం విభుత్వమ్ ॥
 
వహతి విపులవాతః పూర్వ సంస్కారరూపః
ప్రమథతి బలవృందం ఘూర్ణితేవోర్మిమాలా ।
ప్రచలతి ఖలు యుగ్మం యుష్మదస్మత్ప్రతీతమ్
అతివికలితరూపం నౌమి చిత్తం శివస్థమ్ ॥
 
జనకజనితభావో వృత్తయః సంస్కృతాశ్చ
అగణనబహురూపా యత్ర ఏకో యథార్థః ।
శమితవికృతవాతే యత్ర నాంతర్బహిశ్చ
తమహహ హరమౌడే చిత్తవృత్తేర్నిరోధమ్ ॥
 
గలితతిమిరమాలః శుభ్రతేజఃప్రకాశః
ధవలకమలశోభః జ్ఞానపుఞ్జాట్టహాసః ।
యమిజనహృదిగమ్యః నిష్కలం ధ్యాయమానః
ప్రణతమవతు మం సః మానసో రాజహంసః ॥
 
దురితదలనదక్షం దక్షజాదత్తదోషమ్
కలితకలికలఙ్కం కమ్రకల్హారకాంతమ్ ।
పరహితకరణాయ ప్రాణవిచ్ఛేదసూత్కమ్
నతనయననియుక్తం నీలకంఠం నమామః ॥
 
-- స్వామీ వివేకానన్ద
 

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma