Goddess Meenakshi

Udyadbhanusahasrakotisad.rsham keyuraharojjvalam

Bimboshthim smitadantapanktiruciram pitambaralamk.rtam |

Vishnubrahmasurendrasevitapadam tatvasvarupam shivam

Minakshim pranatoasmi santatamaham karunyavarannidhim || 

Videos of Goddess Meenakshi

Quote of the day

The season of failure is the best time for sowing the seeds of success.…

__________Paramahansa Yogananda