శ్రీ శివ శంకర స్తోత్రం

3.231.220.225
శ్రీశివశఙ్కర అథవా యమభయ నివారణస్తోత్రమ్ 
అతిభీషణకటుభాషణయమకిఙ్కిరపటలీ
   కృతతాడనపరిపీడనమరణాగమసమయే ।
ఉమయా సహ మమ చేతసి యమశాసన నివసన్
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౧॥

అసదిన్ద్రియవిషయోదయసుఖసాత్కృతసుకృతేః
   పరదూషణపరిమోక్షణకృతపాతకవికృతేః ।
శమనాననభవకానననిరతేర్భవ శరణం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౨॥

విషయాభిధబడిశాయుధపిశితాయితసుఖతో
   మకరాయితమతిసన్తతికృతసాహసవిపదమ్ ।
పరమాలయ పరిపాలయ పరితాపితమనిశం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౩॥

దయితా మమ దుహితా మమ జననీ మమ జనకో
   మమ కల్పితమతిసన్తతిమరుభూమిషు నిరతమ్ ।
గిరిజాసుఖ జనితాసుఖ వసతిం కురు సుఖినం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౪॥

జనినాశన మృతిమోచన శివపూజననిరతేః
   అభితో దృశమిదమీదృశమహమావహ ఇతి హా ।
గజకచ్ఛప జనితశ్రమ విమలీకురు సుమతిం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౫॥

త్వయి తిష్ఠతి సకలస్థితికరుణాత్మని హృదయే
   వసుమార్గణ కృపణేక్షణ మనసా శివ విముఖమ్ ।
అకృతాహ్నికమసుపోషకమవతాత్ గిరిసుతయా
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౬॥

పితరావితి సుఖదావితి శిశ్నునా కృతహృదయౌ
   శివయా సహ భయకే హృది జనితం తవ సుకృతమ్ ।
ఇతి మే శివ హృదయం భవ భవతాత్తవ దయయా
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౭॥

శరణాగతభరణాశ్రిత కరుణామృతజలధే
   శరణం తవ చరణౌ శివ మమ సంసృతివసతేః ।
పరిచిన్మయ జగదామయభిషజే నతిరావతాత్
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౮॥

వివిధాధిభిరతిభీతిరకృతాధికసుకృతం
   శతకోటిషు నరకాదిషు హతపాతకవివశమ్ ।
మృడ మామవ సుకృతీభవ శివయా సహ కృపయా
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౯॥

కలినాశన గరలాశన కమలాసనవినుత
   కమలాపతినయనార్చితకరుణాకృతిచరణ ।
కరుణాకర మునిసేవిత భవసాగరహరణ
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౧౦॥

విజితేన్ద్రియ విబుధార్చిత విమలామ్బుజచరణ
   భవనాశన భయనాశనభజితాఙ్గితహృదయ ।
ఫణిభూషణ మునివేషణ మదనాన్తక శరణం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౧౧॥

త్రిపురాన్తక త్రిదశేశ్వర త్రిగుణాత్మక శమ్భో
   వృషవాహన విషదూషణ పతితోద్ధర శరణమ్ ।
కనకాసన కనకామ్బర కలినాశన శరణం
   శివశఙ్కర శివశఙ్కర హర మే హర దురితమ్ ॥ ౧౨॥

   ॥ ఇతి శ్రీశివశఙ్కరస్తోత్రమ్ ॥

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda