Goddess Gayatri

Aum Bhur Bhuvah Swah, Tat Savitur Varenyam I
Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat II

Videos of Goddess Gayatri

Gayatri Astothara Satha Namavali - Gayathri Ashtothara Satha namavali

Quote of the day

A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.…

__________Mahatma Gandhi