Search Hithokthi

 

Raghothamashtakam

Raghothamashtakam


Kruthartha deva vandanam,
Dinesa vamsa nandanam,
Sushobhi phalachandanam,
Namami Ramam easwaram., 1

Muneendra yagna karakam,
Shila vipathi harakam,
Maha dhanur vidharakam,
Namami Ramam easwaram., 2

Swathatha vakya karinam,
thapovane viharinam,
Vareshu chapa dharinam,
Namami Ramam easwaram., 3

Kuranga muktha sayakam,
Jatayu moksha dayakam,
Pravidha keesa nayagam,
Namami Ramam easwaram., 4

Plavanga sanga sammathim,
Nibadha nimnagapathim,
Dasasya vamsa samkshathim,
Namami Ramam easwaram., 5

Vidheenadeva harshanam,
kapeepsithaartha varshanam,
Swabandhu soka harshanam,
Namami Ramam easwaram., 6

Gathari rajya rakshanam,
prajwa janarthi bakshanam,
Kruthastha moha lakshanam,
Namami Ramam easwaram., 7

Hruthakhilachalabharam,
swadhamaneetha nagaram,
Jagathamo divakaram,
Namami Ramam easwaram., 8

Idham samahithathmana naro raghoothamashtakam,
Pata nnirantharam,
bhayam,
bhavodh bhavam na vindhathe., 9Quote of the day

__________