Search Hithokthi

 

Sri Rama Dwadasa Nama Stotram

Sri Rama Dwadasa Nama Stotram

Om asya Sri Raama Dwadasa nama stotra maha mantrasya Eswara
rishihi Anushtup chandaha
Sri Raamachandra devatha
Sri Raamachandra preetyarthe Jape viniyogaha

Om Prathamam Sridharam vidyaadh
Dwiteeyam Raghu nayakam
Truteeyam Ramachandramcha
Chaturtham Ravananthakam
Panchamam LokaPoojyancha
Shashtamam Janaki pathim
Saptamam Vasudevam cha
SriRaamam chashtamam tatha
Navamam Jalada Syamam
Dasamam Lakshmanaagrajam
Ekadasam cha Govindam
Dwadasam Setu bandhanam

Phalasruthi

Dwadasaithani Naamani Ya pateth srunayanvithaha
Ardharatretu dwadasyaam Kushta darirdrya nasanam
Aranye chaiva sangrame AgnouBhaya nivaranam
Brahmahatya suraapaanam Gohatyaadi nivaaranam
Sapta vaaram Prapatennityam sarvaarishta nivaranam
Grahane cha Jale sthithva Nadee teere viseshataha
Aswamedha Satam punyam Brahma lokam gamishyathi

Iti Sri Skanda Puranothara Khanda Uma Maheswara Samvade
SriRaamachandra Dwaadasanaama stotram sampoornam Quote of the day

__________