Kovai Sri Jayarama Bhagavathar - Shanka Chakradara.. Divyanamam -