Search Hithokthi

 

Sri Subrahmanya Swami Astothara Satha Namavali


Om Sri Subrahmanya Swamine namaha

Om Skandaya namaha

Om Guhaya namaha

Om Shanmukhaya namaha

 

Om Palanetra Sutaya namaha

Om Prabhave namaha

Om pingalaya namaha

Om Kruthika Sunave namaha

 

Om Sikhi Vahanaya namaha

Om Dvishadbhujaya namaha

Om Dvishannetraya namaha

Om Sakthi Dharaya namaha

 

Om Pisithasa prabhanjanaya namaha

Om Tharakasura Samharine namaha

Om Raksho bala vimardanaya namaha

Om Mattaya namaha

 

Om Pramattaya namaha

Om Vunmattaya namaha

Om Sura Sainya Suraksha kaya namaha

Om Devasena pataye namaha

Om Prajnaya namaha

Om Krupalave namaha

Om bhaktha vatsalaya namaha

Om Uma Sutaya namaha

 

Om Sakthi Dharaya namaha

Om Kumaraya namaha

Om Krowncha daranaya namaha

Om Senanye namaha

 

Om Agni Janmane namaha

Om Visakhaya namaha

Om Sankaratmajaya namaha

Om Siva Swamine namaha

 

Om Gana Swamine namaha

Om Sarva Swamine namaha

Om Sanathanaya namaha

Om Anantha Sakthaye namaha

 

Om Akshobhyaya namaha

Om Parvati priya nandanaya namaha

Om Ganga sutaya namaha

Om Sarodbhuthaya namaha

 

Om Aahuthaya namaha

Om Pavakathmajaya namaha

Om Jrumbhaya namaha

Om Prajrumbhaya namaha

 

Om Ujrumbhaya namaha

Om Kamalasana samsthuthaya namaha

Om Ekavarnaya namaha

Om Dvi varnaya namaha

 

Om Trivarnaya namaha

Om Sumanoharaya namaha

Om Chaturvarnaya namaha

Om Pancha varnaya namaha

 

Om Prajapataye namaha

Om Aharpataye namaha

Om Agni Garbhaya namaha

Om Sami Garbhaya namaha

 

Om Viswa retase namaha

Om Surarighne namaha

Om Haridvarnaya namaha

Om Subhakaraya namaha

 

Om Vatave namaha

Om Vatu vesha bhruthe namaha

Om Pooshne namaha

Om Gabhasthaye namaha

 

Om Gahanaya namaha

Om Chandra Varnaya namaha

Om Kala dharaya namaha

Om Maya dharaya namaha

 

Om Maha Mayine namaha

Om Kaivalyaya namaha

Om Sankaratmajaya namaha

Om Viswa yonaye namaha

 

Om Ameyatmane namaha

Om Tejo nidhaye namaha

Om Anamayaya namaha

Om Parameshtine namaha

 

Om Parabrahmane namaha

Om Veda Garbhaya namaha

Om Virat sutaya namaha

Om Pulinda kanya bhartre namaha

 

Om Maha saraswatha vruthaya namaha

Om Asrithakhila datre namaha

Om Choraghnaya namaha

Om Roganaasanaya namaha

 

Om Anantha moorthaye namaha

Om Anandaya namaha

Om Sikhandi Kritha Kethanaya namaha

Om Dambhaya namaha

 

Om Parama Dambhaya namaha

Om Maha Dambhaya namaha

Om Vrusha kapaye namaha

Om Karanopaatha dehaya namaha

 

Om Karanatheetha vigrahaya namaha

Om Aneeswaraya namaha

Om Amruthaya namaha

Om Pranayama parayanaya namaha

 

Om Viruddha hantre namaha

Om Veeraghnaya namaha

Om Raktha Syamangaya namaha

Om Subrahmanyaya namaha

 

Om Guhaya namaha

Om Preethaya namaha

Om brahmanyaya namaha

Om Brahmana priyaya namaha

 

Om Vamsa Vruddhi karaya namaha

Om Veda Vedyaya namaha

Om Akshaya Phala pradaya namaha

Om Sasvathaya namaha

Videos More »

Sri Subrahmanya Swami Astothara Satha Namavali

Quote of the day

__________