Sanskrit speech by Sringeri Sankaracharya Sri Bharathi Theertha Mahaswami ji