• Decide when to jump...

  • Vratham & Pooja

  • NADASWARAM by Hithokthi

  • Panchakshari Upanishad

   Panchakshari Upanishad

   Ome Sahana vavatu
   Sahanou bhunakthu
   Saha veeryam karavavahai
   Tejaswinavadhitamastu mavidvishavahai
   Ome santhi santhi santhi hi

   Akara, ukara, makara bindu nadatmakaha.
   Ome pranavaha.
   Tasmannakara, makara, sikara, vakara, yakara rupa.
   Panchakshara Jayanthe.
   Nakaro brahma rupam.
   Makaro Vishnu rupam.
   Sikaro rudra rupam.
   Vakara eswara rupam.
   Yakara sadaa siva rupam.
   Yetat panchaksharam. Pancha Pretha rupam
   Nivrutyadi panchakala rupam.
   Prudhivyadi pancha tatwa rupam.
   Gandhadi pancha guna rupam.
   Bindwadi pancha pasa rupam
   Chaturstradi pancha mudradi rupam.
   Brahmadi karaneeswara rupam
   Pancha makara rupam
   Sakshan moksha rupam
   Prathra dheeyano papo apapo bhavati.
   Satyam vada. Dharmam chara.
   Ka bhakshyam na kuryath.
   Athmahitha machareth.
   Gururnavadheth.
   Abhakthaya na prakasayeth.
   Sapta koti maha mantranam sarame tat jnatwa prajapeth.
   Ome sahana vavathu
   Sahanau bhunakthu.
   Sahaveeryam karavavahai.
   Thejaswinavadheethamastu mavidvishavahai
   Ome santhi santhi santhi hi.
   Ome tatsat.

  • Calender

   June   2022
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1 2 3 4
   5 6 7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30