Lord Shiva Stuti - Parvati Vallabha Ashtakam

34.204.168.209

Lord Shiva Stuti - Parvati Vallabha Ashtakam

 
Here is a prayer addressed to Shiva as the husband of Parvathi.
 
1.Namo bhootha nadham namo deva devam, 
Nama kala kalam Namo divya thejam, 
Nama kama asmam, nama santha seelam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
2.Sada theertha sidham, Sadha bhaktha paksham, 
Sada shaiva poojyam, Sada shura basmam, 
Sada dhyana yuktham , sada jnana dalpam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
3.Smasanam bhayanam maha sthaana vasam, 
Sareeram gajaanaam sada charma veshtam, 
Pisacham nisesa sama pasoonaam prathishtam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
4.Phani naga kande, bhjuangahd anekam, 
Gale runda malam ,maha veera sooram, 
Kadi vyagra sarmam., chitha basma lepam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
5.Siraad shuddha ganga, Shhivaa Vama bhagam, 
Viyad deerga kesam sadaa maam trinethram, 
Phanee naga karnaam sada bala chandram, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
6.Kare soola dharam maha kashta nasam, 
Suresam varesam mahesam janesam, 
Thane charu eesam , dwajesam , gireesam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
7.Udhasam Sudhasam , sukailasa Vasam, 
Dara nirdhram sasmsidhi tham hyathi devam, 
Aja hema kalpadhruma kalpa sevyam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
8.Munenam varenyam , gunam roopa varnam, 
Dwija sampadastham Shivam veda sasthram, 
Aho dheena vathsam Krupalum Shivam, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 
 
9.Sada Bhava nadham , sada sevya manam, 
Sada bhakthi devam , Sada poojyamanam, 
Maya theertha vasam , sada sevyamekham, 
Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 

Quote of the day

If you want to go east, don't go west.…

__________Ramakrishna