Goddess Gayatri

Aum Bhur Bhuvah Swah, Tat Savitur Varenyam I
Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat II

Videos of Goddess Gayatri

Gayatri Astothara Satha Namavali - Gayathri Ashtothara Satha namavali

Quote of the day

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.…

__________Mahatma Gandhi