Goddess Gayatri

Aum Bhur Bhuvah Swah, Tat Savitur Varenyam I
Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat II

Videos of Goddess Gayatri

Gayatri Astothara Satha Namavali - Gayathri Ashtothara Satha namavali

Quote of the day

Let us be a little humble; let us think that the truth may not perhaps be entirely with us.…

__________Jawaharlal Nehru