Dasara Navaratri Avatarams 2014


25-09-2014 Thursday Aaswayuja Suddha Padyami Sri Swarna Kavachalankruta Devi
26-09-2014 Friday Aaswayuja Suddha Vidiya Sri Bala Tripura Sundari Devi
27-09-2014 Saturday Aaswayuja Suddha Tadiya Sri Gayatri Devi
28-09-2014 Sunday Aaswayuja Suddha Chaviti Sri Annapurna Devi
29-09-2014 Monday Aaswayuja Suddha Panchami Sri Lalitha Tripura Sundari Devi
30-09-2014 Tuesday Aaswayuja Suddha Shashti Sri Mahalakshmi Devi
01-10-2014 Wednesday Aaswayuja Suddha Saptami Sri Saraswati Devi
02-10-2014 Thursday Aaswayuja Suddha Astami Sri Durga Devi & Sri Mahishasura Mardhini Devi
03-10-2014 Friday Aaswayuja Suddha Navami & Sri Raja Rajeshwari Devi
Vijaya Dasami