శ్రీశివరక్షాస్తోత్రమ్

3.231.220.225
॥ శ్రీశివరక్షాస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

అస్య శ్రీశివరక్షాస్తోత్రమన్త్రస్య యాజ్ఞవల్క్య ఋషిః ॥

శ్రీ సదాశివో దేవతా ॥ అనుష్టుప్ ఛన్దః ॥

శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థం శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః ॥

చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనమ్ ।
అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనమ్ ॥ ౧॥

గౌరీవినాయకోపేతం పఞ్చవక్త్రం త్రినేత్రకమ్ ।
శివం ధ్యాత్వా దశభుజం శివరక్షాం పఠేన్నరః ॥ ౨॥

గంగాధరః శిరః పాతు భాలం అర్ధేన్దుశేఖరః ।
నయనే మదనధ్వంసీ కర్ణో సర్పవిభూషణ ॥ ౩॥

ఘ్రాణం పాతు పురారాతిః ముఖం పాతు జగత్పతిః ।
జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు కంధరాం శితికంధరః ॥ ౪॥

శ్రీకణ్ఠః పాతు మే కణ్ఠం స్కన్ధౌ విశ్వధురన్ధరః ।
భుజౌ భూభారసంహర్తా కరౌ పాతు పినాకధృక్ ॥ ౫॥

హృదయం శంకరః పాతు జఠరం గిరిజాపతిః ।
నాభిం మృత్యుఞ్జయః పాతు కటీ వ్యాఘ్రాజినామ్బరః ॥ ౬॥

సక్థినీ పాతు దీనార్తశరణాగతవత్సలః ॥

ఉరూ మహేశ్వరః పాతు జానునీ జగదీశ్వరః ॥ ౭॥

జఙ్ఘే పాతు జగత్కర్తా గుల్ఫౌ పాతు గణాధిపః ॥

చరణౌ కరుణాసింధుః సర్వాఙ్గాని సదాశివః ॥ ౮॥

ఏతాం శివబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ ।
స భుక్త్వా సకలాన్కామాన్ శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౯॥

గ్రహభూతపిశాచాద్యాస్త్రైలోక్యే విచరన్తి యే ।
దూరాదాశు పలాయన్తే శివనామాభిరక్షణాత్ ॥ ౧౦ ॥

అభయఙ్కరనామేదం కవచం పార్వతీపతేః ।
భక్త్యా బిభర్తి యః కణ్ఠే తస్య వశ్యం జగత్త్రయమ్ ॥ ౧౧॥

ఇమాం నారాయణః స్వప్నే శివరక్షాం యథాఽఽదిశత్ ।
ప్రాతరుత్థాయ యోగీన్ద్రో యాజ్ఞవల్క్యః తథాఽలిఖత్ ॥ ౧౨॥

ఇతి శ్రీయాజ్ఞవల్క్యప్రోక్తం శివరక్షాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda