శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

34.204.168.209

శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం


మౌన వ్యాఖ్యా ప్రకటిత, పర

బ్రహ్మ తత్వం యువానం ,

వర్షిష్టాంతే వసద్రుషి గణై 

రావ్రుతం బ్రహ్మనిష్టైః 

ఆచార్యేన్ద్రం కర కలిత 

చిన్ముద్రం ఆనంద మూర్తిం ,

స్వాత్మారామం ముదిత వదనం ,

దక్షిణామూర్తి మీడే .

 

విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన 

నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం ,

పశ్యాన్నాత్మని మాయయా బహిరివోత్ ,

భూతం యథా నిద్రయా ,

యః సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధ సమయే ,

స్వాత్మానమేవా అద్వయం ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే 2

 

బీజస్యాంతరి వాంకురో జగదిదం ,

ప్రాజ్ఞిర్వికల్పం 

పునర్మాయాకల్పిత దేశ కాలకలనా,

వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం,

మాయావీవ విజ్రుంభయత్యపి మహా ,

యోగీవ యః స్వేచ్ఛయా ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే 3

 

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మక

మసత్ కల్పార్థగం భాసతే ,

సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేద వచసా ,

యో బోధయ త్యాశ్రితాన్ ,

యత్ సాక్షాత్ కరణాత్ భవేన్న 

పునరావృత్తిర్ భవాంభోనిధౌ ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 4

 

నానాచ్ఛిద్ర ఘటో దర స్థిత

మహాదీప ప్రభా భాస్వరం ,

జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాది కరణ ,

ద్వారా బహిః స్పందతే ,

జానామీతి తమేవ భాంతం 

అనుభాత్ ఏతత్ సమస్తం జగత్ ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 5

 

దేహం ప్రాణం అపీంద్రియాణ్యపి చలాం ,

బుదిం చ శూన్యంవిదుః ,

స్త్రీ బాలాంధ జడోపమా స్త్వహమితి ,

భ్రాంతా భ్రుశం వాదినః ,

మాయా శక్తి విలాస కల్పిత మహా ,

వ్యామోహ సంహారిణే ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 6

 

రాహు గ్రస్త దివాకరేందు సదృశో ,

మాయా సమాచ్ఛాదనాత్ ,

సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో ,

యో అభూత్ సుషుప్తః పుమాన్ ,

ప్రా గస్వాప్స మితి ప్రబోధ సమయే ,

యః ప్రత్యబిజ్ఞాయతే ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 7

 

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా ,

సర్వా స్వవస్థాస్వపి ,

వ్యావృత్తా స్వనువర్తమాన

మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా ,

స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం ,

యో భద్రయా ముద్రయా ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 8

 

విశ్వం పశ్యతి కార్య కారణ తయా ,

స్వ స్వామి సంబందతః ,

శిష్యాచార్య తయా తథైవ పితృ ,

పుత్రా ద్యాత్మనా భేదతః ,

స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో ,

మాయా పరిభ్రామితః ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 9

 

భూరంభాంసః అనలో అనిలోంబర ,

మహర్ నాథో హిమాంశుః పుమాన్ ,

ఇత్యాభాతి చరచరాత్మకమిదం ,

యస్యైవ మూర్త్యష్టకం ,

నాన్యత్ కించన విద్యతే విమృశతాం ,

యస్మాత్ పరస్మాత్ విభో ,

తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే., 10

 

సర్వాత్మత్వ మితి స్ఫుటీకృత మిదం ,

యస్మా దముష్మిం స్తవే ,

తేనాస్య శ్రవనాత్ తదర్థ మననాత్ ,

ధ్యానాత్ చ సంకీర్తనాత్ ,

సర్వాత్మత్వ మహా విభూతి సహితం ,

స్యా దీశ్వరత్వం స్వతః ,

సిద్ధ్యేత్ తత్ పునరష్టధా పరిణతం ,

చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్. , 11

 

వట విటపి సమీపే భూమి భాగే నిషణ్ణం

సకల ముని జనానాం జ్ఞాన దాతా రమారాత్

త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం

జనన మరణ దుఃఖఛ్చేద దక్షం నమామి

 

 

చిత్రం వట తరూర్ మూలే వృద్ధా ,

శిష్యా, గురోర్ యువా ,

గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం ,

శిష్యాస్తు చ్ఛిన్న సంశయాః 

ఛిద్ఘనాయ మహేశాయ 

వటమూల నివాసినే 

సచ్చిదానంద రూపాయ

దక్షిణామూర్తయే నమః

 

ఓం నమః ప్రణవార్థాయ ,

శుద్ధ జ్ఞానైక మూర్తయే ,

నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః

 

గురవే సర్వ లోకానాం ,

భిషజే భవ రోగినాం ,

నిధయే సర్వ విద్యానాం ,

శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః

Quote of the day

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree.…

__________Rabindranath Tagore