శ్రీ శివ స్తుతి

3.239.58.199
॥ శ్రీ శివస్తుతీ నారాయణపణ్డితకృత ॥
 
శ్రీగణేశాయ నమః ।
 
స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫటితహారకశ్రీజటం
శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ ।
తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమత్-
కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ ॥ ౧॥
 
త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే
స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ ।
స్వభక్తిలతయా వశీకృతవతీసతీయం సతీ
స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో ॥ ౨॥
 
మహేశ మహితోఽసి తత్పురుష పూరుషాగ్ర్యో భవాన్-
అఘోరరిపుఘోర తేఽనవమ వామదేవాఞ్జలిః ।
నమః సపది జాత తే త్వమితి పఞ్చరూపోచిత-
ప్రపఞ్చచయపఞ్చవృన్మమ మనస్తమస్తాడయ ॥ ౩॥
 
రసాఘనరసానలానిలవియద్వివస్వద్విధు-
ప్రయష్టృషు నివిష్టమిత్యజ భజామి మూర్త్యష్టకమ్ ।
ప్రశాన్తముత భీషణం భువనమోహనం చేత్యహో
వపూంషి గుణపూషితేఽహమహమాత్మనోఽహంభిదే ॥ ౪॥
 
విముక్తిపరమాధ్వనాం తవ పడధ్వనామాస్పదం
పదం నిగమవేదినో జగతి వామదేవాదయః ।
కథఞ్చిదుపశిక్షితా భగవతైవ సంవిద్రతే
వయం తు విరలాన్తరాః కథముమేశ తన్మన్మహే ॥ ౫॥
 
కఠోరితకుఠారయా లలితశూలయా వాహయా
రణడ్డమరుణా స్ఫురద్ధరిణయా సఖట్వాఙ్గయా ।
చలాభిరచలాభిరప్యగణితాభిరున్నృత్యతశ్-
చతుర్దశ జగన్తి తే జయజయేత్యయుర్విస్మయమ్ ॥ ౬॥
 
పురా త్రిపురరన్ధనం వివిధదైత్యవిధ్వంసనం
పరాక్రమపరమ్పరా అపి పరా న తే విస్మయః ।
అమర్షిబలహర్షితక్షుభితవృత్తనేత్రోజ్జ్వలజ్-
జ్వలజ్జ్వలనహేలయా శలభితం హి లోకత్రయమ్ ॥ ౭॥
 
సహస్రనయనో గుహః సహసహస్రరశ్మిర్విధుర్-
బృహస్పతిరుతాప్పతిః ససురసిద్ధవిద్యాధరాః ।
భవత్పదపరాయణాః శ్రియమిమాం యయుః ప్రార్థితాం
భవాన్ సురతరుర్భృశం శివ శివాం శివావల్లభ ॥ ౮॥
 
తవ ప్రియతమాదతిప్రియతమం సదైవాన్తరం
పయస్యుపహితం భృతం స్వయమివ శ్రియో వల్లభమ్ ।
విబుధ్య లఘుబుద్ధయః స్వపరపక్షలక్ష్యాయితం
పఠన్తి హి లుఠన్తి తే శఠహృదః శుచా శుణ్ఠితాః ॥ ౯॥
 
 
నివాసనిలయాచితా తవ శిరస్తతిర్మాలికా
కపాలమపి తే కరే త్వమశివోస్యనన్తర్ధియామ్ ।
తథాపి భవతః పదం శివశివేత్యదో జల్పతాం
అకిఞ్చన న కిఞ్చన వృజినమస్తి భస్మీభవేత్ ॥ ౧౦॥
 
త్వమేవ కిల కామధుక్ సకలకామమాపూరయన్
సదా త్రినయనో భవాన్వహతి చార్చినేత్రోద్భవమ్ ।
విషం విషధరాన్దధత్పిబసి తేన చానన్దవాన్
విరుద్ధచరితోచితా జగదధీశ తే భిక్షుతా ॥ ౧౧॥
 
నమః శివశివాశివాశివశివార్థం కృన్తాశివం
నమో హరహరాహరాహరహరాన్తరీం మే దృశమ్ ।
నమో భవభవాభవప్రభవభూతయే మే భవాన్
నమో మృడ నమో నమో నమ ఉమేశ తుభ్యం నమః ॥ ౧౨॥
 
సతాం శ్రవణపద్ధతిం సరతు సన్నతోక్తేత్యసౌ
శివస్య కరుణాఙ్కురాత్ప్రతికృతాత్సదా సోచితా ।
ఇతి ప్రథితమానసో వ్యధిత నామ నారాయణః
శివస్తుతిమిమాం శివం లికుచిసూరిసూనుః సుధీః ॥ ౧౩॥
 
ఇతి శ్రీమల్లికుచిసూరిసూనునారాయణపణ్డితాచార్యవిరచితా
శివస్తుతిః సమ్పూర్ణా ॥

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma