Search Hithokthi

 

Shri Ramchandra Stuti

Shri Ramchandra Stuti


Sri Ramachandra Krupalu bhaju bhaya bhava bhaya dharunam,
Nava kanja lochana, kanja mukha, Kara kanja, pada kanjarunam., 1

Kandarpa aganitha amitha cchavi, navanila neerada sundaram,
Pata peetha maanahu thaditha, ruchi suchi naumi janaka suthavaram., 2

Bhaju dheenabandhu dinesa dhanava daithya vamsa nikandanam,
Raghunanda aanandakanda kaushala chanda, dasaratha nandanam., 3

Sira makuta kundala charu udharu anga vibhooshanam,
Aajanubhuja sara chapa dhara, samgrama jitha kara dhooshanam., 4

Ithi vadathi Thulasidasa, Sankara sesha muni mana ranjanam,
Mama hrudaya kanju nivasa, karu kamadhi khala dala ganjanam., 5Quote of the day

__________