• Decide when to jump...

  • Vratham & Pooja

  • NADASWARAM by Hithokthi

  • Narayana Upanishad - Maha Narayana Upanishad

   Narayana Upanishad
   Ome Sahana vavathu
   Sahanau Bhunaktu
   Saha veeryam kara vavahai
   thejaswina vadhita mastu
   ma vidvishavahai
   ome santhi santhi santhi hi

   Atha purushohavai narayano kamayata
   praja srujeyeti,
   narayanath prano jayathe,
   mana ssarvendiyanicha,
   kham vayurjyoti rapah prudhivi viswasya dharini,
   narayanath brahma jayathe,
   narayanath rudro jayathe,
   narayanath indro jayathe,
   narayanath prajapatayah prajayante,
   narayanath dwadasaditya rudra vasava ssarvani cha chandansi,
   narayana deva samutpadyante,
   narayane pravartante
   narayane praleeyante
   ithi vedam veda rugveda sirodhite.

   Adha nityo narayanaha
   brahma narayanaha
   sivascha narayanaha
   sakrascha narayanaha
   dyavaprudhivyoucha narayanaha
   kalascha narayanaha
   disascha narayanaha
   urdhvancha narayanaha
   adhascha narayanaha
   anthrbahischa narayanaha
   narayana yavedagamsarvam,
   yadbhutham yachabhavyam,
   nishkalo niranjano
   nirvikalpo nirakhyathaha
   suddho deva yeko narayanaha
   na dviteeyosti kaschit
   yayevam veda
   sa vishnu reva bhavati sa vishnu reva bhavati
   ithi vedam veda yajurveda siridhite

   O mitya grevyahareth,
   nama ithi paschat,
   narayana yetyuparistath.
   O mitye kaksharam
   nama ithi dve akshare,
   narayana yethi panchaksharani,
   yetha dvai narayana syastaksharam padam,
   yohavai narayana syastaksharam pada madhyeti
   anapabruvanssarva mayureti
   vindate prajapatyagam
   rayasposham gowpatyam
   tatomrutatvam masnute
   tatomrutatva masnuta ithi.
   ya yevam veda samaveda sirodhite.

   Pratyaganandam brahma purusham pranava swarupam
   akara vukaro makara ithi.
   Ta nekatha samabharatta detado mithi
   ya muktva muchyate yogee janma samsara bandhanath.
   Ome namo narayana yethi mantropasakaha
   vaikuntha bhuvana lokam gamishyati
   tadidam param pundareekam vijanana ghanam
   tasmatthadidabha matram
   brahmanyo devaki putro bramanyo madhusudanaithi
   sarva bhutasta mekam vai narayanam,
   karana purusha makaranam parabrahmam ithi.
   Yetath adharvana veda sirodhite

   yetha dadharva siroyodheetiprath ratheeyano
   rathri krutham papam nasayathi,
   saya madhiyano divasakritham papa nasayathi
   maadhyam dina maadityabhimukhodheeyanaha
   panchapatha kopa pataka tpramuchyate
   sarva veda parayana punyam labhate
   narayana sayujya mavapnothi
   narayana sayujya mavapnoti
   ya vedam veda ityupanishad.

   Ome Sahana vavathu
   Sahanau bhunakthu
   saha veeryam karavavahai
   tejaswinavadeethamastu ma vidvishavahai
   ome santhi santhi santhi hi.

   Ome tatsat.
  • Calender

   June   2022
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1 2 3 4
   5 6 7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30