Upanishad

vedamanuuchyaachaaryo.antevaasinamanushaasti
satya.n vada, dharma.n chara, svaadhyaayaanmaa prasadaH
aachaaryaaya priya.n dhanamaahRRitya prajatantu.n maa vyavachchhetsiiH
satyaanna pramaditavyam, dharmaanna pramaditavyam
kushalaanna pramaaditavyam, bhuutyai na pramaaditavyam
svaadhyaayapravachanaabhyaa.n na pramaditavyam (1)
devaapitRRikaaryaabhyaa.n na pramaditavyam
maatRRidevo bhava, pitRRidevo bhava
aachaaryadevo bhava, atithidevo bhava (2)
yaanyanavadyaani karmaaNi, taani sevitavyaani
no itaraaNi, yaanyasmaakag.n sucharitaani
taani tvayopaasyaani, no itaraaNi (3)
ye ke chaasmachchhreyaaN^so braahmaNaaH
teShaa.n tvayaa.a.asanena prashvasitavyam (4).
shraddhayaa deyam, ashraddhayaadeyam
shriyaa deyam, hriyaa deyam
bhiyaa deyam, sa.nvidaa deyam (5)
atha yadi te karmavichikitsaa vaa vRRittavichikitsaa vaa syaat
ye tatra braahmaNaaH sammarshinaH, yuktaaH aayuktaaH
aluukshaa dharmakaamaaH syuH, yathaa te tatra varteran
tathaa tatra vartethaaH (6)
athaabhyaakhvyaateShu, ye tatra brahmaNaaH sammarshinaH
yuktaaH aayuktaaH, aluukshaa dharmakaamaaH syuH
yathaa te teShu varteran, tathaa teShu varthethaaH (7)
eSha aadeshaH, eSha upadeshaH, eShaa vedopaniShat 
etadanushaasanam, evamupaasitavyam 
evasu chaitadupaasyam (8)

Topics View All

Videos View All

Narayana Upanishad - Maha Narayana Upanishad
Panchakshari Upanishad

Quote of the day

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.…

__________Swamy Vivekananda