• Decide when to jump...

  • Vratham & Pooja

  • NADASWARAM by Hithokthi

  • Sri Rama Apaduddharaka Stotram - Srirama Apaduddharaka Stotram

   Sri Rama Apaduddharaka Stotram   Sri Rama Apaduddharaka Stotram


   Arthanam aartihamtharam bheethanam bhayanasanam
   Dvishatam kaladamdam tam ramachandram namamyaham

   Aapadamapa hartharam dataram sarva sampadam
   Lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyham

   Namah kodanda hastaya samdhikrutha sarayacha
   Damditakhila daitya ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Aapanna jana rakshaika deeksha yamita tejase
   Namosthu vishnave tubhyam ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Padambhoja rajasparsa pavitramuni yoshite
   Namosthu seethapathaye ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Danavendra mahamattagaja pamcha swarupine
   Namosthu raghunathaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Mahijakucha samlagna kumkumaruna vakshase
   Namah kalyana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Padmasambhava bhutesa munisamstuta keerthaye
   Namo marthanda vamsyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Haratyarthimcha lokanam yo va madhu nishudanaha
   Namostu haraye tubhyam ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Tapakarana samsara gajasimha swarupine
   Namo Vedanta vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Rangattaramga jaladhi garva hrucharadharine
   Namah pratapa rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Daropahita chandravatamsa dhyatasvamuthaye
   Namah satya swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Taranayaka samkasa vadanaya mahoujase
   Namostu tatakahantre ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Ramyasanula sachitra kootasramanivasine
   Namassoumitra sevyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Sarvadevahitasaktha dasanana vinasine
   Namosthu dukha dhwamsaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Ratnasanu nivasaika vandya padambujayacha
   Namastrai lokya nathaya ramayapannivarine. :aapadama:

   Samsara bamdha mokshaika hetudhama prakasine
   Namah kalusha samhartre ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Pavanasuga samkshipta marichadi suraraye
   Namo makha paritratre ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Dambiketara bhakthougha mahananda pradayine
   Namah kamala netraya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Lokatrayodvegakara kumbhakarna siraschide
   Namo neeradadehaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Kakasuraika nayana harallelastra dharine
   Namo bhaktaika vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Bhikshu rupa samakramtha bali sarvaika sampade
   Namo vamana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Rajiva netra suspamda ruchiranga surochishe
   Namah kavailya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Manda marutha samveetha mandara drumavasine
   Namah pallava padaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Sri kantha chapadalana dhureena bala behave
   Namah seethanushakthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Rajaraja Suhrudyosharchita mangala murthaye
   Namah ikshvaku vamsyaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Manjuladarsa viprekshanotsukaika vilasine
   Namah palita bhaktaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Bhuri bhudhara kodanda murthi dhyeya swarupine
   Namostu tejo nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Yogindra hrutsarojata madhupaya mahatmane
   Namo rajadhirajaya ramayapannivaine. :aapadamapa:

   Bhu varaha swarupaya namo bhuri pradayine
   Namo hiranya garbhaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Yoshamjali vinirmukthalajamchita vapushmathe
   Namah soundarya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Nakhakoti vinirbhinna daityadhipati vakshase
   Namo nrusimha rupaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

   Maya manusha dehaya vedodharana hetave
   Namostu matsya rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Miti sunya mahadivya mahimne manitatmane
   Namo brahma swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Ahamkarethara janaswamtha soudha viharine
   Namostu chitswarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Seetha lakshmana samsobhi parsvaya paramatmane
   Namah pattabhishikthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

   Agratah prushta taschaiva parsvatascha mahabalou
   Akarna poorna dhanvanou rakshetam rama lakshmanou

   Sannaddhah kavachi khadgi chapabanadharo yuva
   Thishtan mamagratho nityam ramah pathu sa lakshmanah.

   Imam stavam bhagavathah pathedyah preetha manasaha
   Prabhathe va pradoshe va ramasya paramatmanaha

   Sa tu teertya bhavambhodi mapadassakala api
   Rama sayujya mapnothi deva deva prasadataha.

   Karagruhadi badhasu samprapthe bahu samkate
   Aapannivaraka stotram pathedyasthu yadha vidhi

   Samyojyanushtubham mantra manu slokam smaran vibhum
   Sapthahatsarva badhebhyo muchyate naatra samsayaha

   Dwatrimsa dwara japathah pratyaham satha samkhyaya
   Dhanena dhanada prakhyassabhavennatra samsayaha

   Bahunatra kimukthena yam yam kamayathe naraha
   Tam tam kama mavapnothi stotrenanena manavaha

   Yatra kurveeta sahasa sarvan kamanavapnuyath
   Ihaloke sukhi bhutwa pare muktho bhavishyathi.


   Ithi sree agastya samhitayam uma maheswara samvade apaduddharaka stotra patalam nama yekatrimsodhyaha.
  • Calender

   May   2022
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1 2 3 4 5 6 7
   8 9 10 11 12 13 14
   15 16 17 18 19 20 21
   22 23 24 25 26 27 28
   29 30 31