Shankarashtakam

34.204.176.125

Shankarashtakam
The octet on Shankara
By Brahmananda


Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam,
Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe., 1

 
Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam,
Krutha nara masthakamalam kalam kalasya komalam vande., 2
 
Kopekshna hatha kamam, swathmaramam nagendrajavamam,
Samsruthi soka viramam shyamam kantena karanam vande., 3
 
Kati thata vilasitha nagam, ganditha yagam, mahadbutha thyagam,
Vigatha vishaya rasa ragam, bhagam yagneshu vibhratham vande., 4
 
Tripuradhikadhanu jantham, girija kantham,sadaiva samsantham,
Leela vijitha kruthantham, bhantham, swandeshu dehinam vande., 5
 
Surasaridhaplutha kesam tridasa kulesam hrudhalayaavesam,
Vigatha sesha klesam, desam sarveshta sampadam vande., 6
 
Karathala kalitha pinakam, veegatha jarakam, sukarmaanaam pakam,
Para pada veethavarakam nakam gamapuga vanditham vande., 7
 
Bhoothi vibhusitha kayam, dustharamayam, vivarjithapayam,
Pramadha samooha sahayam sayam prathar nirantharam vande., 8
 
Yasthu padashtaka medhath Brahmanandena nirmitham nithyam,
Padathi samahitha chetha prapnothyanthe sa saivameva padam., 9
 
 
 
 

Quote of the day

Trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven.…

__________Rabindranath Tagore