Goddess Meenakshi

Udyadbhanusahasrakotisad.rsham keyuraharojjvalam

Bimboshthim smitadantapanktiruciram pitambaralamk.rtam |

Vishnubrahmasurendrasevitapadam tatvasvarupam shivam

Minakshim pranatoasmi santatamaham karunyavarannidhim || 

Videos of Goddess Meenakshi

Quote of the day

The art of a people is a true mirror to their minds.…

__________Jawaharlal Nehru