శ్రీశివమీడేస్తవరత్నమ్

34.239.170.169
॥ శ్రీశివమీడేస్తవరత్నమ్ ॥
 
స్వప్రకాశశివరూపసద్గురుం నిష్ప్రకాశజడచైత్యభాసకమ్ ।
అప్రమేయసుగుణామృతాలయం సంస్మరామి హృది నిత్యమద్భుతమ్ ॥ 1 ॥
 
యః క్రీడార్థం విశ్వమశేషం నిజశక్త్యా
సృష్ట్వా స్వస్మిన్ క్రీడతి దేవోఽప్యనవద్యః ।
నిస్త్రైగుణ్యో మాయికభూమివ్యతిరిక్తః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 2 ॥
 
ఏకో దేవో భాతి తరఙ్గేష్వివ భానుః
నానాభూతేష్వాత్మసు సర్వేష్వపి నిత్యమ్ ।
శుద్ధో బుద్ధో నిర్మలరూపో నిరవద్యః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 3 ॥
 
దేవాధీశం సర్వవరేణ్యం హృదయాబ్జే
నిత్యం ధ్యాత్వా యోగివరా యం దృఢభక్త్యా ।
శుద్ధా భూత్వా యాన్తి భవాబ్ధిం న పునస్తే
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 4 ॥
 
శ్రౌతైః స్మార్తైః కర్మశతైశ్చపి య ఈశో
దుర్విజ్ఞేయః కల్పశతం తైర్జడరూపైః ।
సంవిద్రూపస్వైకవిచారాదధిగమ్యః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 5 ॥
 
కర్మాధ్యక్షః కామిజనానాం ఫలదాతా
కర్తృత్వాహంకారవిముక్తో నిరపేక్షః ।
దేహాతీతో దృశ్యవివిక్తో జగదీశః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 6 ॥
 
నాన్తర్బాహ్యే నోభయతో వా ప్రవిభక్తం
యం సర్వజ్ఞం నాపి సమర్థో నిగమాదిః ।
తత్త్వాతీతం తత్పదలక్ష్యం గురుగమ్యం
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 7 ॥
 
యద్భాసార్కో భాతి హిమాంశుర్దహనో వా
దృశ్యైర్భాస్యైర్యో న చ భాతి ప్రియరూపః ।
యస్మాద్ భాతి వ్యష్టిసమష్ట్యాత్మకమేతత్
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 8 ॥
 
ఆశాదేశాద్యవ్యవధానో విభురేకః
సర్వాధారః సర్వనియన్తా పరమాత్మా ।
పూర్ణానన్దః సత్త్వవతాం యో హృది దేవః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 9 ॥
 
కోఽహం దేవః కిం జగదేతత్ ప్రవిచారాద్
దృశ్యం సర్వం నశ్వరరూపం గురువాక్యాత్ ।
సిద్ధే చైవం యః ఖలు శేషః ప్రతిపన్నః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 10 ॥
 
సత్యం జ్ఞానం బ్రహ్మ సుఖం యం ప్రణవాన్తం
సర్వస్ఫూర్తిః శాశ్వతరూపస్త్వితి వేద్ః ।
జల్పన్త్యేవం స్వచ్ఛధియోఽపి ప్రభుమేకం
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 11॥
 
యస్మాద్ భీతో వాతి చ వాయుస్త్రిపురేషు
బ్రహ్మేన్ద్రాద్యాస్తే నిజకర్మస్వనుబద్ధాః ।
చన్ద్రాదిత్యౌ లోకసమూహే ప్రచరన్తౌ
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 12 ॥
 
మాయాకార్యం జన్మ చ నాశః పురజేతుః
నాస్తి ద్వన్ద్వం నామ చ రూపం శ్రుతివాక్యాత్ ।
నిర్ణీతార్థో నిత్యవిముక్తో నిరపాయః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 13 ॥
 
నాయం దేహో నేన్ద్రియవర్గో న చ వాయుః
నేదం దృశ్యం జాత్యభిమానో న చ బుద్ధిః ।
ఇత్థం శ్రుత్యా యో గురువాక్యాత్ ప్రతిలబ్ధః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 14 ॥
 
స్థూలం సూక్ష్మం క్షామమనేకం న చ దీర్ఘం
హ్రస్వం శుక్లం కృష్ణమఖణ్డోఽవ్యయరూపః ।
ప్రత్యక్సాక్షీ యః పరతేజాః ప్రణవాన్తః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 15 ॥
 
యత్సౌఖ్యాబ్ధేర్లేశకణాంశోః సురమర్త్యా-
స్తిర్యఞ్చోఽపి స్థావరభేదాః ప్రభవన్తి ।
తత్తత్కార్యప్రాభవవన్తః సుఖినస్తే
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 16 ॥
 
యస్మిఞ్జ్ఞాతే జ్ఞాతమశేషం భువనం స్యాద్
యస్మిన్ దృష్టే భేదసమూహో లయమేతి ।
యస్మిన్మృత్యుర్నాస్తి చ శోకో భవపాశాః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 17 ॥
 
ద్యాం మూర్ధానం యస్య వదన్తి శ్రుతయస్తాః
చన్ద్రాదిత్యౌ నేత్రయుగం జ్యాం పదయుగ్మమ్ ।
ఆశాం శ్రోత్రం లోమసమూహం తరువల్లీః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 18 ॥
 
ప్రాణాయామైః పూతధియో యం ప్రణవాన్తం
సంధాయాత్మన్యవ్యపదేశ్యం నిజబోధమ్ ।
జీవన్ముక్తాః సన్తి దిశాసు ప్రచరన్తః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥19 ॥
 
యచ్ఛ్రోతవ్యం శ్రౌతగిరా శ్రీగురువాక్యాద్
యన్మన్తవ్యం స్వాత్మసుఖార్థం పురుషాణామ్ ।
యద్ ధ్యాతవ్యం సత్యమఖణ్డం నిరవద్యం
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 20 ॥
 
యం జిజ్ఞాసుః సద్గురుమూర్తిం ద్విజవర్యం
నిత్యానన్దం తం ఫలపాణిః సముపైతి ।
భక్తిశ్రద్ధాదాన్తివిశిష్టో ధృతియుక్తః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 21 ॥
 
పృథవ్యమ్బవగ్నిస్పర్శనఖాని ప్రవిలాప్య
స్వస్మిన్ మత్యా ధారనయా వా ప్రణవేన ।
యచ్ఛిష్టం తద్ బ్రహ్మ భవామీత్యనుభూతం
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 22 ॥
 
లీనే చిత్తే భాతి చ ఏకో నిఖిలేషు
ప్రత్యగ్దృష్ట్యా స్థావరజన్తుష్వపి నిత్యమ్ ।
సత్యాసత్యే సత్యమభూచ్చ వ్యతిరేకాత్
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 23 ॥
 
చేతఃసాక్షీ ప్రత్యగభిన్నో విభురేకః
ప్రజ్ఞానాత్మా విశ్వభుగాదివ్యతిరిక్తః ।
సత్యజ్ఞానానన్దసుధాబ్ధిః పరిపూర్ణః
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 24 ॥
 
సర్వే కామా యస్య విలీనా హృది సంస్థాః
తస్యోదేతి బ్రహ్మరవిర్యో హృది తత్ర ।
విద్యావిద్యా నాస్తి పరే చ శ్రుతివాక్యాత్
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 25 ॥
 
స త్యాగేశః సర్వగుహాన్తః పరిపూర్ణో
వక్తా శ్రోతా వేదపురాణప్రతిపాద్యః ।
ఇత్థం బుద్ధౌ జ్ఞానమఖణ్డం స్ఫురదాస్తే
తం సర్వాఘధ్వంసకమాద్యం శివమీడే ॥ 26 ॥
 
నిత్యం భక్త్యా యః పఠతీదం స్తవరత్నం
తస్యావిద్యా జన్మ చ నాశో లయమేతు ।
కిం చాత్మనం పశ్యతు సత్యం నిజబోధం
సర్వాన్ కామాన్ స్వం లభతాం స ప్రియరూపమ్ ॥ 27 ॥
 
ఇత్యానన్దనాథపాదపపద్మోపజీవినా కాశ్యపగోత్రోత్పన్నేనాన్ధ్రేణ
త్యాగరాజనామ్నా విరచితం శివమీడేస్తవరత్నం సంపూర్ణమ్ ॥

Quote of the day

Truth is by nature self-evident. As soon as you remove the cobwebs of ignorance that surround it, it shines clear.…

__________Mahatma Gandhi