Page 81 of 81 FirstFirst ... 316263646566676869707172737475767778798081
Results 801 to 807 of 807

Thread: Annamacharya Keerthana Lyrics in Telugu

          
   
 1. #801
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు Vinnapalu vinavale vintha vintalu

  విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు Vinnapalu vinavale vintha vintalu

  Audio link:http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=1637719


  విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు


  పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్యా
  తెల్లవారె జామెక్కె దేవతలు మునులు


  అల్లనల్ల నంతనింత నదిగోవారే


  చల్లని తమ్మిరేకులు సారసపు గన్నులు


  మెల్లమెల్లనె విచ్చి మేలుకొనవేలయ్యా
  గరుడ కిన్నరయక్ష కామినులు గములై


  విరహపు గీతముల వింతాలాపాల


  పరిపరివిధముల బాడేరునిన్నదివో


  సిరిమొగము దెరచి చిత్తగించవేలయ్యా
  పొంకపు శేషాదులు తుంబురునారదాదులు


  పంకజభవాదులు నీ పాదాలు చేరి


  అంకెలనున్నారు లేచి అలమేలుమంగను


  వేంకటేశుడా రెప్పలు విచ్చి చూచి లేవయ్యా


 2. #802
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  యెంతని నుతియింతు రామరామ Yenthani nuthiinthu rama rama

  యెంతని నుతియింతు రామరామ Yenthani nuthiinthu rama rama
  యెంతని నుతియింతు రామరామ యిట్టి నీప్రతాపము రామరామ
  పంతాన సముద్రము రామరామ బంధించవచ్చునా రామరామ


  బలుసంజీవికొండ రామరామ బంటుచే తెప్పించితివి రామరామ
  కొలదిలేనివాలిని రామరామ ఒక్కకోల నేసితివట రామరామ
  వెలయ నెక్కువెట్టి రామరామ హరువిల్లు విరిచితివట రామరామ
  పెలుచు భూమిజను రామరామ పెండ్లాడితివట రామరామ


  శరణంటే విభీషణుని రామరామ చయ్యనగాచితివట రామరామ
  బిరుదుల రావణుని రామరామ పీచమడచితివట రామరామ
  ధరలో చక్రవాళము రామరామ దాటివచ్చితివట రామరామ
  సురలు నుతించిరట రామరామ నీ చొప్పు యిక నదియెంతో రామరామ


  సౌమిత్రి భరతులు రామరామ శత్రుఘ్నులు తమ్ములట రామరామ
  నీ మహత్త్వము రామరామ నిండె జగములెల్లా రామరామ
  శ్రీమంతుడ వన్నిటాను రామరామ శ్రీవేంకటగిరిమీద రామరామ
  కామితఫలదుడవు రామరామ కౌసల్యానందనుడవు రామరామ

  Last edited by Sevak; 21st April 2013 at 17:14.

 3. #803
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్త Yajna murthy yajna kartha

  యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్త Yajna murthy yajna kartha

  Click for Audio


  యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్త యజ్ఞభోక్త విన్నిటాను
  యజ్ఞాదిఫలరూప మిటు నీవై వుండవే

  పరికించ జీవులకు ప్రాణమవైన నీకు
  నిరతి( బ్రాణప్రతిష్ఠ నేము సేసేమా
  మరిగి మా పూజలంది మమ్ముగాచెడికొరకు
  హరి నీమూర్తి ప్రాణ మావహించవే

  జగతికి నీపాదజలమే సంప్రోక్షణ
  జిగినీకు సంప్రోక్షణ సేయువారమా
  పగటున నన్నునేడు పావనము సేయుటకు
  అగు పుణ్యతీర్థముల అభిషేకమందవే

  వేదములు తిచ్చిన శ్రీవేంకటేశ నేము నీకు
  వేదమంత్రముల పూజావిధి సేసేమా
  యీదెస నీదాసులమయిన మమ్ముగాచుటకు
  వేదమూర్తివై యిందే విచ్చేశి వుండవే


 4. #804
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  ఇందిరా నామము ఇందరికి - Indira namamu indariki

  ఇందిరా నామము ఇందరికి - Indira namamu indariki


  ఇందిరా నామము ఇందరికి కుందనపు ముద్దవో గోవిందా


  అచ్యుత నామము అనంత నామము
  ఇచ్చిన సంపదలు ఇందరికి
  నచ్చిన సిరులు నాలుకతుదలు
  కొచ్చి కొచ్చివో గోవిందా


  వైకుంఠ నామము వరద నామము
  ఈకడ నాకడ ఇందరికి
  వాకుదెరపులు వన్నెలు లోకాల
  కూగులు వంతులునో గోవిందా


  పండరి నామము పరమ నామము
  ఎండలు బాపెడి ఇందరికి
  నిండు నిధానమై నిలిచిన పేరు
  కొండల కోనేటివో గోవిందా 5. #805
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  అప్పడుండే కొండలోన - Appadunde konda lona

  అప్పడుండే కొండలోన - Appadunde konda lona
  1.అప్పడుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే - ఇప్పపూలు కప్పలాయెరా ఓ వేంకటేశ
  అప్పలుగల వాని వలనే ఓ వేంకటేశ


  2. ఆకాశాన పొయ్యే కాకి మూకజూచి కేకవేశే - మూక మూడు విధములాయరా - ఓ వేంకటేశ
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ


  3. అహోబిలయ్య గుంటలోన వొల్వలు ఉదక పోతే - వొల్వలెల్ల మల్ల్యెయాయే - ఓ వేంకటేశ
  దీనిభావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  4. అహోబిలాన చెట్టు బుట్టే భూమి యెల్ల తీగపారే - కంచిలోన కాయ కాచేరా ఓ వేంకటేశా
  శ్రీరంగాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా


  5. పుట్టామీద చెట్టు బుట్టే భూమియెల్ల తీగపారే - పర్వతాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా
  అందవచ్చు కోయరాదురా - ఓ వేంకటేశా


  6. చేయిలేనివాడుకోశే నెత్తిలేని వాడు మేశే - కాళ్ళు లేని వాడు నడచే ఓ వేంకటేశా
  పెదవిలేని వాడు చిలుక తినేరా ఓ వేంకటేశా!


  7. గుంటయెండి పండు పండే - పండుకోశి కుప్పవేశే - కుప్పకాలి యప్పు తీరేరా - ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  8. సందెకాడ తలవ్రాలు సంధిదీరి వేంకటరాయ - తెల్లవారనాయనీడరా ఓ వేంకటేశ
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ


  9. ముత్యాల పందిటిలోన ముగ్గురు వేంచేసి రాగ - ముక్కంటి దేవుని జూచేరు ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా! ఓ వేంకటేశా


  10. ఏటిలోన వలవేశే తాటిమాను నీడలాయె - దూరపోతే చోటులేదురా ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  11. ముందు కూతు రాలు ఆమె ముందు ఆలు కూతురాయె - పొందుగా పెండ్లాము తానాయె ఓ వేంకటేశ
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  12. ఆకులేని అడవిలోన మూడుతోకల పెద్దపులిని - మేక యొకటి యెత్తి మింగేరా ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  13. పున్నమ వెన్నెలలోన వన్న్యలాడితోను గూడి - కిన్నెర మీటుచు పొయ్యేవు ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా


  14. అర్థరాత్రి వేళలోని రుద్రవీణ నెత్తుకొని - నిద్రించిన నిన్ను పాడగ - ఓ వేంకటేశా
  దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా
  Last edited by Sevak; 21st April 2013 at 17:16.

 6. #806
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి - Gonele kottalu kodaleppativi

  గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి - Gonele kottalu kodaleppativi

  Audio:


  గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి
  నానినలోహము నయమయ్యీనా


  మున్నిటిజగమే మున్నిటిలోకమే
  యెన్నగ బుట్టుగులివె వేరు
  నన్ను నెవ్వ రున్నతి బోధించిన
  నిన్న నేటనే నేనెఱిగేనా


  చిత్తము నాటిదే చింతలు నాటివే
  యిత్తల భోగములివె వేరు
  సత్తగు శాస్త్రము చాయ చూపినా
  కొత్తగ నే నిక గుణినయ్యేనా


  జీవాంతరాత్ముడు శ్రీ వేంకటేశుడే
  యీవల భావనలివే వేరు
  ధావతి కర్మము తప్పఁ దీసినా
  దైవము గావక తలగీనా
  Last edited by lakikishan; 21st April 2013 at 17:48.

 7. #807
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  296

  శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో - Sripathi nee aajna seseda midivo

  శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో - Sripathi nee aajna seseda midivo

  Audio:  శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో
  పూఁపల మాయలఁ బొరలగనేల


  కాయము సుఖదుఃఖములకు మూలము
  పాయము యింద్రియ పరవశము
  ఆయము రెంటికి అన్నపానములు
  మోయని మోపిది ములుగగనేలా


  తలపు పుణ్యపాతకములమూలము
  కలిగినపుట్టువు కర్మగతి
  ఫలమిది రేంటికి బలు సంసారము
  కలిగిన వెట్టికి కాదన నేలా


  జీవుడింతటా సృష్టికి మూలము
  భావము ప్రకృతికి ప్రపంచము
  చేవగ రేంటికి శ్రీవేంకటేశ్వర
  నీ వంతరాత్మవు నెమకగ నేలా
  Last edited by lakikishan; 21st April 2013 at 18:00.

Page 81 of 81 FirstFirst ... 316263646566676869707172737475767778798081

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)

Members who have read this thread: 1

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •