శ్రీ శివ స్తోత్రం

3.239.58.199
॥ శ్రీశివస్తోత్రం అసితకృత ॥
శ్రీగణేశాయ నమః ॥
అసిత ఉవాచ ।

 
జగద్గురో నమస్తుభ్యం శివాయ శివదాయ చ ।
యోగీన్ద్రాణాం చ యోగీన్ద్ర గురూణాం గురవే నమః ॥ ౧॥

 
మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపేణ మృత్యుసంసారఖణ్డన
మృత్యోరీశ మృత్యుబీజ మృత్యుఞ్జయ నమోస్తు తే ॥ ౨॥
 
కాలరూపం కలయతాం కాలకాలేశ కారణ ।
కాలాదతీత కాలస్థ కాలకాల నమోస్తు తే ॥ ౩॥
 
గుణాతీత గుణాధార గుణబీజ గుణాత్మక ।
గుణీశ గుణినాం బీజ గుణినాం గురవే నమః ॥ ౪॥
 
బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మభావే చ తత్పరః ।
బ్రహ్మబీజస్వరూపేణ బ్రహ్మబీజ నమోస్తు తే ॥ ౫॥
 
ఇతి స్తుత్వా శివం నత్వా పురస్తస్థౌ మునీశ్వరః ।
దీనవత్సాశ్రునేత్రశ్చ పులకాఞ్చితవిగ్రహః ॥ ౬॥
 
అసితేన కృతం స్తోత్రం భక్తియుక్తశ్చ యః పఠేత్ ।
వర్షమేకం హవిష్యాశీ శఙ్కరస్య మహాత్మనః ॥ ౭॥
 
స లభేద్వైష్ణవం పుత్రం జ్ఞానినం చిరజీవినమ్ ।
భవేద్ధనాఢ్యో దుఃఖీ చ మూకో భవతి పణ్డితః ॥ ౮॥
 
అభార్యో లభతే భార్యాం సుశీలాం చ పతివ్రతామ్ ।
ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా యాత్యన్తే శివసన్నిధిమ్ ॥ ౯॥
 
ఇదం స్తోత్రం పురా దత్తం బ్రహ్మణా చ ప్రచేతసే ।
ప్రచేతసా స్వపుత్రాయాసితాయ దత్తముత్తమమ్ ॥ ౧౦॥
 
ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే శ్రీకృష్ణజన్మఖణ్డే
అసితకృతశివస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥
 
 

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma