adharam madhuram vadanam madhuram
nayanam madhuram hasitam madhuram
hridayam madhuram gamanam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
vachanam madhuram charitam madhuram
vasanam madhuram valitam madhuram
chalitam madhuram bhramitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
venur madhuro renur madhurah
panir madhurah padau madhurau
nrityam madhuram shakhyam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
gitam madhuram pitam madhuram
bhuktam madhuram suptam madhuram
rupam madhuram tilakam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
karanam madhuram taranam madhuram
haranam madhuram ramanam madhuram
vamitam madhuram shamitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
gunja madhura mala madhura
yamuna madhura vici madhura
salilam madhuram kamalam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
gopi madhura lila madhura
yuktam madhuram muktam madhuram
dhristam madhuram shistam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram
gopa madhura gavo madhura
yastir madhura shristhir madhura
dalitam madhuram phalitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram